Osídlení zemědělsky marginálních půd v mladším středověku a raném novověku

Image
Variantní název
Besiedlung und landwirtschaftliche Nutzung marginaler Böden im späten Mittelalter und der frühen Neuzeit
Settlements and agriculture of the margins in the later Middle Age and early new age
Přispěvatel
Klápště, Jan (Editor)
Měřínský, Zdeněk (Editor)
Místo vydání
Praha
Nakladatel
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
Rok vydání
2008
Rozsah
353 s. + 1 CD, 1 mapa
Edice
  • Dissertationes archaeologicae Brunenses/Pragensesque; 5
ISBN
9788073082512
Jazyk
česky
německy
Odkaz do knihovního katalogu MU: 600586
Poznámka
  • Práce je výstupem projektů: "České země uprostřed Evropy v minulosti a dnes", VZ MSM 0021620827; "Doktorandská škola archeologie I. a II.", GA ČR 404/03/H046; 404/08/H026; "Geodeticko-topografický průzkum zaniklých středověkých vesnic", Specifický výzkum FF UK 2006; "Středověký sídelní vývoj a jeho formy v zemědělsky okrajových oblastech", GA UK 117 707.
Licence: Neurčená licence
Držitel práv
Univerzita Karlova. Filozofická fakulta
Přístupová práva
otevřený přístup
Přílohy na CD
Page Chapter number Title
22.3.2. | Identifikace dvorů podle jednotlivých shluků : [příloha na CD] | pdf icon
37. | Povrchové tvary a jejich výpověď v podobě půdorysu a dvorů : [příloha na CD] | pdf icon Klír, Tomáš
36. | Geometrický rozbor terénního reliéfu a jeho kartografické znázornění : [příloha na CD] | pdf icon Klír, Tomáš
38. | Analogie sídelní formy Kří v raném novověku : [příloha na CD] | pdf icon Klír, Tomáš
39. | Geofyzikální průzkum : [příloha na CD] | pdf icon Klír, Tomáš
Kostelní Lhota : výpis z fasse josefského katastru : (fasse obce Kostelnolhottske ... NA, fJK, inv. č. 1187) : [příloha na CD] | pdf icon Klír, Tomáš
18. | Slovní popis povrchových tvarů : [příloha na CD] | pdf icon Klír, Tomáš
1-13 Závěrečná zpráva o geofyzikálních průzkumech : prováděná na základě HS č. 760059/06 na lokalitách ZSO Kersko, k. ú. Hradišťko, okr. Nymburk : [příloha na CD] | pdf icon Křivánek, Roman
Page Chapter number Title
Zaniklá středověká vesnice : Kří u Sadské | pdf icon Klír, Tomáš
hidden-section Úvod
Page Chapter number Title
13-19 I. | Úvod | pdf icon Klír, Tomáš
I. část: Teoretická východiska
Page Chapter number Title
23-32 2. | Osídlení a zemědělské využití špatných půd - teoretická východiska | pdf icon Klír, Tomáš
33-35 3. | Problematika vícepolních systémů na lehkých písčitých půdách | pdf icon Klír, Tomáš
II. část: Enkláva navátých písků u Sadské v raném novověku
Page Chapter number Title
39-44 4. | Přírodní podmínky Lhot | pdf icon Klír, Tomáš
45-56 5. | Zemědělské systémy na navátých píscích u Sadské | pdf icon Klír, Tomáš
57-61 6. | Zemědělská výroba v Kostelní Lhotě | pdf icon Klír, Tomáš
62-79 7. | Zemědělské strategie na rozhraní dvou ekozón | pdf icon Klír, Tomáš
80-82 8. | Překonávání úrodnostního rizika na navátých píscích | pdf icon Klír, Tomáš
83-84 9. | Váha proměnlivých faktorů v mladším středověku | pdf icon Klír, Tomáš
III. část: Počátky osídlení navátých písků u Sadské podle písemných pramenů
Page Chapter number Title
87-98 10. | Historické souvislosti osídlení navátých písků u Sadské | pdf icon Klír, Tomáš
99-104 11. | Pozdní lokace ve středních Čechách | pdf icon Klír, Tomáš
IV. část: Počátky osídlení navátých písků u Sadské podle archeologických pramenů : zaniklá středověká vesnice Kří
Page Chapter number Title
107-109 12. | Přírodní podmínky | pdf icon Klír, Tomáš
110-112 13. | Historie lokality a dějiny výzkumu | pdf icon Klír, Tomáš
113-114 14. | Recentní narušení povrchových tvarů | pdf icon Klír, Tomáš
115-117 15. | Přirozené formační procesy – geneze povrchových tvarů | pdf icon Klír, Tomáš
118-119 16. | Zaměření a kartografické znázornění reliefních tvarů v areálu zaniklého Kří | pdf icon Klír, Tomáš
120 17. | Souhrnný popis lokality | pdf icon Klír, Tomáš
121-128 18. | Slovní popis povrchových tvarů | pdf icon Klír, Tomáš
129-130 19. | Věrohodnost výsledků | pdf icon Klír, Tomáš
131-135 20. | Rozbor a interpretace antropogenních povrchových tvarů | pdf icon Klír, Tomáš
136-137 21. | Stavební technika | pdf icon Klír, Tomáš
138-141 22. | Identifikace usedlostí a jejich dvorů | pdf icon Klír, Tomáš
142-144 23. | Zástavba dvora | pdf icon Klír, Tomáš
145-148 24. | Dvůr s motte | pdf icon Klír, Tomáš
149 25. | Archeologické nálezy | pdf icon Klír, Tomáš
150-152 26. | Půdorysná osnova | pdf icon Klír, Tomáš
153-156 27. | Plužina | pdf icon Klír, Tomáš
157-160 28. | Charakteristika sídelní formy a její středoevropské souvislosti | pdf icon Klír, Tomáš
161-162 29. | Soudobé středoevropské paralely | pdf icon Klír, Tomáš
163-165 30. | Odraz sociální diferenciace v půdorysné osnově vesnice mladšího středověku a raného novověku | pdf icon Klír, Tomáš
V. část: Exkurzy
Page Chapter number Title
169-176 31. | Sídelní formy mladšího středověku ve střední Evropě | pdf icon Klír, Tomáš
177-179 32. | Počátky sídla | pdf icon Klír, Tomáš
180-185 33. | Procesy pustnutí a zániku | pdf icon Klír, Tomáš
186-195 34. | Ekonomické chování rolnického hospodářství | pdf icon Klír, Tomáš
196-197 35. | Josefský katastr a jeho výpověď | pdf icon Klír, Tomáš
198 [Kap. 36-39 : přílohy na CD : úvodní list] | pdf icon Klír, Tomáš
VI. část: Závěr
Page Chapter number Title
201-203 40. | Srovnání s jinými mikroregiony | pdf icon Klír, Tomáš
204-208 41. | Závěr | pdf icon Klír, Tomáš
209-222 42. | Seznam pramenů a literatury | pdf icon Klír, Tomáš
Page Chapter number Title
223-229 43. | Besiedlung und landwirtschaftliche Nutzung marginaler Böden im späten Mittelalter und der frühen Neuzeit : das Beispiel des Gebietes der Flugsande in Mittelböhmen : Inhalt | pdf icon Klír, Tomáš
hidden-section Zusammenfassung
Page Chapter number Title
230-247 Zusammenfassung | pdf icon Klír, Tomáš
Page Chapter number Title
248-250 Verzeichnis der Abbildungen, Graphe und Tafeln im Text | pdf icon Klír, Tomáš
Page Chapter number Title
251-254 Verzeichnis der Abbildungen, Plane und Tafeln in der Beilage | pdf icon Klír, Tomáš
hidden-section Obrázky 1-66
Page Chapter number Title
[255]-322 Obrázky 1-66 | pdf icon Klír, Tomáš
hidden-section Plány 1-14
Page Chapter number Title
[323]-338 Plány 1-14 | pdf icon Klír, Tomáš
hidden-section Tabulky 1-13
Page Chapter number Title
[339]-353 Tabulky 1-13 | pdf icon Klír, Tomáš