Na cestě s ruštinou, aneb, Kam jsme došli po dvou letech

Název: Na cestě s ruštinou, aneb, Kam jsme došli po dvou letech
Variantní název:
  • On the road with russian, or, What we achieved after two years
Autor: Janek, Adam
Zdrojový dokument: Opera Slavica. 2012, roč. 22, č. Supplementum, s. 44-51
Rozsah
44-51
  • ISSN
    1211-7676 (print)
    2336-4459 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Příspěvek Na cestě s ruštinou, aneb kam jsme došli po dvou letech se věnuje vybraným otázkám, které vyvstaly při práci na dvoudílné sadě Učebnice současné ruštiny (1. díl – rok vydání 2009, 2. díl – rok vydání 2011). Jakou roli hrály při tvorbě obou dílů učebnice rámcové vzdělávací programy MŠMT, jaké výukové metody se jeví jako vhodné a efektivní při současné výuce cizích jazyků, do jaké míry je společný evropský referenční rámec pro jazyky účinným a objektivním nástrojem kontroly a jak velkou roli hraje v jazykových učebnicích – na tyto a další otázky autor příspěvku hledá a pokouší se dát odpověď.
The present paper named On the Road with Russian or what we achieved after two years deals with significant questions which arose during the process of creation of the twovolume set Russian Language Textbook (the first volume was published in 2009, the second in 2011). Especially the Framework Education Programmes created by MEYS of the Czech Republic, present-day effective language teaching methods and Common European Framework of Reference for Languages played a big part in the whole process. The explanation of our own reflections, plans, ideas, solutions and decisions related to mentioned questions are offered in the current paper.
Reference
[1] BELYNTSEVA, O. – JANEK, A.: Učebnice současné ruštiny (1. díl). Computer Press, Brno 2009. 554 s. 978-80-251-2596-0

[2] JANEK, A. – MAMONOVA, J.: Učebnice současné ruštiny (2. díl). Computer Press, Brno 2011. 410 s. 978-80-251-2859-6

[3] JANEK, A.: Požadavky na moderní učební pomůcky pro efektivní výuku ruského jazyka. Magisterská diplomová práce. Brno, Masarykova univerzita, Filozofická fakulta 2009. 102 s., příl.

[4] JANEK, A.: Na cestu k ruštině aneb moderní učební pomůcky pro efektivní výuku ruštiny. In: Актуальные проблемы обучения русскому языку IX. Masarykova univerzita, Brno 2009. s. 244-249. 978-80-210-5057-0

[5] BRUMFIT, C. J. – JOHNSON, K.: The Communicative Approach to Language Teaching. Oxford, University Press 1979.

[6] RICHARDS, J. C. – RODGERS, T. S.: Approaches and Methods in Language Teaching. Cambridge, University Press 1986.

[7] STERN, H. H.: Fundamental Concepts of Language Teaching. Oxford, University Press 1983.

[8] Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy: Rámcový vzdělávací program pro gymnázia. Praha 2007.

[9] Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy: Rámcový vzdělávací program pro dvojjazyčná gymnázia. Praha 2009.

[10] Rada Evropy: Manual for relating Language Examinations to the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR). Štrasburk 2009.

[11] Rada Evropy: Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, assessment (CEFR): http://www.coe.int/t/dg4/linguistic//Cadre1_en.asp

[12] http:www.msmt.cz (oficiální internetové stránky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky)