Novátorstvi Gogolovy dramatiky a její interpretace

Název: Novátorstvi Gogolovy dramatiky a její interpretace
Zdrojový dokument: Morávková, Alena. N. V. Gogol: Bytí díla v prostoru a čase : (studie o živém dědictví). Dohnal, Josef (editor); Pospíšil, Ivo (editor). V Tribunu EU vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, Ústav slavistiky Filozofické fakulty, 2010, pp. 257-262
Rozsah
257-262
Typ
Článek
Jazyk
česky
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence
Popis
Автор даёт характеристику пьес Гоголя "Ревизор" (1836), "Женитьба" (1842). Игроки (1842), а также коротких одноактных пьес "Владимир 3 – степени", "Лакейская", "Утро чиновника", "Тяжба" и "Сцены из светской жизни". Напоминается история возникновения «Ревизора» и его негативный критический отзыв. Автор занимается вопросом новаторства драматургии Гоголя – оно основано на характерах, отмеченных в реальной жизни: комедии Гоголя являются комедиями характеров. Отсутствует доминирующая любовная завязка ("Ревизор", "Игрока") и счастливая развязка. Гоголевская драматургия открывает школу русской реалистической драматургии, которая продолжается пьесами А. Сухово-Кобылина, М. Салтыкова-Щедрина и особенно Островского. Предшественниками Гоголя являются Д. И. Фонвизин и А. С. Грибоедов ("Горе от ума"), хотя эта пьеса выдержана в классическом стиле. Уже в "Ревизоре" заметны элементы гротеска (напр., сон Городничего о крысах), которые удерживаются в "Игроках". Во второй части доклада приводятся некоторые замечательные постановки гоголевских пьес, осуществлённые русскими и чешскими режиссёрами (I. Frejka, J. Kačer, L. Smoček, A. Radok, A. Efros, S. Fedotov).
Novátorství Gogolovy dramatiky a její interpretace. Autorka charakterizuje Gogolovy hry Revizor (1836), Ženitba (1842), Hráči (1842) a rovněž krátké aktovky Vladimír 3. stupně, Pokoj pro služebnictvo, Úředníkovo ráno, Spor a Scény ze společenského života. Připomíná historii vzniku Revizora i negativní kritický ohlas. Zabývá se otázkou novátortství Gogolovy dramatiky – je založeno na charakterech, odpozorovaných v reálném životě: Gogolovy komedie jsou komedie charakterů. Chybí dominantní milostná zápletka (Revizor, Hráči) i happyend: Gogolova dramatika zahajuje školu ruské realistické dramatiky, která pokračuje díly A. Suchovo-Kobylina, M. D. Saltykova-Ščedrina a zejména A. N. Ostrovského. Gogolovi předchůdci byli D. I. Fonvizin (Výrostek, Brigadýr) a A. S. Gribojedov (Hoře z rozumu), ačkoliv tato hra je vytvořena v duchu klasicismu. Už v Revizorovi pozorujeme prvky grotesky (např. Hejtmanův sen o krysách), které jsou zesíleny v Hráčích. V druhé části referátu autorka uvádí některé pozoruhodné inscenace Gogolových her, díla českých i ruských režisérů (J. Frejka, J. Kačer, A. Radok, L. Smoček, A. Efros, S. Fedotov).