Středověké kachle s motivem lovu nalezené v českém Slezsku a jejich provenience

Název: Středověké kachle s motivem lovu nalezené v českém Slezsku a jejich provenience
Variantní název:
  • Medieval tiles with hunting motifs from Czech Silesia and their provenance
  • In Tschechisch-Schlesien entdeckte Kacheln mit dem Motiv der Jagd und ihre Provenienz
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2018, roč. 43, č. 2, s. 511-535
Rozsah
511-535
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Lov divoké zvěře byl ve středověku vysoce prestižním způsobem zábavy aristokratických vrstev, který svou atraktivitou inspiroval nejen různé obory výtvarného umění, ale během 15. století pronikl i do reliéfní výzdoby kachlových kamen. Svědčí o tom nálezy kachlů s žánrovými scénami z hradu Cvilína u Krnova a z města Opavy, kde se na výrobu kamnářského zboží specializovala hrnčířská dílna v Krnovské ulici na bývalém Jaktařském předměstí. Místní původ kachlové série naznačil petrografický rozbor keramické suroviny a některé shodné exempláře vyskytující se na obou lokalitách. Na Opavsku jde zatím o jediné archeologicky prokázané výrobní centrum.
Hunting for wild animals was a highly prestigious pastime in aristocratic circles in the Middle Ages. Its attractiveness inspired various art disciplines, and in the 15th century it also extended to relief decoration of tile stoves. This is evidenced by the finds of tiles with genre scenes from the Cvilín castle, near Krnov and from the town of Opava where a pottery workshop specialising in stove goods was located in Krnovská Street, in the former Jaktařské předměstí suburb. The local origin of the tile series was also indicated by the petrographic analysis of the ceramic material and by some identical specimens from both sites. In the Opava region, this has been the only archeologically excavated ceramic production centre so far.
Note
Příspěvek vznikl s podporou grantového projektu GA17-13967S Zdroje a šíření vybraných komodit keramické produkce vrcholného a pozdního středověku.
Der vorliegende Beitrag entstand im Rahmen des Förderprojekts GA17-13967S Quellen und Verbreitung ausgewählter Handelswaren der Keramikproduktion des Hoch- und Spätmittelalters.
Reference
[1] ANDRESKA, J.–ANDRESKOVÁ, E., 1993: Tisíc let myslivosti. Vimperk.

[2] BERANOVÁ, M., 2000: Slované. Praha.

[3] BEZDĚK, F., 2001: Cesty a osudy loveckého rohu. Kostelec nad Černými lesy.

[4] BIEL, R., 2013: Rycerze, święci i potwory, czyli opracowanie materiałów z gródka stożkowatego w Gorzyczkach. Rkp. nepubl. magisterské práce Instytutu Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego, ved. práce Prof. dr. hab. K. Wachowski, Wrocław.

[5] BIELICHOVÁ, Z.–LABUDA, J., 2017: Nálezy zvieracích kostí z výskumu Glanzenbergu tzv. Starého mesta v Banskej Štiavnici, Zborník Slovenského banského múzea XXV, 30–69.

[6] BOGACKI, M., 2003: Sokolnictwo na terenach ziem Polski od wczesnego średniowiecza do nowożytności (IX–XVIII wiek). Rkp. magisterské práce Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, ved. práce Prof. dr. hab. A. Lasota-Moskalewska, Warszawa.

[7] BOHÁČEK, I., 2011: Lesy a hvozdy, Vesmír 90, č. 10, 539.

[8] BORETIUS, A., ed., 1883: Capitulare de villis. In: Monumenta Germaniae Historica. Legum sectio II. Capitularia regum Francorum. Tomus I., 83–91. Hannover.

[9] BRYCH, V., 2004: Kachle doby gotické, renesanční a raně barokní. Výběrový katalog Národního muzea v Praze. Praha.

[10] BRYCH, V.–STEHLÍKOVÁ, D.–ŽEGKLITZ, J., 1990: Pražské kachle doby gotické a renesanční. Katalog výstavy. Praha.

[11] BŮŽEK, V.–HRDLIČKA, J.–KRÁL, P.–VYBÍRAL, Z., 2002: Věk urozených. Šlechta v českých zemích na prahu novověku. Praha – Litomyšl.

[12] CZECHOWICZ, B., 1993: Późnogotyckie kafle z zamku w Raciborzu, Śląskie Zeszyty Krajoznawcze, IK 66, 18–25.

[13] ČAPSKÝ, M., 2005: Vévoda Přemek Opavský (1366–1433). Ve službách posledních Lucemburků. Olomouc – Opava.

[14] ČAPSKÝ, M., 2006: Proměny dvorské elity jako odraz poklesu prestiže opavských Přemyslovců. In: Dvory a rezidence ve středověku (Dvořáčková-Malá, D., ed.), 123–144. Praha.

[15] ČAPSKÝ, M., 2009: Lov a jeho role na dvorech slezských knížat – Hunt and its Role at the Courts of the Silesian Dukes. In: Dvory a rezidence ve středověku III. Mediaevalia historica Bohemica 12 – Supplementum 3, 207–222. Praha.

[16] ČAPSKÝ, M., 2013: Středověká Opava a její zásobování dřevem – Medieval Opava and its wood supply, ČSZM B 62, 107–113.

[17] ČAPSKÝ, M., 2014: Jagd als Privileg, höfisches Vergnügen und Pflicht. Jagdforste schlesischer Fürsten während des Hoch- und Spätmittelalters. In: Krivoklát–Pürglitz. Jagd, Wald, Herrscherrepräsentation (Fajt, J.– Horsch, M.–Razím, V., edd.), 275–288. Leipzig.

[18] ČAPSKÝ, M.–PRIX, D., 2012: Slezsko v pozdním středověku. In: Jirásek, Z. a kol., Slezsko v dějinách českého státu I. (od pravěku do roku 1490), 262–560. Praha.

[19] DEKAN, J., 1980: Moravia Magna. The great Moravian Empire. Its art and times. Bratislava.

[20] DEKAN, J., 1979: Veľká Morava, doba a umenie. Bratislava.

[21] DRNOVSKÝ, P., 2015: Pozoruhodný soubor kachlů z hradu Kumburku, okr. Semily – A remarkable collection of stove tiles from Kumburk castle, Semily district, ASČ 19, 379–410.

[22] DURDÍK, T., 1988: Výzkum manského domu na Křivoklátě (Předběžné sdělení) – Erforschung des Lehensmannshauses in Křivoklát (Vorbericht), AH 13, 285–298.

[23] DURDÍK, T., 1997: Encyklopedie českých hradů. Praha.

[24] DURDÍK, T., 2010: Několik poznámek k české hradní každodennosti – Einige Anmerkungen zum böhmischen Burgalltag, AH 35, 45–62.

[25] DUŠEK, J., 1995: Kůň ve službách člověka. Jílové u Prahy.

[26] DVOŘÁČKOVÁ-MALÁ, D.–ZELENKA, J., 2011: Curia ducis, curia regis. Panovnický dvůr za vlády Přemyslovců. Praha.

[27] DVOŘÁKOVÁ, D., ed., 2007: Kôň a človek v stredoveku. K spolužitiu človeka a koňa v Uhorskom kráľovstve. Budmerice.

[28] DYMEK, K., 1995: Średniowieczne i renesansowe kafle śląskie. Wrocław.

[29] EBERL, A. L., 2015: Die Bedeutung der Falkenjagd für das Hofleben im Mittelalter, Historia scribere 7, 223–236. | DOI 10.15203/historia.scribere.7.401

[30] ERGERT, B. E., 2004: Lov v proměnách doby. In: Lov. Historie, zbraně, zvěř (Bluchel, K. G., ed.), 64–131. Praha.

[31] FARKAŠ, Z., 2013: Železné hroty šípov zo svahov Devínskej Kobyly v Bratislave – Eiserne Geschossspitzen aus den Hängen von Devínska kobyla in Bratislava, ZbSNM CVI – Archeológia, 155–160.

[32] FRIED, J., 1997: Kaiser Friedrich II. als Jäger. In: Jagd und höfische Kultur im Mittealter (Rösener, W., ed.), 149–166. Göttingen.

[33] FROLÍK, J., 2003: Kachle Chrudimska. Sbírky Regionálního muzea v Chrudimi. Chrudim.

[34] FUKALA, R., 1998: Ze Šelmberka. In: Bibliografický slovník Slezska a severní Moravy 11 (Dokoupil, L.– Myška, M., edd.), 136–137. Ostrava.

[35] FURMANEK, M.–KULPA, S., 2003: Zamek Wodzisławi i jego właściciele. Wodzisław Śląski.

[36] GAJEWSKA, B., 2010: Piece kaflowe w obiektach muzealnych na terenie Wielkopolski. In: Piece kaflowe w zbiorach muzealnych w Polsce (Dąbrowska, M.–Semków, J.–Wojnowska, W., edd.), 203–220. Frombork.

[37] GALUŠKA, L., 2002: Terčík s motivem jezdce (sokolníka). In: Střed Evropy okolo roku 1000. Eseje a katalog, 452. Praha.

[38] GALUŠKA, L., 2004: Slované. Doteky předků. Brno.

[39] GREGEROVÁ, M. et al., 2010: Gregerová, M.–Čopjaková, R.–Beránková, V.–Bibr, P.–Goš, V.–Hanuláková, D.–Hložek, M.–Holubová-Závodná, B.–Kristová, L.–Kuljovská, Z. Macháček, J.–Mazuch, M.–Procházka, R.–Škoda, R.–Všianský, D., Petroarcheologie keramiky v historické minulosti Moravy a Slezska. Brno.

[40] GUERREAU, A., 2002: Lov. In: Encyklopedie středověku (Le Goff, J.–Schmitt, J.-C., edd.), 368–377. Praha.

[41] HADAMIK, C., 2010: Zbiór fragmentów kafli średniowiecznych i nowożytnych z badań zamku w Chęcinach, woj. Świętokrzyskie – A collection of medieval and moderns tile fragments from the research of the castle Chęciny, Acta Universitatis Lodziensis, Folia archaeologica 27, 11–31.

[42] HADRAVOVÁ, A., 2008: Kniha dvacatera umění mistra Pavla Žídka. Praha.

[43] HÉDL, R.–SZABÓ, P.–RIEDL, V.–KOPECKÝ, M., 2011: Tradiční lesní hospodaření ve střední Evropě I. Formy a podoby, Živa 2, 61–63.

[44] HOLOUBKOVÁ, T., 2013: Gotické a renesanční kachle z hradu Rožnova. Rkp. nepubl. bakalářské diplomové práce na Katedře dějin umění FF UP v Olomouci, ved. práce Mgr. Petr Čehovský, Ph.D., Olomouc.

[45] HORNA, R., 1922: K dějinám moravských úředníků. Díl 1. Praha.

[46] HUDÁČEK, P., 2014: Silva ad pasturam porcorum: Lesné pasenie svíň na kráľovských majetkoch v ranostredovekej Európe – Silva ad pasturam porcorum: Forest-pastures of swine at royal estates in Early Medieval Europe, HŠ 48, 71–102.

[47] CHADT, J. E., 1907: Lesní poplatky (dávky). Písek.

[48] CHADT-ŠEVĚTÍNSKÝ, J. E., 1908: Dějiny lovu a lovectví. Louny.

[49] CHMIEL, A., 1906: Kafle średniowieczne znalezione w Oświęcimiu. Teka Grona Konserwatorów Galicji Zachodniej II, 343–353.

[50] IVANIČ, P., 2011: Západní Slovania v ranom stredoveku. História – Kultúra – Hospodárstvo – Náboženstvo. Nitra.

[51] JAN, L., 2000: Úřad lovčího ve 13. a na počátku 14. století. In: Vznik zemského soudu a správa středověké Moravy, 192–208. Brno.

[52] JANIAK, T., 2003: Kafle gotyckie w zbiorach Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie. Gniezno.

[53] JANIŠOVÁ, J., 2014: Právní úprava myslivosti v moravském zemském právu v 16. a na počátku 17. století – Hunting Legislation in the Moravian Land Order in the 16th and early 17th centuries, HŠ 48, 103–111.

[54] JANIŠOVÁ, J.–JANIŠ, D., 2015: Lov a ochrana zvěře v ustanoveních českého a moravského zemského práva. In: Človek a svet zvierat v stredoveku (Dvořáková, D. a kol., edd.), 409–431. Bratislava.

[55] JEŽEK, M., 1999: Sídelní pás u středověkého Zbečna, Mediaevalia archaeologica 1, 269–304.

[56] JEŽEK, M., 2012: Dva životy vsi v přemyslovském loveckém hvozdu. Bratronice v raném středověku – Two Lives of a village located in a Přemyslid hunting forest. Bratronice in the Early Middle Ages, Historická geografie 38, č. 2, 239–251.

[57] JIŘÍK, J.–KYPTA, J., edd., 2013: Gotické kamnové kachle na Písecku. Výběrový katalog výstavy Obrazový svět pozdního středověku. Písek.

[58] KAJZER, L., 1990: Zamek w Raciążku. Budownictwo obronno-rezydencjonalne Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej. Łódź.

[59] KILARSKA, E., 2007: Ceramic stove tiles and tile stoves in Gdańsk before 1700. In: Pots and Princes. Ceramic vessels and stove tiles from 1400–1700 (Majantie, K., ed.), 137–141. Turku.

[60] KLÁPŠTĚ, J., 2005: Proměna českých zemí ve středověku. Praha.

[61] KOHOUTEK, J., 2003: Hrady v oblasti Vizovické vrchoviny. Pozdně středověké kachle z hradu Rožnova – Burgen in der Region des Vizovicer Hügellandes. Spätmittelalterliche Kacheln aus der Burg Rožnov, Pravěk NŘ – Supplementum 12, 89–110.

[62] KOUŘIL, P.–PRIX, D.–WIHODA, M., 2000: Hrady českého Slezska. Brno – Opava.

[63] KOVAŘÍK, J., 1989: Zmínky o lovu a zvěři ve starých českých písemnostech a písemnictví. In: Myslivecký kalendář 1989, 102–108.

[64] KOVAŘÍK, J., 1993: Tradice v myslivosti. Dějiny, zvyky, významy, kultura. Praha.

[65] KOZÁK, P., 2009: "Citharedo cum cane saltante ad mandata domini principis dedi…" Všední den na dvoře hlohovského a opavského vévody Zikmunda Jagellonského – "Citharedo cum cane saltante ad mandata domini principis dedi…" Everyday life at the court of Sigismund Jagiello of Poland and Duke of Głogów and Opava (Troppau). In: Dvory a rezidence ve středověku. III. Všední a sváteční život na středověkých dvorech (Dvořáčková-Malá, M., ed.), 223–239. Praha.

[66] KRASNOKUTSKÁ, T., 2005: Středověké a novověké kachle z Opavy. Katalog nálezů z archeologických výzkumů. Archaeologiae regionalis Fontes 8. Olomouc.

[67] KREJČÍ, K., 2007: Lovecký soud hradu Buchlova. Rkp. rigorózní práce Katedry dějin státu a práva Právnické fakulty MU v Brně.

[68] KRIVJANSKÝ, T., 2007: Sokoliarstvo. 1. diel. História sokoliarstva. Žilina.

[69] KUCZYŃSKI, J., 1968: Kafle z XIV–XVI w. w zbiorach Muzeum Świętokrzyskiego. Katalog wystawy. Kielce.

[70] KYSELÝ, R., 2005: Archeologické doklady divokých savců na území ČR v období od neolitu po novověk – Archaeological evidence of wild mammals in the Czech Republic from the Neolithic to the Modern times, Lynx 36, 55–101.

[71] KYSELÝ, R., 2005a: Historie savců od mladší doby kamenné po 17. století ve světle archeozoologických nálezů, Živa 53, č. 2, 85–88.

[72] KYSELÝ, R., 2015: Historie chovu domácích zvířat v Čechách a na Moravě ve světle archeozoologických nálezů, Živa 63, č. 5, 225–229.

[73] LEIENDECKER, U., 2004: Lovec a lovený. In: Lov. Historie, zbraně, zvěř (Blüchel, G. K., ed.), 10–63. Praha.

[74] LOSKOTOVÁ, I., 2008: Rostlinné motivy reliéfních kachlů středověkého Brna – Pflanzenmotive auf Brünner mittelalterlichen Reliefkacheln, AH 33, 529–538.

[75] LOSKOTOVÁ, I., 2008a: Žánrové motivy. In: Krása, která hřeje. Výběrový katalog gotických a renesančních kachlů Moravy a Slezska – Schönheit, die wärmt. Gotische und renessainzeitliche Kacheln aus Mähren und Schlesien (Menoušková, D.–Měřínský, Z., edd.), 56–71. Uherské Hradiště.

[76] LOSKOTOVÁ, I., 2010: Neznámé kachlové reliéfy brněnského Velkého špalíčku – Previously unknown tile reliefs from Velký Špalíček, Brno, Acta Musei Moraviae – Scientiae sociales XCV, 105–112.

[77] LOSKOTOVÁ, I., 2011: Brněnské kamnové kachle období gotiky – Brno Stove Tiles in the Gothic Period. Rkp. nepubl. disertační práce na ÚAM FF MU, vedoucí práce doc. PhDr. R. Krajíc, CSc., Brno.

[78] LYSÁ, Ž., 2014: Sokoliarstvo v stredovekom uhorsku. Úvod do problematiky – Die Falknerei in mittelalterlichen Ungarn. Einleitung in die Problematik, HŠ 48, 113–124.

[79] LYSÁ, Ž., 2015: O umení lovu s dravými vtákmi. In: Člověk a svet zvierat v stredoveku (Dvořáková, D. a kol., edd.), 432–446. Bratislava.

[80] MACEK, J., 2001: Jagellonský věk v českých zemích 3, 4. Praha.

[81] MATOLÍNOVÁ, B., 2007: Zobrazení dvorské kultury pomocí zvířecí symboliky ve francouzských středověkých rukopisech. Rkp. nepubl. bakalářské práce Fakulty humanitních studií UK, ved. práce PhDr. Blanka Altová, Praha.

[82] MAZUR, D., 2014: Kafle piecowe jako źródło materialne i ikonograficzne. Znaczenie kafli w rekonstrukcji materialnych i niematerialnych aspektów życia codziennego dawnych społeczeństw – Ofenkacheln als materielle und okonographische Quelle. Die Bedeutung von Kacheln bei der Rekontruktion von materiellen und immateriellen Aspekten des Alltags vergangener Gesellschaften, AH 39, 177–203.

[83] MENOUŠKOVÁ, D., 2008: Fantaskní, mytologické a alegorické motivy. In: Krása, která hřeje. Výběrový katalog gotických a renesančních kachlů Moravy a Slezska – Schönheit, die wärmt. Gotische und renaissancezeitliche Kacheln aus Mähren und Schlesien (Menoušková, D.–Měřínský, Z., edd.), 38–55. Uherské Hradiště.

[84] MĚCHUROVÁ, Z., 2016: Chvála středověké každodennosti: Pohled do archeologických sbírek objektivem Silvie Doležalové – Lob des mittelalterlichen Alltagslebens: Ein Blick in archäologische Sammlungen durch das Objektiv von Silvie Doležalová. Brno.

[85] MICHNA, P. J., 1977: K vývojové a typologické charakteristice moravských středověkých kachlů – Zur entwicklungsmässigen und typologischen Charakteristik der mährischen mittelalterlichen Kacheln, Sborník památkové péče v Severomoravském kraji / Státní památková péče v Severomoravském kraji 3, 7–44.

[86] MIKA, N., 2000: Przejęcie księstwa raciborskiego przez władcę opawskiego Mikołaja II. In: Opava. Sborník k dějinám města 2, 11–14. Opava.

[87] MILESON, S. A., 2009: Parks in Medieval England. Oxford.

[88] MLÍKOVSKÝ, J., 2003: Zvířata a jejich role na raně středověkém hradě Stará Boleslav (střední Čechy) – Animals and their role in the Early Medieval stronghold Stará Boleslav (central Bohemia), Mediaevalia archaeologica 5, 347–365.

[89] MLÍKOVSKÝ, J., 2005: Evidence for hawking in early Medieval Czechia, Buteo 14, 53–56.

[90] MOSKAL, K., 2010: Calor amicus, czyli o kaflu i piecu. Kraków.

[91] MOSKAL, K., 2012: Kafle w zbiorach Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. Kraków.

[92] NEDVĚDOVÁ, M.–KOLÁR, J., edd., 1983: Próza českého středověku. Praha.

[93] NEKUDA, V.–REICHERTOVÁ, K., 1968: Středověká keramika v Čechách a na Moravě. Brno.

[94] NOŽIČKA, J., 1957: Přehled vývoje našich lesů. Praha.

[95] NÝVLTOVÁ-FIŠÁKOVÁ, M., 2007: Nález chrta na hradisku Chotěbuz-Podobora – Greyhound find from Chotěbuz-Podobora hillfort, Těšínsko 50, 29–31.

[96] NÝVLTOVÁ-FIŠÁKOVÁ, M., 2011: Zvířecí osteologický materiál z hradu Skály (horní hrad) – Osteologisches material tierischer Herkunft von der burg Skály (obere burg). In: Hrad jako technický problém (Měřínský, Z., ed.), 47–57. Brno.

[97] ORNA, J., 2005: Gotické a renesanční kachle ve sbírkách Západočeského muzea v Plzni. Plzeň.

[98] PAVLÍK, Č., 1992: Gotické a goticko-renesanční kachle z hradu Rožnova. Praha – Basel.

[99] PAVLÍK, Č., 2007: Gotické a renesanční kachle pod Ždánickým lesem – Gothic and Renaissance tiles in the Ždánický Forest region, Sborník Regionálního muzea v Mikulově RegioM, 74–90.

[100] PAVLÍK, Č., 2008: Náboženské motivy. In: Krása, která hřeje. Výběrový katalog gotických a renesančních kachlů Moravy a Slezska – Schönheit, die wärmt. Gotische und renessainzeitliche Kacheln aus Mähren und Schlesien (Menoušková, D.–Měřínský, Z., edd.), 10–35. Uherské Hradiště.

[101] PAVLÍK, Č.–VITANOVSKÝ, M., 2004: Encyklopedie kachlů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Ikonografický atlas reliéfů na kachlích gotiky a renesance. Praha.

[102] PAVLÍK, Č.–VITANOVSKÝ, M., 2009: Invalidé na středověkých kachlích – Invaliden auf mittelalterlichen Kacheln, AH 34, 245–254.

[103] PÍREK, M., 2014: Psy a ich chov v stredovekej spoločnosti so zvláštnym zameraním na územie Uhorského kráľovstva – Dogs and their breeding in Middle Ages society with special attention to the territory of the Hungarian Kingdom, HŠ 48, 125–136.

[104] PÍREK, M., 2015: Psy a ich chov v stredovekej spoločnosti. In: Člověk a svet zvierat v stredoveku (Dvořáková, D. a kol., edd.), 197–217. Bratislava.

[105] POSPIESZNA, B., 2013: Kafle i piece kaflowe w zbiorach Muzeum Zamkowego w Malborku. Malbork.

[106] PRIX, D., 1994: Páni z Krnova a Lobenštejna na středověkém Opavsku, Acta historica et museologica 1, 43–58.

[107] PROFANTOVÁ, N., 2008: Byzantské nálezy v 6.–11. století v Čechách a na Moravě. In: Země Koruny české a východní Středomoří ve středověku a novověku (Charvát, P.–Maříková-Vlčková, P., edd.), 73–120. Praha.

[108] RAKUŠAN, C., 1999: K počátkům českého loveckého práva, Silva Bohemica 9, 16–17.

[109] REDOLFI, M., 2002: Die mittelalterliche Jagd und ihre Darstellung im Codex Manesse, Zeitschrift des Schweizerischen Burgenvereins, Band 7, Heft 3, 61–70.

[110] RICHTEROVÁ, J., 1982: Středověké kachle. Praha.

[111] ROYT, J.–ŠEDINOVÁ, H., 1998: Slovník symbolů: kosmos, příroda a člověk v křesťanské ikonografii. Praha.

[112] RÖSENER, W., 1997: Jagd, Rittertum und Fürstenhof im Hochmittelalter. In: Jagd und höfische Kultur im Mittelalter (Rösener, W., ed.), 123–148. Göttingen.

[113] SAMSONOWICZ, A., 1991: Łowiectwo w Polsce za czasów Piastów i Jagiellonów. Studia i Materiały z Historii Kultury Materialnej 62. Wrocław – Warszawa – Kraków – Łódź.

[114] SAMSONOWICZ, A., 1994: Uwagi o regale w Polsce piastowskiej (na przykładzie regale łowieckiego i rybackiego), Kwartalnik Historyczny CI, č. 4, 3–12.

[115] SAMSONOWICZ, A., 1995: Łowy władcow – łowy poddanych. In: Łowiectwo w tradicji i kulturze międzynarodowe sympozjum Pułstuck 94. Zarząd Glowny Polskiego Związku Łowieckiego, 60–68. Warszawa.

[116] SAMSONOWICZ, A., 2011: Łowiectwo w Polsce Piastów i Jagiellonów. Warszawa.

[117] SAWINA, D., 2015: Rycerz, wojownik, poeta. Okołoliterackie aspekty kultury rycerskiej na Śląsku i jej czeskie inspiracje – The knight, the warrior and the poet. Literary aspects of the chivalric culture in the Silesia and its Bohemian inspirations, Meluzyna II, č. 1, 41–58.

[118] SOUKUPOVÁ, M.–SOUKUP, M., 2017: 035 Komorové kachle s žánrovými motivy – lovecká scéna se sokolníkem. In: Svět kachlových kamen. Kachle a kachlová kamna severozápadních Čech (Šrejberová, J., ed.), 137–138. Most.

[119] SOUKUPOVÁ, M.–SOUKUP, M.–WIESNEROVÁ, E., 2017: 036 Komorové kachle s žánrovými motivy – jelen. In: Svět kachlových kamen. Kachle a kachlová kamna severozápadních Čech (Šrejberová, J., ed.), 138. Most.

[120] STEHLÍKOVÁ, D., 1999: Umělecká řemesla mezi vrcholnou gotikou a renesancí. Hesla č. 117–121. In: Od gotiky k renesanci. Výtvarná kultura Moravy a Slezska 1400–1550. Sv. IV, 207–210, 225–227. Brno.

[121] STRAUSS, K., 1966: Die Kachelkunst des 15. bis 16. Jahrhunderts in Deutschland, Österreich und der Schweiz I. Strasburg.

[122] STRAUSS, K., 1983: Die Kachelkunst des 15. bis 17. Jahrhunderts in europäischen Ländern. III. Teil. München.

[123] SZCZEPANOWSKA, K., 2014: Sceny polowań na nowożytnych kaflach z Gdańska. Charakterystyka przedstawień na podstawie kafl i z wybranych stanowisk – Hunting scenes on modern tiles from Gdańsk. Characteristics of presentations on the grounds of tiles from selected sites, Gdańskie Studia Archeologiczne 4, 135–156.

[124] ŠIKULOVÁ, V., 1999: Umělecká řemesla mezi vrcholnou gotikou a renesancí. Hesla č. 122–128. In: Od gotiky k renesanci. Výtvarná kultura Moravy a Slezska 1400–1550. Sv. IV, 227–229. Brno.

[125] ŠIMŮNEK, R., 2008: Rezidenční dvory české šlechty v pozdním středověku. In: Dvory a rezidence ve středověku II. Skladba a kultura dvorské společnosti (Dvořáčková-Malá, D.–Zelenka, J., edd.), 285–325. Praha.

[126] ŠÍN, L., 2014: Člověk 9. až 12. století na Olomoucku. Rkp. disertační práce Ústavu antropologie PF MU, školitel prof. PhDr. Josef Unger, CSc., Brno.

[127] ŚLAWSKI, G. a T., 1994: Garncarstwo i kaflarstwo na ziemiach polskich od średniowiecza do czasów vzpołczesnych. Materiały z konferencji Rzeszów 21.–23. IX 1993. Rzeszów.

[128] TEREN, Š.–RUSINA, I.–MOLNÁR, L., 1988: Lov a zver vo výtvarnom prejave. Bratislava.

[129] TOMKIEWICZ, S.–INQUIST, H., 1884: Szczątki średniowiecznego zameczku zwanego Wołek w księstwie oświęcimskim, Sprawozdania Komisji do Badań Historii Śtuki w Polsce III, č. 1, 1–6.

[130] TRACHTOVÁ, N., 2008: Les v životě středověkého člověka na příkladu křivoklátského loveckého hvozdu – Woods in the life of medieval people on example of royal forest by Křivoklát. Rkp. nepubl. diplomové práce Ústavu českých dějin FF UK, ved. práce prof. PhDr. Josef Žemlička, DrSc., Praha.

[131] TREU, U., 1981: Physiologus: Frühchristliche Tiersymbolik. Berlin.

[132] TYMONOVÁ, M., 2009: Středověké reliéfní kachle jako pramen hmotné kultury (Slezsko) – Mittelalterliche Reliefkacheln als Quelle der Sachkultur (Schlesien), AH 34, 209–223.

[133] TYMONOVÁ, M., 2011: Gotické a renesanční kachle ze slezských hradů – Gothic and Renaissance Tiles from Silesian Castles. Díl I.–III. Rkp. nepubl. disertační práce na ÚAM FF MU, vedoucí práce doc. PhDr. P. Kouřil, CSc., Brno.

[134] TYMONOVÁ, M., 2014: Výroba kamnářské keramiky v českých zemích a dílna v Opavě – Belege für die Herstellung von Ofenkeramik in den Ländern Böhmens und eine Werkstatt in Opava, AH 39, 155–175.

[135] VANÍČKOVÁ, A., 2012: Lov ve vrcholném středověku s přihlédnutím k archeozoologickým závěrům. Rkp. bakalářské práce na Archeologickém ústavu FF Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, vedoucí práce Ing. Lenka Kovačiková, Ph.D., České Budějovice.

[136] VANÍČKOVÁ-ŽEMLIČKOVÁ, A., 2015: Lov zvěře v raném středověku – Hunting in the Early Middle Ages. Rkp. nepubl. diplomové práce Ústavu pro archeologii FF UK, ved. práce prof. PhDr. Josef Žemlička, DrSc., Praha.

[137] VAŘEKA, P., 1997: Záchranný archeologický výzkum pozdně středověkého domu v Sedlčanech – předběžná zpráva – Rescue excavations of the late medieval house in Sedlčany – preliminary report, ASČ 1, 399–406.

[138] VAŠICA, J., 2014: Literární památky epochy velkomoravské. Praha.

[139] VELČEV, S., 2015: Král a jeho šlechtic, šlechtic a jeho král. Pohled do staročeské rytířské epiky 14. století. Rkp. nepubl. magisterské diplomové práce Historického ústavu FF MU, ved. práce Mgr. Tomáš Borovský, Ph.D., Brno.

[140] VERDON, J., 2003: Volný čas ve středověku. Praha.

[141] WAINGERTNER, B., 2004: Polowania w Polsce Jagiellonów. Z dziejów łowieckiegi i dworskiego obyczaju, Przegład Nauk Historycznych III, č. 2(6), 177–183.

[142] WINTER, Z., 1892: Kuchyně a stůl našich předků. Praha.

[143] ZAVŘEL, J., 1998: Středověké kachle ze Seminářské zahrady na Petříně. Kamna Čeňka z Klinštejna? – Mittelalterliche Kacheln auf dem Seminar-Garten auf dem Laurenziberg. Backsteinofen Čeněk von Klinštejns?, Archaeologica Pragensia 14, 217–228.

[144] ZELENKA, J., 2014: Od bitky k rytířskému zápolení. In: Dvořáčková-Malá, D.–Zelenka, J. a kol., Přemyslovský dvůr. Život knížat, králů a rytířů ve středověku, 403–412. Praha.

[145] ZOTZ, T., 1997: Beobachtungen zu Königstum und Forst im frühem Mittelalter. In: Jagd und höfische Kultur im Mittealter (Rösener, W., ed.), 94–122. Göttingen.

[146] ŻEMIGALA, M., 1987: Ogrzewanie piecowe na zamku w Bolesławcu nad Prosą w XIV–XVII w. Wrócław – Warszawa – Kraków – Łódź.

[147] ŽEMLIČKA, J., 1997: Čechy v době knížecí. Praha.

[148] ŽEMLIČKA, J., 2002: Počátky Čech královských: 1198–1253. Proměna státu a společnosti. Praha.

[149] ŽEMLIČKA, J., 2004: Peruc v mýtech a dějinách. Sborník příspěvků k mileniu setkání knížete Oldřicha s Boženou. Peruc.

[150] ŽEMLIČKA, J., 2005: Přemyslovci. Jak žili, vládli, umírali. Praha.

[151] ŽEMLIČKA, J., 2012: Česká krajina ve středověké transformaci – The Czech Landscape in Medieval Transformation, Mediaevalia Historica Bohemica 15, č. 1, 7–43.

[152] ŽEMLIČKA, J., 2012a: K pozemkové výbavě české nobility ve starším středověku – On the Landed Property of Czech Nobility in the Early Middle Ages, ČČH 110, 189–233.

[153] ŽEMLIČKOVÁ, A., 2012: Lov ve vrcholném středověku s přihlédnutím k archeozoologickým závěrům. Rkp. nepubl. bakalářské práce Archeologického ústavu FF Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, ved. práce Ing. Lenka Kovačiková, Ph.D., České Budějovice.