Cesta k učitelství v socialistickém Československu pohledem pamětníků

Název: Cesta k učitelství v socialistickém Československu pohledem pamětníků
Variantní název:
  • On teaching in socialist Czechoslovakia through the perspective of contemporaries
Zdrojový dokument: Studia paedagogica. 2016, roč. 21, č. 3, s. [131]-159
Rozsah
[131]-159
  • ISSN
    1803-7437 (print)
    2336-4521 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Autoři se ve své studii zaměřují na učitele základních škol a jejich cestu k profesi učitele v socialistickém Československu. Jejím hlavním cílem je prohloubení a doplnění dosavadních poznatků o studiu učitelství. V textu autoři odpovídají na tři otázky: Co předcházelo studiu učitelství? Jak učitelé reflektují svoji pregraduální přípravu? Jak se promítla do jejich studia tehdejší ideologie? Hlavní metodou sběru dat byla metoda orální historie a rovněž studium archivních pramenů a legislativních dokumentů. Autoři popisují a vysvětlují motivaci ke studiu učitelství, ale také různé podoby přijímání ke studiu i důvody k nepřijetí. V další části jsou vysvětleny některé konkrétní dopady mnoha nepromyšlených reforem na studium učitelů, dále je popsána problematika praxí i tzv. ideologická výchova.
The authors focus on primary school teachers and their journey to the teaching profession in socialist Czechoslovakia. The main objective of this article is to deepen knowledge about the teachers' education. The authors answer three questions in this text: What preceded the study of teaching? How do the teachers reflect their undergraduate training? How is socialist ideology reflected in their studies? The main methods of data collection were the oral history method and the study of archival sources and legislative documents. The authors describe and explain teachers' motivations to major in teaching and explore various forms of admissions to studies and reasons for rejection. The next part of the text explains some specific effects of many unpremeditated reforms on teacher education; it describes issues related to teaching practice and to "ideological" education.
Note
Studie vznikla v rámci řešení projektu GA14-05926S Každodenní život základní školy v období normalizace pohledem učitelů. Využití orální historie při studiu soudobých dějin školství financovaného Grantovou agenturou České republiky.
Reference
[1] Podrobnější charakteristika vývoje, problémů a perspektiv československého školství. (1970). Fond Ideová komise ÚV KSČ 1969–1971 (sv. 1, ar. j. 1, b. 2 IK 11/1971-nový seznam). Praha: Národní archiv.

[2] Zápis z jednání školské komise JmKV KSČ v Brně dne 22. 5. 1985. (1985). Fond G 593 KV KSČ JmK (kart. 340). Brno: Moravský zemský archiv.

[3] Zásady pro práci škol a školských zařízení Jm KNV pro školní rok 1971/72. (1971). Fond B 338 Odbor školství KNV JmK (kart. 97šk). Brno: Moravský zemský archiv.

[4] Zpráva o vývoji, problémech a perspektivách československého školství. (1971). Fond Ideová komise ÚV KSČ 1969–1971 (sv. 1, ar. j. 1, b. 2 IK 11/1971-nový seznam). Praha: Národní archiv.

[5] Pracovní řád pro pedagogické pracovníky a ostatní pracovníky škol a školských zařízení, pro které plní úkoly organizace vyplývající z pracovně právních vztahů národní výbor (22 368/85-42). (1985). ASPI [právní informační systém]. Praha: Wolters Kluwer. [vid. 2016-02-16].

[6] Vládní usnesení ze dne 30. 5. 1950 podle ustavení § 72 školského zákona. (1950). ASPI [právní informační systém]. Praha: Wolters Kluwer ČR. [vid. 2016-04-28].

[7] Zákon č. 31/1953 Sb., o školské soustavě a vzdělávání učitelů (školský zákon). (1953). ASPI [právní informační systém]. Praha: Wolters Kluwer ČR. [vid. 2016-04-28].

[8] Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o pedagogických fakultách, č. 166/1964 Sb. (1964). ASPI [právní informační systém]. Praha: Wolters Kluwer ČR. [vid. 2016-04-28].

[9] Abrams, L. (2010). Oral History Theory. London: Routledge.

[10] Bortlová-Vondráková, H. (2014). "Co jste hasiči, co jste dělali." Proměny a konstanty jedné profese. In M. Vaněk & L. Krátká, Příběhy (ne)obyčejných profesí: Česká společnost v období tzv. normalizace a transformace (s. 19–71). Praha: Karolinum.

[11] Bosák, F. (1969). Česká škola v době nacistického útlaku: Příspěvek k dějinám českého školství od Mnichova do osvobození. České Budějovice: Státní pedagogické nakladatelství.

[12] Bren, P. (2010). The Greengrocer and His TV: The Culture of Communism after the 1968 Prague Spring. Ithaca: Cornell University Press.

[13] Crampton, R. J. (1997). Eastern Europe in the Twentieth Century – and after. London: Routledge.

[14] Cigánek, R. (2009). Politický zápas o jednotnou státní školu 1945–1949. Praha: Karolinum.

[15] Čermáková, M. (1991). Formování totalitního školství v poválečném Československu. Pedagogika, 40(3), 323–334.

[16] Gardner, G. (2003). Oral history in education: Teacher's memory and teachers' history. History of Education: Journal of the History of Education Society, 32(2), 175–188. | DOI 10.1080/00467600304159

[17] Gruner, P., & Kluchert, G. (2001). Erziehungsabsichten und Sozialisationseffekte. Die Schule der SBZ und frühen DDR zwischen politischer Instrumentalisierung und institutioneller Eigenlogik. Zeitschrift für Pädagogik, 47(6), 859–868.

[18] Hlavinková, L. (2007). Socialismus jako sekularizovaná společnost: Být věřícím v době socialismu – případová studie. In T. Bubík & H. Hoffmann (Eds.), Náboženství a politika (s. 62–71). Pardubice: Pantheon.

[19] Hobsbawm, E. J. (1980). The revival of narrative: Some comments. Past and Present, 86(1), 3–8. | DOI 10.1093/past/86.1.3

[20] Jareš, J. (2009). Přijímací řízení na vysoké školy v období tzv. normalizace. Příklad Filozofické fakulty UK. In K. Volná, Prověřená fakulta: KSČ na Filozofické fakultě UK v letech 1969–1989 (s. 37–85). Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR.

[21] Jirásek, Z. (1998). Perzekuce školství Moravy a českého Slezska v letech 1948–1954. Časopis Slezského zemského muzea, Série B – vědy historické 47(1), 59–96.

[22] Kádner, O. (1931). Vývoj a dnešní soustava školství. Praha: Bohumil Janda.

[23] Kairov, I. A. (1951). Pedagogika. Praha: Dědictví Komenského.

[24] Kalinová, L. (1998). Sociální vývoj Československa 1969–1989. Praha: Ústav pro soudobé dějiny.

[25] Kalinová, L. (2007). Společenské proměny v čase socialistického experimentu: K sociálním dějinám v letech 1945–1969. Praha: Academia.

[26] Kalinová, L. (2012). Konec nadějím a nová očekávání: K dějinám české společnosti 1969–1993. Praha: Academia.

[27] Kaplan, K. (2004). Československo v poválečné Evropě. Praha: Karolinum.

[28] Kaplan, K. (2007). Proměny české společnosti (1948–1960). Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR.

[29] Kaplan, K., & Paleček, P. (2008). Komunistický režim a politické procesy v Československu. Brno: Barrister & Principal.

[30] Kasperová, D. (2015). Historicko-pedagogický výzkum na stránkách časopisu Pedagogika v letech 1989–2014. Pedagogika, 65(4), 349–371.

[31] Keprta, J. (1956). Organisace a správa československého školství. Praha.

[32] Kořínek, M. (1981). Vědecká konference Učitel socialistické školy. Pedagogika, 31(2), 139–164.

[33] Koťa, J., & Váňová, R. (1994). Nástin profesionalizace učitelů v českých zemích. Pedagogika, 44(4), 321–332.

[34] Kováříček, V. (1984). Cesty učitelského vzdělávání. Praha: Státní pedagogické nakladatelství.

[35] Kuzmin, M. N. (1981). Vývoj školství a vzdělávání v Československu. Praha: Academia.

[36] Lipertová, P., & Pešková, J. (1996). Hledání učitele. Škola v proměnách času. Praha: Univerzita Karlova v Praze.

[37] Lüdtke, A. (2003). Alltagsgeschichte – ein Bericht von Unterwegs. Historische Antropologie, 11(2), 278–295.

[38] McCulloch, G. (2011). The Struggle for the History of Education. New York: Routledge.

[39] Moree, D. (2013). Učitelé na vlnách transformace: Kultura školy před rokem 1989 a po něm. Praha: Karolinum.

[40] Morkes, F. (2002). Kapitoly o školství, o ministerstvu a jeho představitelích (období let 1848–2001). Praha: Pedagogické muzeum J. A. Komenského.

[41] Nejedlá, D. (2002). Vývoj učitelského vzdělávání v českých zemích v letech 1946–1989. In J. Vašutová & V. Spilková (Eds.), Rozvoj národní vzdělanosti a vzdělávání učitelů v evropském kontextu. I. díl (s. 109–125). Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy

[42] Olivová, V. (2001). Manipulace s dějinami první republiky. Praha: Eva-Milan Nevole.

[43] Pullmann, M. (2008). Sociální dějiny a totalitněhistorické vyprávění. Soudobé dějiny, 15(3–4), 703–717.

[44] Pullmann, M. (2011). Konec experimentu: Přestavba a pád komunismu v Československu. Praha: Scriptorium.

[45] Průcha, J. (2002). Učitel: Současné poznatky o profesi. Praha: Portál.

[46] Průcha, J. et al. (2009). Pedagogická encyklopedie. Praha: Portál.

[47] Průcha, J. (2009). Historický vývoj českého školství II (1948–1989). In J. Průcha (Ed.), Pedagogická encyklopedie (s. 45–49). Praha: Portál.

[48] Průcha, J. (2011). Vstoupit, či nevstoupit na tenký led analýzy socialistické pedagogiky? Pedagogika, 61(2), 187–190.

[49] Rataj, J., & Houda, P. (2010). Československo v proměnách komunistického režimu. Praha: Oeconomica.

[50] Ritchie, D. A. (2011). The Oxford Handbook of Oral History. Oxford: Oxford University Press.

[51] Rýdl, K. (2006). Historický vývoj českého vzdělávání do roku 1989. In J. Kalous & A. Veselý (Eds.), Vzdělávací politika České republiky v globálním kontextu (s. 7–22). Praha: Karolinum.

[52] Sharp, J. (1991). History from Below. In P. Burke (Ed.), New Perspectives on Historical Writing (s. 25–41). Cambridge: Polity Press.

[53] Sklenářová, S. (2010). Pedagogický institut. Jeden z pokusů o vzdělávání učitelů základních škol (1959–1964). Hradec Králové: Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové.

[54] Spilková, V. (1997). Proměny primární školy a vzdělávání učitelů v historicko-srovnávací perspektivě. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy.

[55] Spilková, V. (2004). Současné proměny vzdělávání učitelů. Brno: Paido.

[56] Statistická ročenka města Brna. (1970). Brno: Český statistický úřad – městské oddělení Brno.

[57] Šimáně, M. (2010). K problematice zřizování českých menšinových obecných škol na Ústecku v letech 1867–1918. E-Pedagogium, 10(4), 83–92.

[58] Šimáně, M. (2014). Učitelé menšinových škol pohledem dějin každodennosti. Studia paedagogica, 19(3), 89–122.

[59] Thompson, P. (2000). The Voice of the Past: Oral History. Oxford: Oxford University Press.

[60] Uhlířová, J. (1994). Historický pohled na učitelské vzdělávání učitelů I. stupně. In Problémy vzdelávania učitelov I. stupňa ZŠ, Zborník príspevkov z vedecko-pedagogickej konferencie z medzinárodnou účasťou (s. 547–552). Banská Bystrica: Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici.

[61] Urbášek, P. (2008). Vysokoškolský vzdělávací systém v letech tzv. normalizace. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.

[62] Václavík, V. (1997). Cesta ke svobodné škole: Kapitoly ze srovnávací pedagogiky. Hradec Králové: Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové.

[63] Vaněk, M., & Mücke, P. (2015). Třetí strana trojúhelníku: Teorie a praxe orální historie. Praha: Karolinum.

[64] Váňová, R. (1995). Několik pohledů do historie učitelského vzdělávání u nás. Pedagogika, 45(1), 4–10.

[65] Váňová, R. (1996). K tradicím učitelského vzdělávání u nás. In P. Lipertová & J. Pešková (Eds.), Hledání učitele. Škola a vzdělání v proměnách času (s. 251–265). Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy.

[66] Vorlíček, Ch. (1973). O pedagogické přípravě studentů učitelství. Pedagogika, 23(3), 301–314.

[67] Vorlíček, Ch. (2004). České školství 1945–2000. In E. Walterová (Ed.), Česká pedagogika: Proměny a výzvy: Sborník k životnímu jubileu profesora Jiřího Kotáska (s. 119–176). Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy.

[68] Walterová, E. (2004). Úloha školy v rozvoji vzdělanosti (1. sv.). Brno: Paido.

[69] Williams, K. (1997). The Prague Spring and its Aftermath: Czechoslovak Politics, 1968–1970. Cambridge: Cambridge University Press.

[70] Základní školy v Jihomoravském kraji v roce 1975–1987. (1987). Brno: Krajská správa Českého statistického úřadu Brno.

[71] Zounek, J. (2011). Učitel – Příběh normálního života v nenormální době. In L. Fasora, J. Hanuš, J. Malíř, & D. Nečasová (Eds.), Člověk na Moravě ve druhé polovině 20. století (s. 241–252). Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury.

[72] Zounek, J., Knotová, D., & Šimáně, M. (2015). Výzkum soudobých dějin pedagogiky a školství: K metodologickým otázkám historicko-pedagogického výzkumu. Studia paedagogica, 20(3), 89–112. | DOI 10.5817/SP2015-3-6

[73] Zounek, J., Šimáně, M., & Knotová, D. (2015). Dějiny socialistického školství: Terra inkognita historicko-pedagogického výzkumu? K problematice zdrojů poznání minulosti. Pedagogická orientace, 25(3), 319–344. | DOI 10.5817/PedOr2015-3-319