Tvrze na Berounsku

Název: Tvrze na Berounsku
Variantní název
Medieval manor houses in the Beroun region
Festen in der Region Beroun
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2013, roč. 38, č. 2, s. 491-506
Rozsah
491-506
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Abstrakt(y)
Příspěvek shrnuje výsledky výzkumu středověkých tvrzí na Berounsku, který se opírá o starší bádání i nové nedestruktivní výzkumy několika lokalit. Jsou prezentovány rozbory formálních a prostorových vlastností tvrzí, jejich vazba na sídelní síť a majetkovou strukturu.
This contribution sums up the results of research into medieval manor houses in the Beroun region, rooted in previous investigations as well as in recent non-destructive research into several locations. The article contains analyses of form and spatial properties of the manors and their relations to the settlement network and property structure.
Jazyk shrnutí
Note
  • Příspěvek vznikl za podpory projektu Moderní archeometrické metody při interdisciplinárním studiu archeologických movitých a nemovitých artefaktů (SGS-2013-054).
Reference
[1] ANDĚL, R. a kol., 1984: Hrady, zámky a tvrze v Čechách na Moravě a ve Slezsku. 3. díl. Severní Čechy. Praha.

[2] ANDERLE, J.–ŠVÁBEK, V., 1989: Hrady na Strašicku – pokus o rekonstrukci jejich postavení v životě oblasti před polovinou 14. století, CB 1, 105–123.

[3] BALÝ, R.–PŘEROSTOVÁ, H.–TUMA, D., 2008: Nové poznatky o zaniklé středověké vsi Doubravka (k. ú. Újezd, okr. Beroun), Archeologie ve středních Čechách 12, 757–766.

[4] BALÝ, R.–TUMA, D., 2007: Druhá tihavská tvrz z pohledu nedestruktivní archeologie, Minulostí Berounska 10, 42–58.

[5] BALÝ, R.–TUMA, D., 2008: Vyprahlostní příznaky na tvrzišti v neumětelích, Minulostí Berounska 11, 27–41.

[6] BENEŠ, F., 1868: Plešivec a Ostrý na Jinecku, PA VII, 427–434.

[7] BĚLOHLÁVEK, M. a kol., 1985: Hrady, zámky a tvrze v Čechách na Moravě a ve Slezsku. 4. díl. Západní Čechy. Praha.

[8] ČERMÁK, E., 1871–1873: Tvrziště Neumětelské a Skřipelské, PA IX, 483–484.

[9] ČERMÁK, E., 1874: Historické náčrtky z okolí Hostomic v Berounsku, PA X, 103–116.

[10] ČERMÁK, E., 1875: Dodatky k Historickým náčrtům z okolí Hostomic, PA X, 367–370.

[11] DURDÍK, T., 1981: Rpety: tvrziště Ostrý, Výzkumy v Čechách 1976–1977, 126.

[12] DURDÍK, T., 1981a: Neumětely: hrad Košík, Výzkumy v Čechách 1976–1977, 91.

[13] DURDÍK, T., 1981b: Libomyšl: Hrádek, Výzkumy v Čechách 1976–1977, 75–76.

[14] DURDÍK, T., 1989: Broumy, Výzkumy v Čechách 1986–1987, 23.

[15] DURDÍK, T., 2000: Králův Dvůr, Výzkumy v Čechách 1998, 84.

[16] DURDÍK, T., 2002: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. Dodatky. Praha.

[17] DURDÍK, T., 2004: NZ, rkp. ulož. v archivu ARÚ AV ČR Praha, č. j. 6/2004.

[18] DURDÍK, T., 2005: Encyklopedie českých hradů. Praha.

[19] DURDÍK, T., 2005a: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. Dodatky 2. Praha.

[20] DURDÍK, T., 2008: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. Dodatky 3. Praha.

[21] DURDÍK, T., 2009: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. Praha.

[22] DURDÍK, T., 2011: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. Dodatky 4. Praha.

[23] DURDÍK, T., 2012: Neumětely, poloha Na Valech, Výzkumy v Čechách 2009, 162.

[24] HORYNA, M.–MUKOVÁ, J.–ZAHRADNÍK, P.–ČERVENÁK, J., 2001: Zámek v Litni, č. p. 1 – Stavebně technický a historický průzkum, nepubl. dokumentace ulož. v archivu NPÚ – ÚOP středních Čech.

[25] CHOTĚBOR, P., 1991: Venkovská feudální sídla a jejich hospodářské zázemí – Feudale Landsiedlungen und ihr wirtschaftliches Hinterland, AH 16, 179–189.

[26] JELÍNEK, B., 1877: Plešivec, Ostrý a Libomyšl, PA X, 691–698.

[27] JELÍNEK, B., 1879: Vrch Hradec, Lochovice, Neumětely a Skřipel, PA XI, 109–120.

[28] JELÍNEK, B., 1882: Dodatky a opravy, PA XII, 144.

[29] JŮNA, J. A KOL., 1928: Monografie Hořovicka a Berounska. Díl 1. Praha.

[30] JŮNA, J. A KOL., 1931: Monografie Hořovicka a Berounska. Díl 6. Praha.

[31] KAŠIČKA, F., 1984: Tvrze středních Čech. Praha.

[32] KOČKA, V., 2009: Dějiny Rakovnicka. Rakovník.

[33] KROUPA, P.–RYKL, M., 1989: Stavební vývoj zámku ve Tmani (okr. Beroun). K podobě středověké tvrze, Památky a příroda 14, 279–282.

[34] KOLEKTIV, 1998–2005: Encyklopedie českých tvrzí. Praha.

[35] KŘIVÁNEK, R., 2004: Libomyšl: Hrádek, Výzkumy v Čechách 2002, 134.

[36] LÜSSNER, M., 1874: Popelnice u Hyskova nalezené, PA X, 91–94.

[37] LÜSSNER, M., 1881: Zprávy o starobylých památkách ve správním okresu hořovickém, PA XI, 665–672.

[38] LÜSSNER, M., 1886: Mrtníky a Komárov, PA XIII, 279–284.

[39] LÜSSNER, M., 1887: Pozůstatky některých hradů a tvrzí v správním okresu Hořovickém, PA XIV, 125–130.

[40] MALIČKÝ, J., 1950: NZ, rkp. ulož. v archivu ARÚ AV ČR Praha, č. j. 7203/1950.

[41] MALIČKÝ, J., 1952: NZ, rkp. ulož. v archivu ARÚ AV ČR Praha, č. j. 1068/1952.

[42] MALIČKÝ, J., 1954: Sto let diskuse o západních hranicích Slavníkovy říše – Le centenaire de la discussion à propos de la frontière occidentale du domaine de Slavník, AR VI, 84–87.

[43] MUSIL, F.–PLAČEK, M.–ÚLOVEC, J., 2005: Zaniklé hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska po roce 1945. Praha.

[44] NOVÁK, D., 2013: Drobná vrchnostenská sídla 13.–17. století v kontextu krajiny Křivoklátska a širšího okolí – Kleine herrschaftliche Sitze des 13.–17. Jahrhunderts im Kontext der Landschaft Křivoklátsko (Pürglitzer Wald) und der weiteren Umgebung, AH 38, 432–490.

[45] NOVÁK, D.–VAŘEKA, P., 2012: Tvrze na Rokycansku – Festen in der Region Rokycany, AH 37, 445–459.

[46] PROFOUS, A., 1949: Místní jména v Čechách: Jejich vznik, původní význam a změny. Díl 2. CH–L. Praha.

[47] PROFOUS, A., 1951: Místní jména v Čechách. Jejich vznik, původní význam a změny. Díl 3. M–Ř. Praha.

[48] PROFOUS, A., 1954: Místní jména v Čechách. Jejich vznik, původní význam a změny. Díl 1. A–H. Praha.

[49] PROFOUS, A.–SVOBODA, J., 1957: Místní jména v Čechách. Jejich vznik, původní význam a změny. Díl 4. S–Ž. Praha.

[50] REICHERTOVÁ, K., 1957: NZ, rkp. ulož. v archivu ARÚ AV ČR Praha, č. j. 3155/1957.

[51] REICHERTOVÁ, K., 1957a: NZ, rkp. ulož. v archivu ARÚ AV ČR Praha, č. j. 4371/1957.

[52] SEDLÁČEK, A., 1995: Hrady, zámky a tvrze Království českého. 6. díl. Podbrdsko. Praha.

[53] SEDLÁČEK, A., 1998: Místopisný slovník historický. Praha.

[54] SKLENÁŘ, K., 1975: Archeologie Berounska a  Hořovicka v  zápiscích Václava Krolmuse (1852–1861). Roztoky.

[55] SKLENÁŘ, K., 1992: Archeologické nálezy v Čechách do roku 1870. Praha.

[56] SKLENÁŘ, K., 2009: K historii zkoumání tvrziště v Neumětelích, Minulostí Berounska 12, 95–98.

[57] SVOBODA, J.–ŠMILAUER, V., 1960: Místní jména v Čechách. Díl 5. Dodatky k dílu Antonína Profouse: jejich vznik, původní význam a změny. Praha.

[58] SYNEK, J., 1998: O jednom málo známém tvrzišti v okolí Berouna, Hláska 9, 45.

[59] ŠVÁB, V., 1947: NZ, rkp. ulož. v archivu ARÚ AV ČR Praha, č. j. 5888/1947.

[60] ÚLOVEC, J., 2000: Tvrziště v Neumětelích, Minulostí Berounska 3, 7–19.

[61] ÚLOVEC, J., 2001: Zaniklé hrady zámky a tvrze Čech. Praha.

[62] ÚLOVEC, J., 2002: Tvrz a zámek v Suchomastech, Minulostí Berounska 5, 9–41.

[63] ÚLOVEC, J., 2003: Tvrze a zámky v Lužcích a Vysokém Újezdě, Minulostí Berounska 6, 13–38.

[64] ÚLOVEC, J., 2003–2005: Ohrožené hrady, zámky a tvrze Čech. Praha.

[65] ÚLOVEC, J., 2006: Zaniklé tvrze v Tihavě. Minulostí Berounska 9, 9–19.

[66] ÚLOVEC, J., 2008: Zaniklá ves a tvrz Doubravice u Újezdu, Minulostí Berounska 11, 11–26.

[67] ÚLOVEC, J., 2010: Tvrz v Popovicích u Králova Dvora, Minulostí Berounska 13, 11–24.

[68] VÁVRA, I., 1973: Řezenská a Norimberská cesta, HG 11, 3–100.

[69] WIRTH, Z., 1907: Soupis památek historických a uměleckých v království Českém od pravěku do počátku XIX. století. XXVI: Politický okres Kladenský. Praha.

[70] ZELINKA, F. V., 1888: Okres Berounský: nástin místo- a dějepisný. Praha.

[71] ŽIŽKA, J., 1985: Neznámá tvrz na Berounsku, PSČ 1, 159, 206–207.

[72] ARCHIVNÍ MAPY, http://archivnimapy.cuzk.cz/, cit. 2010–2012.

[73] NAHLÍŽENÍ DO  KATASTRU NEMOVITOSTÍ, http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastr.aspx, cit. 2010–2012.

[74] NÁRODNÍ GEOPORTÁL INSPIRE, http://geoportal.gov.cz, cit. 2010–2012.

[75] OLDMAPS – STARÉ MAPY, http://oldmaps.geolab.cz/, cit. 2010–2012.

[76] ÚZEMNĚ IDENTIFIKAČNÍ REGISTR ČR, http://www.uir.cz/, cit. 2012.