Středověká a raně novověká polévaná keramika ve sbírkách královéhradeckého muzea : (několik poznámek k problematice)

Variantní název
Some notes on the late-mediaeval and early Modern-Age ceramics in the collections of the Hradec Králové museum
Mittelalterliche und frühneuzeitliche glasierte Keramik in den Sammlungen des Ostböhmen-Museums Hradec Králové (Königgrätz) : (einige Anmerkungen zur Problematik)
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2010, roč. 35, č. 1-2, s. 233-251
Rozsah
233-251
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Abstrakt(y)
Součástí sbírek Muzea východních Čech v Hradci Králové je soubor středověké a novověké keramiky nalezené při znovuvýstavbě města po zrušení pevnosti na konci 19. století. Na rozdíl od středověkých nádob a kachlů nebyly zatím v dosavadním archeologickém bádání využity nálezy glazované středověké a novověké keramiky. V souboru čítajícím asi 130 kusů jsou zastoupeny tvary kuchyňské a stolní keramiky datovatelné od 14. do 19. století. Vedle nádob místní produkce jsou zde zastoupeny i četné importy, například kamenina.
The collections of the East Bohemia Museum, Hradec Králové contain a series of late-mediaeval and early modern-age ceramics revealed at the end of the 19th century during town redevelopment on the site of a former stronghold. Unlike mediaeval vessels and tiles, glazed mediaeval and modern-age ceramics have not yet been integrated into existing archaeological research. The series, comprising ca. 130 pieces, includes kitchenware and tableware dated to the 14th–19th centuries. Apart from locally produced vessels, there are numerous imports, such as stoneware from regions outside the Czech lands.
Jazyk shrnutí
Document
Reference:
[1] DOMEČKA, L., 1898: Starožitnosti nalezené v základech nových budov v Hradci Králové r. 1897, Ratibor XV, 72, 84, 96–97, 110–111.

[2] FROLÍK, J.–SIGL, J., 1990: Soubor pozdně středověké keramiky z Chrudimi – Husovy ulice – A Group of Lare Mediaeval Pottery form the town of Chrudim (Husova Street). In: Studies in postmedieval Archaeology 1, 269–284. Praha.

[3] FROLÍK, J.–SIGL, J., 1998: Chrudim v pravěku a středověku. Obrazy každodenního života – Chrudim in prehistory and the Middle Ages. Pictures of everyday life – Chrudim in der Urgeschichte und im Mittelalter. Bilder aus dem Alltagsleben. Chrudim.

[4] NEKUDA, V.–REICHERTOVÁ, K., 1968: Středověká keramika v Čechách a na Moravě – Mittelalterliche Keramik in Böhmen und Mähren – Medieval pottery in Bohemia and Moravia. Brno.

[5] RICHTER, M., 1961: Nejstarší středověká polévaná keramika v Čechách – Die älteste mittelalterliche glasierte Keramik in Böhmen, PA LII, 573–579.

[6] RICHTER, M.–VOKOLEK, V., 1995: Hradec Králové. Slovanské hradiště a počátky středověkého města – Hradec Králové – ein slawischer Burgwall und Beginn einer mittelalterlichen Stadt. Hradec Králové–Praha.

[7] SCHEUFLER, V., 1972: Lidové hrnčířství v českých zemích – Volkstümliche Töpferei in den böhmischen Ländern. Praha.

[8] SMETÁNKA, Z., 1959: K problematice nejstarších plasticky zdobených kachlů v Čechách – Zum Problem der ältesten plastischen Kachelverzierungen in Böhmen, Práce Krajského musea v Hradci Králové, série B, vědy společenské 2, 107–114.

[9] SMETÁNKA, Z., 1961: Základy uhersko-česko-polské skupiny pozdně gotických kachlů – Die Grundlagen der ungarischböhmisch-polnischen Gruppe der spätgotischen Ofenkacheln, PA LII, 592–598.

[10] SMETÁNKA, Z.–TOPOLOVÁ, O., 1967: Die älteste böhmische Keramik mit Zinn-Bleiglasur – Nejstarší česká keramika s cíničito-olovnatou polevou, PA LVIII, 499–544.

[11] SMETÁNKA, Z.–ŽEGKLITZ, J., 1990: Post-mediaeval archaeology in Bohemia and its problems – Postmedievální archeologie a její problémy. In: Studies in postmedieval Archaeology 1, 7–21. Praha.

[12] ŽEGKLITZ, J., 1990: Topografie pražských hrnčířských dílen a jejich podoba v 16. – poč. 17. století – The topography and outlook of pottery workshops of Prague in the 16th and incipient 17th Century. In: Studies in postmedieval Archaeology 1, 215–230. Praha.