Archaeologia historica 1983, roč. 8, č. [1]

Obrázek
Rok
1983
hidden section Úvodní slovo
Page Title
5-6 Úvodní slovo Doležal, Josef | pdficon
Page Title
7-8 Závěrečné usnesení účastníků XIV. celostátní konference k problematice historické archeologie, konané ve dnech 4.—8. října 1982 v Roudnici nad Labem, zaměřené na otázky řemeslné výroby v období středověku | pdficon
A. Řemeslná výroba ve středověku na území ČSSR
Page Title
11-26 Archeologie a studium středověké řemeslné výroby Richter, Miroslav; Smetánka, Zdeněk | pdficon
27-40 Středověká řemesla v dějinách hmotné kultury Petráň, Josef | pdficon
41-72 K problematice archeologického výzkumu řemeslné výroby 10. až první poloviny 16. století na Moravě a ve Slezsku Měřínský, Zdeněk | pdficon
73-84 Řemeslnici 11.—13. století v českých zemích v písemných pramenech Tomas, Jindřich | pdficon
85-94 Řemeslná výroba v městech českého Krušnohoří v předbělohorské době Jančárek, Petr | pdficon
95-108 Přínos archeologických dokladů specializovaných řemesel pro poznání ekonomiky Uherskohradišťska za feudalismu Snášil, Robert | pdficon
109-118 Zemědělské zázemí a potravinářská řemesla v Uherském Hradišti ve 13. a 14. století Procházka, Rudolf | pdficon
119-138 K vývoji výrobních okruhů červeně malované keramiky v severních Čechách Gabriel, František; Smetana, Jan | pdficon
139-144 Hrnčířství v České Lípě Vojtíšek, Břetislav | pdficon
145-154 K počátkům výroby komorových kachlů v Čechách Smetánka, Zdeněk | pdficon
155-166 Orlice jako chronologický motiv kachlového reliéfu Richterová, Julie | pdficon
167-173 Cihelna 13. století v Milevsku Drda, Miloš | pdficon
175-188 K metodice třídění středověké keramiky na Táborsku Drda, Miloš; Zajíc, Rudolf | pdficon
189-196 Raně novověké berounské zboží ve světle archelogických výzkumů v Berouně Matoušek, Václav; Scheufler, Vladimír | pdficon
197-210 Středověké hrnčířství v Lošticích. Pět let archeologických výzkumů města Goš, Vladimír | pdficon
211-214 K výskytu bíle malované keramiky v Čechách Durdík, Tomáš | pdficon
215-232 Prehľad vývoja stredovekej keramiky na Slovensku Hoššo, Jozef | pdficon
233-242 Dielňa na výrobu hliněných fajok na Spišskom hrade Vallašek, Adrian | pdficon
243-266 Středověké sklo v Čechách Hejdová, Dagmar; Frýda, František; Šebesta, Pavel; Černá, Eva | pdficon
267-286 Pražské zlatnické dílny v 15. století Stehlíková, Dana | pdficon
287-298 Nálezy středověkého dřeva z Plzně Frýda, František | pdficon
299-310 Středověké výrobky z dřeva vo světle archeologických nálezov na Slovensku Mészárosová, Klára; Polla, Belo | pdficon
311-326 Středověký vůz Vermouzek, Rostislav | pdficon
327-346 Výrobky z kosti a parohu na Slovensku z obdobia stredoveku Slivka, Michal | pdficon
347-365 Problematika výroby a výskytu dekoratívnych kovových predmetov na území Slovenska v stredoveku Ruttkay, Alexander | pdficon
365-370 Gizarma - zbraň 15. století Pertl, Miroslav | pdficon
B. Výzkum vesnických sídlišť
Page Title
373-384 Doklady domácej a remeselnej výroby v středověkých dědinách na východnom Slovensku Čaplovič, Dušan | pdficon
385-398 Výsledky výskumu včasnostredovekého osídlenia v Mužli-Čenkove Hanuliak, Milan; Kuzma, Ivan | pdficon
399-404 Zpráva o rekonstrukční geomorfologické a hydrologické mapě Mostecka Březák, Jaroslav; Klápště, Jan | pdficon
405-410 Prvé zprávy o sídlištích jako jeden z pramenů poznání dějin osídlení. Možnosti jejich interpretace Boháčová, Ivana | pdficon
411-422 Zemědělské a řemeslnické nástroje na zaniklých středověkých osadách Belcredi, Ludvík | pdficon
423-432 Vztah zaniklých plužin k rozloze lesů na Drahanské vrchovině v období vrcholného feudalismu Černý, Ervín | pdficon
433-446 Pozůstatky pozdně středověkých vesnických staveb v Severočeském kraji Šafránek, Vlastimil; Škabrada, Jiří | pdficon
C. Výzkum opevněných sídel
Page Title
449-470 Odkryv teplovzdušného zařízení na hradě Vranově n. Dyjí a jeho postavení v evropském vývoji Konečný, Lubomír Jan | pdficon
471-478 Hospodářské objekty a doklady výroby na hradech v povodí Berounky a severním Podbrdsku Durdík, Tomáš | pdficon
479-490 Odkryté zvyšky kováčskej vyhne na Liptovskom hrade Hanuliak, Milan | pdficon
491-502 Kovový nálezový inventář z hradu Vizmburku, k. ú. Havlovice, o. Trutnov. Předběžná informativní zpráva Hejna, Antonín | pdficon
503-512 Pozdně gotické a renesanční terakoty ze státního hradu Lokte Kašička, František; Nechvátal, Bořivoj | pdficon
513-520 Příspěvěk ke studiu stavební podoby tvrzí Chotěbor, Petr | pdficon
521-528 Zpevňování svahů u opevněných objektů jižní Moravy 13. století Unger, Josef | pdficon
D. Metodika
Page Title
531-540 K otázce využití novověkých písemných pramenů v archeologické praxi Sommer, Petr | pdficon
F. Kronika
Page Title
543-544 K 70. narozeninám prof. MUDr. Ervína Černéno, CSc. Nekuda, Vladimír | pdficon
hidden section Seznam autorů
Page Title
545-546 Seznam autorů | pdficon