Stred Márie Bátorové a realistická a románová tradice

Název: Stred Márie Bátorové a realistická a románová tradice
Variantní název:
  • Mária Bátorová's Stred (The centre) and the tradition of realism and the novel
Zdrojový dokument: Slavica litteraria. 2011, roč. 14, č. 2, s. [59]-73
Rozsah
[59]-73
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Studie analyzuje román Márie Bátorové Stred, jenž se zabývá problémy moderní slovenské bratislavské inteligence, společenské a národní elity na historické křižovatce, v reminiscencích jde však zpět k minulým událostem a konfrontuje různé modely života v podobě tradičního realistického románu čerchované stavby.
The present article deals with the new novel by Mária Bátorová Stred (The Centre) focusing on the life of contemporary Bratislava intelligentsia, the social elite reflecting upon the fate of its country, the fatal historical events and the moral state of homeland. The novel belongs to the type of the traditional socio-psychological novel containing political debates like the 19th-century Turgenevian novel model with the dot-and-dash structure. The author discusses some problematic aspects of the novel both thematic and structural, e. g. some kind of naivity and sentiment, emotionality, the depiction of the relations between the intellectual elite and common people, the picture of the Czech lands in contrast with Slovakia, some lack of sharper social criticism; the author of the present study also mentions its "roman à clef" structure and its feminine aspect. Its topical subject and the controversial articulation together with the tradional composition going back to the depth of the 19th-century literary art and the slight modernist touch makes the novel a striking event in current Slovak literature as well as in the history of Slovak novel in general.
Reference
[1] Bartoňková, D.: Darés Fryžský a D iktys z Kréty a jejich místo v antické literatuře. SPFFBU, E 25, 1980, s. 223–234.

[2] Bartoňková, D.: Letteratura prosimetrica e narrativa antica, in: La letteratura di consumo nel mondo greco-latino, Università degli Studi di Cassino 1996, s. 251–264.

[3] Bátorová, M.: Jozef Cíger-Hronský a moderna: mýtus a mytológia v literatúre. Veda, Bratislava 2000.

[4] Bátorová, M.: Jozef Cíger-Hronský und die Moderne. Peter Lang Verlag, Frankfurt am Main – Berlin – Bern – Bruxelles – New York – Oxford – Wien 2004.

[5] Bátorová, M.: Paradoxy Pavla Straussa. Petrus, Bratislava 2006.

[6] Bátorová, M.: Roky úzkosti a vzopätia. Causa Editio, Bratislava 1992.

[7] Bátorová, M.: Tíš. Vydavatel'stvo spolku slovenských spisovatel'ov, Bratislava 1996.

[8] Bátorová, M.: Tell. Vydavatel'stvo Spolku slovenských spisovatel'ov, Bratislava 1999.

[9] Bátorová, M.: Biele steny. Vydavatel'stvo spolku slovenských spisovatel'ov, Bratislava 2003.

[10] Bátorová, M.: Zvony v kameni. USPO Peter Smolík, Bratislava 1993.

[11] Bátorová, M.: Púšte a oázy. Petrus, Bratislava 2008.

[12] Biele miesta v slovenskej literatúre (M. Bátorová spolu s J. Hviščem, Viliamem Marčokem a Vladimírem Petríkem). SPN, Bratislava 1991.

[13] Gluchman, V.: a kol.: Kontexty a podoby morálky nedávnej minulosti (Slovensko v európskom a svetovom kontexte druhej polovice 20. storočia). Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis, Prešov 2007.

[14] Marčkok, V.: Počiatky novodobej slovenskej prózy. Próza klasicistická a preromantická. SAV, Bratislava 1968.

[15] Pospíšil, I.: "Literatura blahodárného skřípotu a tření": Žánr – poetika – styl v díle Jozefa Hnitky. The Literature of Beneficial Screeching and Friction: Genre – Poetics – Style in the Work of Jozef Hnitka. Stil, Beograd – Banja Luka 2004, 3, s. 263–274.

[16] Pospíšil, I.: Ruský román znovu navštívený. Historie, uzlové body vývoje, teorie a mezinárodní souvislosti: Od počátků k výhledu do současnosti. Ed.: Jaroslav Malina, obálka, grafická a typografická úprava Josef Zeman – Tomáš Mořkovský, Martin Čuta, ilustrace Boris Jirků. Nadace Universitas, Edice Scientia, Akademické nakladatelství CERM v Brně, Nakladatelství a vydavatelství NAUMA v Brně, Brno 2005.

[17] Pospíšil, I.: Tvorba jako způsob přežití (K problému tzv. vnitřní emigrace). SPFFBU, X 10, Slavica Litteraria, s. 105–108.

[18] Смирнов‚ И.: Олитературенное время. (Гипо)теория литературных жанров. Издательство Русской Христианской Гуманитарной Академии‚ Санкт-Петербург 2008.

[19] Števček, J.: Současný slovenský román. Tatran, Bratislava 1987.