"… Z Indie, té staré Slavů matky..." : hľadanie pôvodu Slovanov v diele Jána Kollára

Název: "… Z Indie, té staré Slavů matky..." : hľadanie pôvodu Slovanov v diele Jána Kollára
Variantní název:
  • "… From India, the ancient mother of the Slavs..." : in search of the Slavic origins in the works of Ján Kollár
Zdrojový dokument: Slavica litteraria. 2015, roč. 18, č. 1, s. [73]-82
Rozsah
[73]-82
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Přístupová práva
přístupné po uplynutí embarga
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Dielo Jána Kollára zohralo svojho času významnú úlohu. Vysoko sa hodnotí Kollárova poézia, ale zaznávajú sa jeho vedecké práce. Jednou z vedecky kontroverzných otázok, o ktorej sa v kollárovskom výskume nehovorí, je Kollárova teória o pôvode Slovanov z Indie. V Slávy dcere sa Kollár o Indii zmieňuje ako o pravlasti Slovanov. Takéto vysvetlenie podal aj v dnes už prakticky zabudnutom spise Sláwa Bohyně a původ gména Slawůw čili Slawjanův (1839). Cieľom príspevku je preskúmať tento spis, poukázať na jeho miesto v dobovom diskurze o pôvode Slovanov, ako aj na jeho relevantnosť pre pochopenie Slávy dcery.
The works of Ján Kollár played an important role in its time. His poetry is held in high esteem but his scholarly work is ignored. One of his scholarly controversial issues which is absent from the Kollár research is Kollár's theory of the origins of the Slavs from India. In Slávy dcéra (The Daughter of Sláva) he mentions India as the homeland of the Slavs. He propounded this explanation also in the now almost forgotten treatise Sláwa Bohyně a původ gména Slawůw čili Slawjanův (The Glory of the Goddess and the Origin of the Name of the Slavs or Slavyans, 1839). The paper aims at exploring this treatise, showing its place in the contemporary discourse on the origins of the Slavs as well as its relevance for the understanding of Slávy dcéra.
Note
Štúdia je výsledkom grantového projektu VEGA 2/0082/15 "Zobrazovanie Indie v slovenskej literatúre".