Archeologické výzkumy několika venkovských kostelů na Jihlavsku

Název: Archeologické výzkumy několika venkovských kostelů na Jihlavsku
Variantní název:
  • Archaeological research into several rural churches in the Jihlavsko region
  • Ländliche Sakralarchitektur in der Region Jihlava
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2011, roč. 36, č. 2, s. 431-453
Rozsah
431-453
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Příspěvek se zabývá archeologickými výzkumy venkovských kostelů v okolí města Jihlavy. V letech 2005–2010 byly prováděny záchranné archeologické výzkumy kostelů sv. Vavřince ve Vyskytné nad Jihlavou, sv. Kunhuty v Kostelci u Jihlavy, sv. Jakuba Většího ve Vílanci a sv. Petra a Pavla v Rančířově, které umožnily blíže zmapovat stavební vývoj a datování výstavby jednotlivých objektů. Shrnuty jsou výsledky dokumentace nemovitých a movitých archeologických nálezů ve vztahu k nadzemním konstrukcím.
The contribution discusses archaeological research into rural churches situated around the town of Jihlava. Rescue archaeological research into the Church of St. Lawrence in Vyskytná nad Jihlavou, the Church of St. Kunhuta in Kostelec u Jihlavy, the Church of St. James the Greater in Vílanec and the Church of Sts. Peter and Paul in Rančířov was carried out in 2005–2010. The results enable a closer account of the building development and dating of individual churches. The article sums up the records of static and portable archaeological finds in relation to above-ground constructions, in the context of the study of above-ground constructions.
Reference
[1] BLÁHA, J.–BOROVSKÝ, T.–CZAJKOWSKI, P.–HODEČEK, D., 2001: Kostel sv. Kunhuty v  Kostelci u Jihlavy, PP 8, č. 1, 104–118.

[2] BOHÁČ, Z., 1973: Patrocinia jako jeden z pramenů k dějinám osídlení, ČsČH 21, 369–388.

[3] BORSKÝ, P., 2005: Vyskytná nad Jihlavou. Kostel sv. Vavřince. Stavebněhistorický průzkum, rkp. ulož. v Muzeu Vysočiny Jihlava, archiv NZ č. 337.

[4] BORSKÝ, P., 2010: Kostel sv. Petra a Pavla v Rančířově (o. Jihlava), rkp. SHP ulož. v Muzeu Vysočiny Jihlava, archiv NZ č. 422.

[5] CDB II: Codex diplomaticus et epistolarius regni Bohemiae II. 1198–1230 (Friedrich G., edd.). Pragae 1912.

[6] CDB III: Codex diplomaticus et epistolarius regni Bohemiae III (Friedrich, G.–Kristen, Z.–Šebánek, J.–Dušková, S., edd.). Praha 1962.

[7] CDM IV: Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae. 1268–1293 (Boczek, A., ed.). Olomouc 1845.

[8] DOBIÁŠ, J., 1930: Německé osídlení ostrůvku jihlavského, Časopis archivní školy VIII, 1–92.

[9] HOSÁK, L., 1933: Historický místopis země Moravskoslezské I. Jihlavský kraj. Praha–Brno.

[10] HOSÁK, L., 1952: Středověká kolonisace horního poříčí Jihlavy, ČSPS LX, 142–153.

[11] HOSÁK, L.–ŠRÁMEK, R., 1970: Místní jména na Moravě a ve Slezsku I. A–L. Praha.

[12] HOSÁK, L.–ŠRÁMEK, R., 1980: Místní jména na Moravě a ve Slezsku II. M–Ž. Praha.

[13] HRUBÝ, P., 2004: Hornická aglomerace na Starých Horách u Jihlavy. In: Stříbrná Jihlava 2004. Seminář k dějinám hornictví a důlních prací na Vysočině. Jihlava 17. 9. – 19. 9. 2004. Sborník příspěvků, 5–21. Jihlava.

[14] HRUBÝ, P.–JAROŠ, Z.–KOČÁR, P.– MALÝ, K.–MIHÁLYIOVÁ, J.–MILITKÝ, J.–ZIMOLA, D., 2006: Středověká hornická aglomerace na Starých Horách u Jihlavy – Das mittelalterliche Bergbauzentrum in Staré Hory (Altenberg) bei Jihlava, PA XCVII, 171–264.

[15] KONEČNÝ, L., 1988: K románské podobě a funkci kostela sv. Jana Křtitele v Jihlavě. In: Rodná země, 405–418. Brno.

[16] MALÝ, K.–VILÍMEK, L.–VOKÁČ, M.–ZIMOLA, D., 2007: Doklady hornického osídlení v údolní nivě Bělokamenského potoka, Archeologické výzkumy na Vysočině 1/2007, 125–144.

[17] MEDUNA, L., 1954: Kostelec u Jihlavy, NZ AÚ AV ČR Brno č. j. 797/54, nepubl. rkp. ulož. v Muzeu Vysočiny Jihlava, archiv NZ č. 20.

[18] MĚŘÍNSKÝ, Z., 2009: Vývoj osídlení Jihlavska. In: Pisková, R.–Bartlová, M.–Ebelová, E.–Fasora, L.–Hoffmann, F.–Hrdlička, J.–Hrubý, P.–Charouz, J. Z.–Jaroš, Z.–Jelínek, J.–Kroupa, J.–Měřínský, Z.–Padrnosová, J.–Suchánek, P.–Svěrák, V.–Šeferisová-Loudová, M.–Vitámvásová, J.–Vorlík, P.–Vosáhlo, J.–Zimola, D., Jihlava, 33–37. Praha.

[19] PETRÁŇ, J. A KOL., 1985: Dějiny hmotné kultury I (1). Vymezení kulturních dějin. Kultura každodenního života od pravěku do 15. století. Praha.

[20] PLAČEK, M., 2002: Poznámky k vývoji Kostelce ve středověku, AH 27, 477–482.

[21] RICHTER, V., 1961: Přechodní stavby v údolí Jihlávky, Vlastivědný sborník Vysočiny, Oddíl věd společenských IV, 23–37.

[22] ROUS, P.–VILÍMEK, L.–MALÝ, K., 2004: Opevněné polohy na Jihlavsku a Havlíčkobrodsku pravděpodobně související se středověkým dolováním. In: Stříbrná Jihlava 2004. Seminář k dějinám hornictví a důlních prací na Vysočině. Jihlava 17. 9. – 19. 9. 2004. Sborník příspěvků, 113–127. Jihlava.

[23] ROUS, P.–VILÍMEK, L.–MALÝ, K., 2007: Les positions fortifiées des aires minières médiévales dans les régions de Jihlava et de Havlíčkův Brod (République Tchèque). In: Mines et pouvoir au Moyen Âge. Actes de la Table-ronde de Lyon. 15 mai 2002, (Bailly-Maître, M.-CH.–Poisson, J. M., edd.), 149–179. Paris.

[24] SAMEK, B., 1999: Umělecké památky Moravy a Slezska 2. J–N. Praha.

[25] SEDLÁČEK, A., 1885: Hrady, zámky a tvrze království českého IV. Praha.

[26] ZATLOUKAL, R., 1996: Nález dvou středověkých pecí typu hypocaustum v minoritském klášteře v Jihlavě – Der Befund der zwei mittelalterlichen Öfen des Hypocaustumtypus im Minoritenkloster in Jihlava (Iglau), Vlastivědný sborník Vysočiny, Oddíl věd společenských X, 11–34.

[27] ZATLOUKAL, R., 1998: Středověké hrnčířské pece z Jihlavy a okolí – Mittelalterliche Töpferöfen aus Jihlava (Iglau) und seiner Umgebung, Vlastivědný sborník Vysočiny, Oddíl věd společenských XI, 27–44.

[28] ZIMOLA, D., 2004: Nálezy keramiky ze Starých Hor u Jihlavy. In: Stříbrná Jihlava 2004. Seminář k dějinám hornictví a důlních prací na Vysočině. Jihlava 17. 9. – 19. 9. 2004. Sborník příspěvků, 32–61. Jihlava.

[29] ZIMOLA, D.–VOKÁČ, M., 2007: Zpráva o archeologické akci. Odvodnění a kanalizace u kostela sv. Vavřince ve Vyskytné nad Jihlavou, rkp. nepubl. NZ č. 30–05 ulož. v Muzeu Vysočiny Jihlava, archiv NZ č. 348.

[30] ZIMOLA, D.–VOKÁČ, M., 2008: Zpráva o archeologické akci. Sanace vlhkého zdiva v kostele sv. Kunhuty v Kostelci u Jihlavy, rkp. nepubl. NZ č. 159–08 ulož. v Muzeu Vysočiny Jihlava, archiv NZ č. 406.