A Late-Medieval manor farm in Rovný (Rokycany District, Pilsen Region)

Název: A Late-Medieval manor farm in Rovný (Rokycany District, Pilsen Region)
Variantní název:
  • Pozdně středověký hospodářský dvůr v Rovném (okres Rokycany, Plzeňský kraj)
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2016, roč. 41, č. 1, s. 211-227
Rozsah
211-227
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Several seasons of research centred on the features within a presumed manor farm in the deserted Medieval and Early Modern village of Rovný (Drahoňův Újezd cadastral zone). This article sums up the preliminary outcomes of the research predominantly focused on a two-compartment house and a large cellar. The research was based on archaeological excavations as well as on the application of methods derived from natural sciences (geophysics, analyses of soils, analysis of macroremains) that helped specify the constructions located within the manor and its functioning.
Předmětem několika sezon badatelského výzkumu se staly objekty předpokládaného hospodářského dvora v zaniklé středověké a časně novověké vesnici Rovný (k. ú. Drahoňův Újezd). Příspěvek předběžně shrnuje dosavadní výsledky výzkumu, který se soustředil zejména na objekt dvojdílného domu a mohutného sklepa. Výzkum se opírá nejen o archeologický odkryv, ale také o aplikaci přírodovědných metod (geofyzika, rozbory půd, analýza makrozbytků), které vhodně doplňují celkovou představu o zástavbě a fungování dvora.