Nový hrad u Kunratic v Praze : výzkum a obnova zanikající hradní stavby

Název: Nový hrad u Kunratic v Praze : výzkum a obnova zanikající hradní stavby
Variantní název:
  • Nový hrad near Kunratice, Prague : research into and restoration of a defunct castle structure
  • Die Wenzelsburg bei Kundratitz (Nový Hrad u Kunratic) in Prag : Grabung und Wiederaufbau des zerfallenden Burgbaus
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2015, roč. 40, č. 2, s. 369-393
Rozsah
369-393
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Nový hrad u Kunratic v Praze je zřícenina původně královského hradu vystavěného na počátku druhého desetiletí 15. století z podnětu českého a římského krále Václava IV. Hrad neměl dlouhého trvání. Již v roce 1421 byl dobyt a poničen vojsky husitů. V následující době již nebyl obnoven a postupně se změnil ve zříceninu. V letech 1928–1929 zde proběhl archeologický výzkum, který odhalil části zaniklých hradních staveb. Neujasněné odborné kompetence, absence prostředků na dokončení výzkumu a zajištění odhalených zdiv vedly k zastavení všech prací a k postupnému chátrání celého hradního areálu po dlouhá desetiletí. V letech 2009 až 2013 se uskutečnila první rozsáhlejší údržba areálu v jeho historii a celková konzervace dochovaných staveb. Uskutečněny byly základní archeologické a stavebně historické práce spojené s dokumentací dochovaných zbytků hradu. Příspěvek přináší přehled dosavadního badatelského zájmu o lokalitu. Předkládá nová zjištění archeologie a stavební historie. Komentuje zkušenosti spojené s obnovou a prezentací dlouhodobě opomíjené torzální hradní architektury.
The Nový hrad castle near Kunratice, Prague is a ruin of a former royal castle built at the beginning of the second decade of the 15th century by Wenceslas IV, King of Bohemia and the Holy Roman Empire. The castle did not last long: in 1421 it was conquered by the Hussite armies and sustained serious damage. In the years to follow, the castle was not restored and fell into disrepair. Archaeological research into the castle took place in 1928–1929, and in its course some of the former castle buildings were unearthed. Unclear specialist competencies, a lack of means to complete the research and to secure the exposed masonry brought the work to a halt, resulting in the progressive dilapidation of the castle complex stretching over several decades. The first major restoration of the castle was conducted in 2009–2013, and it also involved the overall conservation of the preserved buildings. Basic archaeological excavations and building history work were carried out as well, connected with the documentation of the remaining parts of the castle. This contribution brings an overview of research into the location. It also presents new findings in the area of archaeology and building history, and charts experience associated with the restoration and presentation of long-neglected remains of castle architecture.
Note
Příspěvek vznikl v rámci výzkumného cíle "Archeologie" Národního památkového ústavu, financovaného z institucionální podpory Ministerstva kultury na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace (DKRVO).
Der vorliegende Beitrag entstand im Rahmen des Forschungsziels "Archäologie" des Nationalen Denkmalinstituts und wurde durch die institutionelle Fördermaßnahme zur langfristigen konzeptionellen Entwicklung der Forschungseinrichtung (DKRVO) vom Ministerium für Kultur der Republik Tschechien finanziert.
Reference
[1] AČ VII: Archiv český čili staré písemné památky české i moravské, sebrané z archivů domácích i cizích (Kalousek, J., ed.). Praha 1887.

[2] AČ XXVI: Archiv český. Zpráva o statcích a přech venkovských z archivu města Prahy, A–K (Teige, J., ed.). Praha 1906.

[3] BALBÍN, B., 1986: Krásy a bohatství české země. Praha.

[4] DROBNÁ, Z., 1953: Husitský polní tábor u Kunratic, Historie a vojenství 2, 197–200.

[5] DROBNÁ, Z., 1971: V Praze před 550 lety: Výstava k výročí dobývání královského Nového hradu husitskými Pražany 1420–1421, Národní muzeum, scénář. Praha.

[6] DURDÍK, T., 1980: K chronologii keramiky 14. – počátku 15. století ve východní části středních Čech – Zur Chronologie der Keramik des 14. – bis Anfang des 15. Jahrhunderts im Ostteil Mittelböhmens, AH 5, 361–368.

[7] DURDÍK, T., 1984: Nový Hrad u Kunratic (Praha 4) a jeho postavení ve vývoji české hradní architektury – Nový Hrad bei Kunratice (Prag 4) und seine Stellung in der Entwicklung der böhmischen Burgenarchitektur, Archeologica Pragensia 5, 173–190.

[8] DURDÍK, T., 1986: Hrady Václava IV. v pražských městech a jejich nejbližším okolí – Die Burgen von Wenzel IV. in den Prager Städten und in ihrer nächsten Umgebung. In: Praha – město ve válkách a revolucích. Documenta Pragensia VI, 24–46. Praha.

[9] DURDÍK, T., 1999: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. Praha.

[10] FLEK, F.–PODLISKA, J.–SEMERÁD, M., 2014: Nálezová zpráva, záchranný archeologický výzkum a operativní průzkum a dokumentace, NPÚ, ÚOP v hl. m. Praze, 2012/39, 2013/39, Praha – Kunratice, Nový hrad u Kunratic ppč. 863/1, čj. 311/54136/2014, ulož. v archivu NZ NPÚ, ÚOP v hl. m. Praze.

[11] FRB V: Fontes rerum Bohemicarum V, Kronika Vavřince z Březové (Emler, J., ed.). Praha 1893.

[12] GIRSA AT s. r. o., 2012: Akce: Nový hrádek u Kunratic. Část: zajištění a konzervace torza zdiva hrádku – dokumentace pro výběr zhotovitele stavby, 1. Technická zpráva, 22, ulož. v archivu odboru archeologie NPÚ ÚOP HMP.

[13] HANZL, M., 2014: Konzervace torza Nového hrádku v Praze – Kunraticích, ZPP 74, 343–345.

[14] HARTL, J., 1971–1972: Eponyme Fundstelle Knovíz. Fontes Archeologici Pragenses 15. Pragae.

[15] HLAVÁČEK, I., 1962: Studie k diplomatice Václava IV., IV. Itinerář krále Václava IV. (1361–1419), ČČH 10, 64–94.

[16] KŘIVÁNEK, R., 2014: Geofyzikální průzkum v areálu husitského obléhacího tábora na předpolí Nového hradu v Praze-Kunraticích – Geophysical survey on the grounds of the Hussite siege camp in the foregrounds of Nový hrad in Prague-Kunratice, AR LXVI, 633–650.

[17] KUTIŠOVÁ, M., 2014: Nový hrad u Kunratic – tvorba detailního 3d modelu vybrané části, nepubl. bakalářská práce na Fakultě stavební ČVUT v Praze.

[18] KYPTA, J.–PODLISKA, J., 2014: Tábor obléhatelů na předpolí Nového hradu u Kunratic (1420/1421). Povrchový průzkum a srovnání s analogickými lokalitami – The Hussite field camp from the siege of Nový hrad at Kunratice (1420/1421). Surface survey and a comparison with parallel sites, AR LXVI, 609–632.

[19] LARINA, A., 2014: Nový hrad u Kunratic – tvorba detailního 3d modelu vybrané části, nepubl. bakalářská práce na Fakultě stavební ČVUT v Praze.

[20] MENCLOVÁ, D., 1972: České hrady 2. Praha.

[21] MERHOUT, C., 1902: Kaple na Novém hradě, Method XXXVIII, 97–99.

[22] MERHOUT, C., 1912: Čtení o Novém Hradě a Kunraticích. Praha.

[23] NEUWIRTH, J., 1893: Geschichte der bildenden Kunst in Böhmen vom Tode Wenzels III bis zu den Husitenkriegen. 1. Band. Prag.

[24] PODLAHA, A., 1908: Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu Vinohradském. Praha.

[25] PODLISKA, J., 2012: Nálezová zpráva, záchranný archeologický výzkum NPÚ, ÚOP v hl. m. Praze, 2012/20, Praha-Kunratice, Nový hrad u Kunratic ppč. 863/1, archiv NZ NPÚ, ÚOP v hl. m. Praze, čj. 62789/2012, př. č. TX-2013-2173, ulož. v archivu NZ ARÚ AV ČR, Praha, v. v. i.

[26] SEDLÁČEK, A., 1927: Hrady, zámky a tvrze království Českého. Díl patnáctý. Praha.

[27] SOKOL, J.–DURDÍK, T.–ŠTULC, J., 1998: Ochrana, údržba a stavební úpravy zřícenin hradů. Odborné metodické publikace, sv. 17. Příloha ZPP 58. Praha.

[28] VALTR, L., 2010: Nový hrad u Kunratic. Stavebně historický průzkum Parc. č. 863/1, k. ú. Kunratice, nepubl. zpráva, ulož. v archivu odboru archeologie NPÚ ÚOP HMP.

[29] ZÁRUBA, F., 2014: Hrady Václava IV. Od nedobytného útočiště k pohodlné rezidenci. Opera Facultatis theologiae catholicae Universitatis Carolinae Pragensis. Historia et historia artium 17. Praha.

[30] ZAVŘEL, J., 2012: Přírodní prostředí. In: Podliska, J., Nálezová zpráva, záchranný archeologický výzkum NPÚ, ÚOP v hl. m. Praze, 2012/20, Praha – Kunratice, Nový hrad u Kunratic ppč. 863/1, 9–14.