K archeologickému výzkumu agrárního zázemí Prahy (Litochleby, Horní Počernice a Ovenec-Bubeneč)

Variantní název
Zur archäologischen Untersuchungen des landwirtschaftlichen Hinterlands von Praha-Litochleby, Horní Počernice und Ovenec-Bubeneč
Autor: Huml, Václav
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1982, roč. 7, č. [1], s. 211-224
Rozsah
211-224
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí
Document
Reference:
[1] Huml, V., 1973: Praha 4, Chodov, Litochlebské náměstí. Výzkumy v Čechách, 130—131.

[2] Huml, V., 1977: Praha 4, Litochlebské nám., Kronika PSH X, 222—223.

[3] Huml, V., 1978: Čimická ulice, parcela č. 820. Výzkumy v Čechách, 1975, 74.

[4] Huml, V., 1979: K výzkumu předměstských osad Prahy 12.—15. století — Vysočan a Kobylis. Archaeologia historica 4, 193—209.

[5] Huml, V., 1980a: Mladohradištní sídliště z náměstí Lidových milicí. AR XXXII, 167—177.

[6] Huml, V., 1980b: Praha 8, Čimice. Kronika PSH XII, 252—253.

[7] Justová, J., 1972: Mladohradištní sídliště v Horních Počernicích. AR 24, 570—575.

[8] Mezník, J., 1985: Venkovské statky pražských měšťanů v době předhusitské a husitské. Rozpravy ČSAV, 2, 75.

[9] Nový, R., 1971: Hospodářský region Prahy na přelomu 14. a 15. století. ČsČH 19, 397—417.

[10] Pavlů, I., 1971: Pražská keramika 12.—13. století. Praehistorica IV. Praha,

[11] Pavlů, I., 1975: Praha 8, Čimice, Kronika PSH VIII, 224, PSH IX, 224.

[12] Profous, J., 1949, 1959: Místní jména v Čechách a na Moravě, I. a II. Praha.

[13] Richterová, J.,: Výzkum na místě středověké osady Ovence v Praze 6, Bubenči. (V tisku pro AR.)

[14] Sommer, P., 1977: Dvě středověká sídliště na východním okraji Prahy. Archaeologia historica 2, 257—260.

[15] Sommer, P., 1978: Praha 9, Horní Počernice. Kronika PSH XI, 198—199.

[16] Záruba, Q., 1948: Geologický podklad a základové poměry vnitřní Prahy, Praha.