Vznik hradov v Sariši

Variantní název
Die Entstehung der Burgen in Šariš
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. roč. 7, č. [1], s. 317-324
Rozsah
317-324
Type: Článek
Jazyk
slovensky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí
Document
Reference:
[1] Polla, B.: Stredoveký hrádok v Obišovciach. Slovenská archeológia 12—2, 1964 str. 467—483.

[2] Slivka, M.: Opevnené sídla drobnej stredovekej šľachty v oblasti stredného Šariša. In: Nové obzory 21, 1979, str. 113—146.

[3] Varsik, B.: Osídlenie Košickej kotliny I.—III. Bratislava 1964, 1973, 1977.