Středověká a raně novověká polévaná keramika ve sbírkách královéhradeckého muzea : (několik poznámek k problematice)

Název: Středověká a raně novověká polévaná keramika ve sbírkách královéhradeckého muzea : (několik poznámek k problematice)
Variantní název:
  • Some notes on the late-mediaeval and early Modern-Age ceramics in the collections of the Hradec Králové museum
  • Mittelalterliche und frühneuzeitliche glasierte Keramik in den Sammlungen des Ostböhmen-Museums Hradec Králové (Königgrätz) : (einige Anmerkungen zur Problematik)
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2010, roč. 35, č. 1-2, s. 233-251
Rozsah
233-251
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Součástí sbírek Muzea východních Čech v Hradci Králové je soubor středověké a novověké keramiky nalezené při znovuvýstavbě města po zrušení pevnosti na konci 19. století. Na rozdíl od středověkých nádob a kachlů nebyly zatím v dosavadním archeologickém bádání využity nálezy glazované středověké a novověké keramiky. V souboru čítajícím asi 130 kusů jsou zastoupeny tvary kuchyňské a stolní keramiky datovatelné od 14. do 19. století. Vedle nádob místní produkce jsou zde zastoupeny i četné importy, například kamenina.
The collections of the East Bohemia Museum, Hradec Králové contain a series of late-mediaeval and early modern-age ceramics revealed at the end of the 19th century during town redevelopment on the site of a former stronghold. Unlike mediaeval vessels and tiles, glazed mediaeval and modern-age ceramics have not yet been integrated into existing archaeological research. The series, comprising ca. 130 pieces, includes kitchenware and tableware dated to the 14th–19th centuries. Apart from locally produced vessels, there are numerous imports, such as stoneware from regions outside the Czech lands.