Model vývoje valečovské sídelní aglomerace

Název: Model vývoje valečovské sídelní aglomerace
Variantní název
Development model of the settlement agglomeration in Valečov
Entwicklungsmodell der Siedlungsballung Valečov
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2015, roč. 40, č. 1, s. 131-147
Rozsah
131-147
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Abstrakt(y)
Sídelní a glomerace Valečov, nazvaná podle hradu, obsahujícího jádro a předhradí, zahrnuje další dvě sídelní jednotky. Přilehlou sídelní jednotku vymezuje opevnění, navazující na výše položený hrad, a samostatná sídelní jednotka, kterou, ač leží v bezprostřední blízkosti hradu, obepíná vlastní uzavřené opevnění. Aglomerace nás staví před řadu otázek souvisejících s dobou vzniku sídelních jednotek, s jejich funkcemi, majetkovými poměry a změnami aglomerace.
The settlement agglomeration in Valečov, which got its name after a castle comprising a core and a bailey, includes another two settlement units. The adjacent settlement unit is delimited by a fortification adjoining the higher-situated castle, and by an independent settlement unit that, though located in close proximity of the castle, is encircled by its own closed fortification. The agglomeration poses a number of questions connected with the period of the origin of settlement units, their functions, property conditions and agglomeration changes.
Jazyk shrnutí
Note
  • Článek je součástí projektu katedry archeologie Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni, probíhajícího v rámci grantu SGS-2014-041.
  • Der vorliegende Beitrag ist Bestandteil des Studentenförderprojektes SGS-2014-041 des Lehrstuhls für Archäologie der Philosophischen Fakultät der Westböhmischen Universität in Pilsen.
Reference
[1] AČ: Archiv český I (Palacký, F., ed.). Praha 1840; IV (Palacký, F., ed.). Praha 1846; VIII (Kalousek, J., ed.). Praha 1888; XV (Kalousek, J., ed.). Praha 1896.

[2] DURDÍK, T., 1999: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. Praha.

[3] FILIP, J., 1947: Dějinné počátky Českého ráje – The historic beginnings of the Bohemian Paradise. Praha.

[4] GABRIEL, F.–KNOP, K., 1990: K interpretaci džbánovitých objektů na pískovci – Zur Interpretation krugartiger Objekte im Sandstein, AH 15, 261–274.

[5] GABRIEL, F.–PANÁČEK, J.–PODROUŽEK, K., 2011: Helfenburk hrad pražských arcibiskupů – Helfenburk Burg der prager Erzbischöfe. Dřísy.

[6] GABRIEL, F.–PEŘINA, I., 2009: Problémy vývoje keramiky ve středním Pojizeří – Probleme der Keramikentwicklung in der mittleren Isergegent, AH 34, 71–83.

[7] GABRIEL, F.–PEŘINA, I.–PODROUŽEK, K., 2007: Nový doklad opevnění valečovské sídelní aglomerace, ČSPS 115, 110–112.

[8] GABRIEL, F.–PEŘINA, I.–PODROUŽEK, K., v tisku: Die Befestigung der Siedlungsballung Valečov, CaBe 10.

[9] GABRIEL, F.–SMETANA, J., 1986: Skalní hrady a jejich vztah k české hradní architektuře – Felsenburgen und ihre Beziehung zur böhmischen Burgarchitektur, AH 11, 143–152.

[10] CHOTĚBOR, P., 1986: Komplexní povrchový průzkum hradu Valečova – Komplexe oberflächenerforschung der Burg Valečov, PA LXXVII, 177–196.

[11] CHOTĚBOR, P., 2006: Hynšta und Valečov, zwei unterschiedliche Beispiele von "Felsenburgen" in Sandsteinmassiv unter dem Berg Mužský – Hynšta and Valečov, Two Different Examples of "Rock Castles" in the Sandstone Massif of Mužský, CaBe 9, 157–166.

[12] KLÁPŠTĚ, J., 2013: Počátky Markvarticů a jejich sídelní souvislosti v Pojizeří – The beginnings of the Markvartici kin-group and their settlement contexts in the Jizera River region, AR LXV, 321–372.

[13] KOLEKTIV AUTORŮ, 1984: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku (III). Severní Čechy (Anděl, R., ed.). Praha.

[14] LC: Libri confirmatium ad beneficia ecclesiastica Pragensem per archidioecesim: I/1 (Tingl, F. A., ed.). Praha 1867.

[15] LC: Libri confirmatium ad beneficia ecclesiastica Pragensem per archidioecesim: VII (Emler, J., ed.). Pragae 1886.

[16] LE: Libri erectionum archidioecesis Pragensis saeculo XIV. et XV.: IV (Borový, C., ed.). Pragae 1883.

[17] MENCLOVÁ, D., 1972: České hrady, díl druhý. Praha.

[18] PALACKÝ, F., 1878: Dějiny národu českého v Čechách a na Moravě IV/II. Praha.

[19] PODROUŽEK, K.–GABRIEL, F., 2007: Typy objektů valečovského "městečka" – Objekttypen des Valečover "Städtchens", AH 32, 211–224.

[20] RTT: Reliquiae tabulárum terrae regni Bohemiae: I (Emler, J., ed.). Praha 1870.

[21] RTT: Reliquiae tabulárum terrae regni Bohemiae: II (Emler, J., ed.). Pragae 1872.

[22] RTV: Reliquiae tabulárum terrae citationum vetustissimae (Dvorský, F.–Emler, J., edd.). Praha 1868.

[23] SEDLÁČEK, A., 1994: Hrady, zámky a tvrze království českého II. Praha.

[24] SEDLÁČEK, A., 1997: Hrady, zámky a tvrze království českého X. Praha.

[25] SMETANA, J.–GABRIEL, F., 1982: K otázce datování, typu a funkce hradu Kalicha u Litoměřic – Zu den Fragen der Datierung, des Typs und der Funktion der Burg Kalich bei Litoměřice, FHB 4, 49–82.

[26] SRL: Scriptores rerum Lusaticarum: I. Goerlitz 1839.

[27] StL: Ze starých letopisů českých (Porák, J.–Kašpar, J., edd.). Praha 1980.

[28] ŠIMÁK, J. V., 1917: Dějinné paměti okresu mnichovohradišťského I. Mnichovo Hradiště.

[29] ŠIMÁK, J. V., 1930: Soupis památek historických a uměleckých v okresu mnichovohradišťském. Praha.

[30] WALDHAUSER, J.–SOSNOVEC, P., 2004: Nová archeologická zjištění o hradech Pojizeří – Neue Erkenntnisse der Burgen im Flussgebiet der Iser, CB 9, 383–386.