Brentanova teorie času a časového vědomí

Název: Brentanova teorie času a časového vědomí
Variantní název:
  • Brentano's theory of time and time consciousness
Zdrojový dokument: Pro-Fil. 2017, roč. 18, č. 1, s. 21-35
Rozsah
21-35
  • ISSN
    1212-9097 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Brentanova teorie času a časového vědomí patří mezi základní témata celé Brentanovy filosofie. Nabízí celou řadu spjatých témat, která určují dvě hlavní otázky. Jak bychom měli ontologicky popsat čas jako takový? A jak vlastně vnímáme čas? Na tyto otázky poskytl Brentano různé odpovědi v celé řadě různých pozic, které vypracovával od počátku své filosofické práce během své Würzburgské profesury až do posledních okamžiků před smrtí. Cílem této studie je představit souhru těchto problémů v Brentanově analýze času a ukázat, že je bohatým zdrojem filosofických hádanek, jejichž řešení je stále otevřenou otázkou.
Brentano's theory of time and time consciousness belongs among the main topics of his philosophy. It presents a number of connected topics dominated by two questions. How should we ontologically describe time? How do we perceive time? These questions found various answers in a series of diverse positions worked out from the beginning of Brentano's philosophical work during his Würzburg professorship till the last moments before his death. This study aims at outlining the interplay of the issues in Brentano's analysis of time and presenting it as a rich source of philosophical puzzles that remain open for further treatment.
Note
Tato studie je výsledkem grantu GAČR P401/11/0371 "Apriorní, syntetické a analytické od středověku po současnou filosofii", realizovaném na Filosofickém ústavu AV ČR a Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.
Reference
[1] Augustinus, A. (1999): Vyznání, přel. M. Levý, Kalich, Praha.

[2] Brentano, F. (1867): Methaphysik, Vorlesung 1867, §257 (připravováno k vydání W. Baumgartnerem). Citováno z Fréchette, G. (2017) Brentano on Time-Consciousness, in Kriegel, U. (ed.) The Routledge Handbook of Franz Brentano and the Brentano School, Routledge, 77.

[3] Brentano, F. (1874): Psychologie vom empirischen Standpunkt, Duncker & Humblot. dostupné na: https://archive.org/details/psychologievome01brengoog/.

[4] Brentano, F. (1895): Brief an Anton Marty, März, 1895, in Kraus, O., Franz Brentano, zur Kenntnis seines Lebens und seiner Lehre mit Beiträgen von Carl Stumpf und Edmund Husserl, Oskar Beck., 7–8.

[5] Brentano, F. (1920): Zur Lehre vom Raum und Zeit, Kant-Studien, 25, 1-23. | DOI 10.1515/kant-1920-0102

[6] Brentano, F. (1976): Philosophische Untersuchungen zu Zeit, Raum, Kontinuum, S. Körner, R. Chisholm (eds.), Meiner.

[7] Brentano, F. (1977): Die Abkehr vom Nichtrealen, F. Mayer-Hillebrand (ed.), Meiner.

[8] Holenstein, E. (1972), Phänomenologie der Assoziation, Springer, 1972.

[9] Husserl, H. (1996): Přednášky k fenomenologii vnitřního časového vědomí, přel. L. Špalek a W. Hansel, Ježek.

[10] Hume, D. (2015): Pojednání o lidské přirozenosti, Kniha 1., Rozum, přel. H. Janoušek, Togga.

[11] Chrudzimski, A. (2005): Intentionalität, Zeitbewusstsein und Intersubjektivität, Studien zur Phänomenologie von Brentano bis Ingarden, Ontos.

[12] Chisholm, R. (1981a): Brentano's Analysis of the Consciousness of Time, Midwest Studies in Philosophy 6 (1), 3-16. | DOI 10.1111/j.1475-4975.1981.tb00425.x

[13] Chisholm R., (1981b) Introduction to the Theory of Categories in: Brentano, F., The Theory of Categories, R. Chisholm, N. Guterman (eds.), Nijhoff.

[14] Janoušek, H. (2014): Intencionalita a apriorita, Studie ke vztahu Brentanovy a Husserlovy filosofie, Togga.

[15] Kastil, A. (1951): Die Philosophie Franz Brentanos, Bergland.

[16] Kouba, P. (2014), Život rozumění, Oikoymenh.

[17] Kraus, O. (1919): Franz Brentano, zur Kenntnis seines Lebens und seiner Lehre mit Beiträgen von Carl Stumpf und Edmund Husserl, Oskar Beck 1919. dostupné na https://archive.org/details/franzbrentanozur00krauuoft.

[18] Kraus, O. (1930): Zur Phänomenognosie des Zeitbewußtseins, Archiv für gesamte Psychologie, 75 (1-2), 1-22.

[19] Marty, A. (1916): Raum und Zeit, J. Eisenmeier, A. Kastil a O. Kraus (eds.), Niemeyer. dostupné na https://archive.org/details/raumundzeit00martuoft/.

[20] Mill, J.S. (1843): A System of Logic, Ratiocinative and Inductive, Book I, Parker. dostupné na https://archive.org/details/asystemlogicrat22millgoog.

[21] Rollinger, R., Janoušek, H. (2017): The Prague School, in Kriegel, U. (ed.) The Routledge Handbook of Franz Brentano and his School, Routledge.

[22] Russell, B. (2010): The Philosophy of Logical Atomism, Routledge.

[23] Textor, M. (2013): Brentano on the dual relation of the mental, Phenomenology and the Cognitive Sciences, 12 (3), 465-483. | DOI 10.1007/s11097-012-9281-z