Kamarádské vztahy a láska v diagnostickém ústavu

Název: Kamarádské vztahy a láska v diagnostickém ústavu
Variantní název:
  • Friendship and romance in the Diagnostic Institute, a juvenile correctional facility
Zdrojový dokument: Studia paedagogica. 2014, roč. 19, č. 2, s. [123]-139
Rozsah
[123]-139
  • ISSN
    1803-7437 (print)
    2336-4521 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Tento text se zabývá tématem kamarádských vztahů a lásky v prostředí diagnostického ústavu. Empirický výzkum založený na rozhovorech s klienty diagnostického ústavu a pozorování jejich interakcí dokládá důležitost kamarádských vztahů pro úspěšnou sekundární socializaci dítěte a jeho následné zapojení do společenského života. Zároveň identifikuje faktory, které činí přátelství navázaná v tomto sociálním prostoru specifickými. Specifičnost tohoto prostředí je dána neustálou obměnou jedinců, kteří v ústavu jsou, konflikty mezi nimi a v neposlední řadě romantickými vztahy mezi chlapci a děvčaty. Příspěvek se dále věnuje možnostem vzájemného působení a ovlivňování dospívajících jedinců mezi sebou.
The paper deals with friendships and romance in the Diagnostic Institute, a juvenile correctional facility. It explains the importance of friendly relationships in the successful secondary socialization of adolescent youth and their subsequent participation in society. It identifies factors that are important to group dynamics in this specific social environment. This facility is a specific environment for permanent changes in children present at the institute, in the conflicts between them, and in their romantic relationships. The paper also deals with the possibilities of interaction among young adolescents and their influence on each other.
Reference
[1] Bryman, A., & Bell, E. (2011). Business research methods (3. vyd.). Oxford: Oxford University Press.

[2] Corsaro, W. (2011). The sociology of childhood (3. vyd.). Thousand Oaks: Pine Forge.

[3] Diagnostický ústav pro mládež. (nedatováno). Klienti. Dostupné z: http://dius.cz/klienti/.

[4] Disman, M. (2000). Jak se vyrábí sociologická znalost: příručka pro uživatele (3. vyd.). Praha: Karolinum.

[5] Hendl, J. (1997). Úvod do kvalitativního výzkumu. Praha: Karolinum.

[6] Hendl, J. (2005). Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace. Praha: Portál.

[7] Hronová, M. (2006). Sociologická sonda o. s. ROSA v rámci projektu Prevence kriminality Magistrátu hl. m. Prahy: "To si dovolit nesmíš!". Dostupné z: http://www.rosa-os.cz/fileadmin/rosa/statisticka_sonda_to_si_dovolit_nesmis.pdf.

[8] Ježek, S., & Lacinová, L. (2008). Fifteen-year-olds in Brno: a slice of longitudinal self-reports. Brno: Masarykova univerzita.

[9] Kapoor, G. (2010). Case Study vs. Ethnography. Dostupné z: http://koffeehut.com/2009/11/11/case-study-vs-ethnography/.

[10] Krejčová, L. (2011). Psychologické aspekty vzdělávání dospívajících. Praha: Grada.

[11] Macek, P. (2003). Adolescence (2. vyd.). Praha: Portál.

[12] Mareš, J., & Ježek, S. (2012). Klima školní třídy: dotazník pro žáky. Praha: Národní ústav pro vzdělávání.

[13] Matoušek, O., & Kroftová, A. (2003). Mládež a delikvence. Možné příčiny, struktura, programy prevence kriminality mládeže. Praha: Portál.

[14] Miovský, M., & Bártík, P. (2010). Primární prevence rizikového chování ve školství. Praha: Sdružení SCAN.

[15] Průcha, J., Walterová, E., & Mareš, J. (2009). Pedagogický slovník (6., aktualiz. a rozš. vyd.). Praha: Portál.

[16] Říčan, P. (2004). Cesta životem (2. vyd., přeprac.). Praha: Portál.

[17] Šťastný, M. (2013). Prostředí diagnostického ústavu očima jeho klientů (magisterská diplomová práce, Masarykova univerzita, Brno). Dostupný z: https://is.muni.cz/auth/th/261951/ff_m_b1/DIPLOMOVA_PRACE_Stastny_Martin.pdf.

[18] Švaříček, R., & Šeďová, K., a kol. (2007). Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál.

[19] Vašutová, M., & Panáček, M. (2013). Mezi dětstvím a dospělostí: vybrané kapitoly z psychologie adolescence. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě.

[20] Vágnerová, M. (2000). Vývojová psychologie: dětství, dospělost, stáří. Praha: Portál.

[21] Zákon 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů (2002). Praha: MŠMT. Dostupné z: http://aplikace.msmt.cz/PDF/sb048-02.pdf.