Meče 11.–13. století z území Moravy

Název: Meče 11.–13. století z území Moravy
Variantní název:
  • Swords from the 11th–13th centuries on Moravian territory
  • Schwerter aus dem 11.–13. Jahrhundert in Mähren
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2013, roč. 38, č. 1, s. 219-270
Rozsah
219-270
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
V předkládané studii jsou předběžně zhodnoceny prozatím podchycené meče z průběhu 11.–13. století, jež byly nalezeny na území Moravy. Je zde kladen především důraz na klasifikaci jednotlivých exemplářů a jejich srovnání s doposud publikovanými exempláři z prostoru celé Evropy, na jejichž základě jsou jednotlivé studované zbraně datovány. U vybraných mečů byla tato klasifikace doplněna také o metalografickou analýzu, která nám podává odpověď na konstrukční řešení jejich čepelí, což nám opět umožňuje činit určitá srovnání. Prozatím bylo z území Moravy podchyceno celkem 11 kusů mečů či jejich částí, které lze datovat do vytčeného časového úseku. Jsou mezi nimi zastoupeny i raritní a zcela unikátní exempláře, které umožňují rozšíření stávajících typologických systémů. Také prostorové rozmístění těchto nálezů nám ledacos vypovídá. Většina dosud získaných zbraní byla totiž nalezena v blízkosti tehdejších mocenských center či u těch nejvýznamnějších komunikačních tras, a lze je tudíž, byť stále pouze hypoteticky, spojovat s výzbrojí svrchních pater středověké společnosti.
This study presents a preliminary assessment of swords from the 11th–13th centuries unearthed on Moravian territory. Emphasis is placed on the classification of the specimens and their comparison with finds from Europe published so far, on the basis of which the individual items are dated. With selected swords, this classification has been supplemented with metallographic analysis elucidating the construction of their blades, which enables further comparisons. The total of 11 swords and their parts from the mentioned period have been uncovered in Moravia. They include some rare and unique examples expanding the current typological systems. Further clues can be derived from the spatial distribution of the finds. The majority of the weapons have been found in the vicinity of the period centres of power and by major communications, and can be thus, though hypothetically, identified as the weaponry of the highest strata of the medieval society.
Note
Článek vznikl za podpory Grantové agentury ČR (projekt č. P 405/12/2289 "Meče středověké Evropy jako technologický, archeologický a kulturněhistorický pramen".
Der vorliegende Beitrag wurde von der Förderagentur der Tschechischen Republik Projekt Nr. P 405/12/2289 "Die Schwerter des mittelalterlichen Europas als technologische, archäologische und kulturhistorische Quelle" gefördert.