Vypovídací hodnota archeologických nálezů skla na Moravě z období ca 1200–1550 : (teze)

Název: Vypovídací hodnota archeologických nálezů skla na Moravě z období ca 1200–1550 : (teze)
Variantní název:
  • Evidence value of archaeological finds of glass in Moravia from ca. 1200–1550: some propositions
  • Der Aussagewert archäologischer Glasfunde in Mähren aus der Zeit um 1200–1550 : (Thesen)
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2010, roč. 35, č. 1-2, s. 359-366
Rozsah
359-366
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Příspěvek předkládá teze k vývoji dovozu, používání a typologie zejména dutého skla na Moravě. Ukazuje proměny v kvalitě a kvantitě výskytu skla v pěti hlavních historických obdobích země a vztahy k okolním zemím – především Slovensku, Dolnímu Rakousku a západnímu Maďarsku. Vychází z připravované publikace "Sklo v Brně a na Moravě ca 1200–1550 – Glass in Brno and Moravia ca 1200–1550", pro kterou podklady shromáždil široký kolektiv spolupracovníků za podpory GAČR (Glass 2010).
This contribution presents information concerning the import, use and typology of glass, especially hollow glass, in Moravia. It shows changes in the quality and quantity of the occurrence of glass in five main historical periods of the country, and discusses relations to countries such as Slovakia, Lower Austria and western Hungary. It is part of the publication Glass in Brno and Moravia ca. 1200–1550, the groundwork for which has been gathered by a large group of experts, supported by the Grant Agency of the CR (Glass 2010).
Reference
[1] BISZKONT, J., 2005: Późnośredniowieczne szklarstwo na Śląsku. Wratislavia Antiqua Studia z dziejów Wrocławia 7. Universytet Wrocławski Instytut Archeologii. Wrocław.

[2] CZIHAK, E. v., 1891: Schlesische Gläser. Breslau.

[3] GLASS, 2010: Glass in Brno and Moravia ca 1200–1550 – Sklo v Brně a na Moravě cca 1200–1550 (Sedláčková, H., ed.), rkp. v rozsahu ca 1500 stran, zahrnující katalog s popisem a vyobrazením všech nálezů skla v současnosti prochází oponentským řízením a bude vydán do konce tohoto roku.

[4] HAGGRÉN, G.–SEDLÁČKOVÁ, H., 2007: Ribbed beakers with applied glass threads in Europe – Číšky s taženými kapkami v Evropě, PA XCVIII, 185–250.

[5] HETTEŠ, K., 1958: O původu svatovítské mosaiky v Praze, ZPP 18, 22–30.

[6] KRAWCZYK, M.–ROMIŃSKI, W., 1999: Wyroby szklane z XIII–XVIII w. z badań archeologicznych w Nysie – Glasware aus dem 13.–18. Jh. aus den archäologischen Grabungen in Nysa, Silesia Antiqua 40, 133–159. Wrocław.

[7] MEZNÍK, J., 1999: Lucemburská Morava. 1310–1423. Praha.

[8] RZEHAK, A., 1897: Zur Geschichte des Glases in Mähren, Mittheilungen des Mährischen GewerbeMuseums XV, 65–70. Brünn.

[9] RZEHAK, A., 1909: Die Gefässfunde im Baugrunde der Brünner Häuser, Zeitschrift des Mährischen Landesmuseum 9, 92–135. Brünn.

[10] SEDLÁČKOVÁ, H., 2003: Typologie des Glases aus dem 13. und 14. Jahrhundert aus Brünn, Mähren. In: Auf gläsernen Spuren. Der Beitrag Mitteleuropas zur archäologisch-historischen Glasforschung. Beiträge zur Mittelalterarchäologie in Österreich 19, 128–137. Wien.

[11] SEDLÁČKOVÁ, H., 2004: Středověké sklo z Opavy – Mittelalterliches Glas aus Opava/Troppau, PA XCV, 223–264.

[12] SEDLÁČKOVÁ, H., 2005: Abriss einer Typologie der mittelalterlichen Glasimporte aus Brno/Brünn, Mähren (Tschechische Republik). In: Annales du 16e Congrès de ľAssociation Internationale pour ľHistoire du Verre, London 2003, 237–240. Nothingham.

[13] SEDLÁČKOVÁ, H., 2006: Ninth- to Mid- of 16th Century Glass Finds in Moravia, Journal of Glass Studies 48, 191–224. The Corning Museum of Glass. Corning–New York.

[14] SEDLÁČKOVÁ, H., 2007: From the Gothic period to the Renaissance. Glass in Moravia 1450 – circa 15601). In: Studies in Postmedieval Archaeology 2 (Žegklitz, J., ed.), 181–226. Archaia Praha o. p. s. Praha.

[15] SCHIREK, C., 1892: Mährens Glasindustrie. In: Mittheilungen des Mährischen Gewerbe-Museums in Brünn X, 169–171, 173–174, 177–179, 186–187, 189–191, 193, 197–198, 201–203. Brünn.

[16] WEDEPOHL, K. H.– Merta, D.–Peška, M.–Sedláčková, H., 2007: The fragment of a Hedwig beaker from Brno (Czech Republic). In: Journal of Glass Studies 49, 266–268. The Corning Museum of Glass. Corning–New York.