Proměny konstruktivismu v muzejní pedagogice George E. Heina

Název: Proměny konstruktivismu v muzejní pedagogice George E. Heina
Variantní název:
  • Transformations of constructivism in museum pedagogy of George E. Hein
Zdrojový dokument: Museologica Brunensia. 2017, roč. 6, č. 1, s. 41-47
Rozsah
41-47
  • ISSN
    1805-4722 (print)
    2464-5362 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Pedagogické teorie v současnosti pronikají i mimo tradiční instituci školy a rozvíjejí se i v těchto netypických prostředích. Takovým prostředím je i muzeum. To, co začalo jako pouhá snaha o implementaci teorie do svébytné praxe, se nakonec stalo novou bází, na které se teorie může samostatně rozvíjet a zpětně znovu ovlivnit hlavní pedagogický diskurz. V následující studii popisujeme jeden z případů, kdy došlo k významnému posunu pedagogické teorie, zde konstruktivistické, v prostředí muzea a muzejní pedagogiky. George E. Hein patří mezi nejvýznamnější muzejní pedagogy současnosti a jeho práce je kvitována v muzejně pedagogickém diskurzu po celém světě. Hlavním cílem předloženého textu je tedy prokázat a popsat význam výzkumů a teoretického uvažování na poli muzejní pedagogiky pro obecný pedagogický diskurz na příkladu konstruktivismem zabývajících se textů G. E. Heina.
At present, pedagogical theories are moving beyond traditional school institutions and develop in unconventional environments. The museum is one of them. What started as an effort to implement theory into practice finally gave rise to a novel base on which theory can evolve independently, and can also influence the main pedagogical discourse. This study describes one of the cases in which a major shift in the pedagogical theory occurred, in this particular case the constructivist theory, in the environment of the museum and museum pedagogy. George E. Hein counts among leading museum educators of the present and his works are acknowledged in the museum pedagogy discourse all over the world. This paper seeks to demonstrate and describe the importance of research and theoretical thinking in the field of museum pedagogy for the general pedagogical discourse on the example of G. E. Hein's articles devoted to constructivism.