Výsledky archeologického výskumu na lokalitě Poprad-Stojany

Variantní název
Ergebnisse der archäologischen Forschungen an der Lokalität Poprad-Stojany
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1984, roč. 9, č. [1], s. 193-214
Rozsah
193-214
Type: Článek
Jazyk
slovensky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí
Document
Reference:
[1] Bašo, M., 1978: Vývoj a typologické vychodiská ranostredovekej centrálnej architektúry na Slovensku. Habilitačná práca. Bratislava, 273 s.

[2] Boháč, Z., 1968: K otázce využití zasvěcení kostelů v oboru historické geografie. In: Československý časopis historický 16, s. 571-584.

[3] Boháč, Z., 1970: Patrocinia kostelů při nejstarších klášterech a kapitulách v českých zemích. In: Historická geografie 5, 51-74.

[4] Boháč, Z., 1972: Patrocinia románských kostelů v Čechách. In: Historická geografie 8, 31-51.

[5] Boháč, Z., 1973: Patrocinia jako jeden z pramenů k dějinám osídleni. In: Československý časopis historický 21, s. 369-388.

[6] Budinský-Krička, V., 1980: Kráľovský Chlmec. Nitra, edícia Materialia Archeologica Slovaca.

[7] Cibulka, J., 1958: Velkomoravský kostel v Modré u Velehradu a začátky křesťanství na Moravě.

[8] Drenko, Z., 1982: Archeologický výskum v Dolných Strhároch. In: Zborník SNM - História 22, s. 105-122.

[9] Dvořáková, V. – Krása, J. – Stejskal, K., 1978: Středověká nástěnná malba na Slovensku. Bratislava.

[10] Fackenberger, F. – Mencl, V., 1957: Výskum románských pamiatok v Nitrianskom kraji. In: Pamiatky a múzeá VI, s. 185-186.

[11] Fiala, A. – Vallašek, A., 1975: Náčrt stavebného vývoja Spišskej kapituly do konca stredoveku. In: Vlastivědný časopis 24, s. 132-136.

[12] Fekete Nagy, A., 1934: A Szepesség területi és társadalmi kialakulása. Budapest.

[13] Gerves-Molnár, V., 1972: A középkori Magyarország rotundái. Budapest.

[14] Habovštiak, A. – Holčík, S., 1979: Poveľkomoravské hradisko na Beňadickej skale. In: Zborník SNM – História 19, s. 73-91.

[15] Hazai okm. 1876: Hazai okmánytár – Codex diplomaticus patrius VI. Budapest.

[16] Hradszky, J., 1901: Initia progressus ac praesens Status Capituli ad sanctum Martinum E. C. de Monte Scepusio olim collegiati, sub jurisdictione archiepiscopi Strigoniensis nunc vero Cathedralis sub proprio episcopo Scepusiensi constituti. Spišské Podhradie.

[17] Hradszky, J., 1903-1904: Additarnenta ad Initia, progressus ac praesens Status Capituli Scepusicnsis. Spišské Podhradie.

[18] Hurt, R., 1934: Dějiny cesterciáckého kláštera na Velehradě I. (1205-1650). Olomouc.

[19] Chalupecký, I., 1966: Pečate 16 spišských miest. In: Historické štúdie XI, s. 227-251.

[20] Chropovský, B., 1972: Príspevok k problematike církevnej architektúry a počiatkom kresťanstva na Slovensku. In: Monumentorum tutela 8, s. 173-199.

[21] Illa, B., 1944-46: Gömör megye. II. zv. Budapest.

[22] Jankovič, V., 1966: Z minulosti Spišskej Soboty. In: Nove obzory 8, s. 149-173.

[23] Javorský, F., 1981: Výskumy a prieskumy Výskumnej expedicie Spiš v roku 1979. In: Študijné zvesti AÚ SAV 19, Nitra, s. 67-90.

[24] Javorský, F., 1982: Prieskumy Výskumnej expedicie Spiš. In: AVANS v roku 1981, Nitra, 1982, s. 110-129.

[25] Ječný, H. – Píša, V., 1967-68: Slovanský benediktinský klášter v Praze (Poznámky k úpravám a stavebním vývoji). In: Monumentorum tutela 4, s. 127-156.

[26] Jesenák, J., 1972: Expertízny posudok o příčinách porúch kostola v Hamuliakove. Bratislava, rukopis vo farskom archive v Šamoríne.

[27] Keller, H. L., 1968: Reclams lexikon der Heiligen und der biblischen Gestalten. Stuttgart.

[28] Köszeghy, Ľ., 1930: Die Denkmäler der Antoniter in Drauz. Kežmarok.

[29] Kotrba, V., 1969: Dvoulodní gotické kostely na Spiši. In: Monumentorum tutela 5, s. 306-324.

[30] Kútnik, J., 1966: K predkartuziánskym dejinám Červeného kláštora pri Dunajci. In: Nové obzory 8, s. 176-192.

[31] Kútnik, J., 1967: Dve tradície z včasnostredovekých dejín Spiša. In: Vlastivedný sborník Spiš 1, s. 21-36.

[32] Kútnik, J., 1969: O povode pustovníka Svorada (K počiatkom kultúrnych dejín Liptova). In: Nove obzory 11, s. 5-122.

[33] Líbal, D., 1970: Historické konstrukce a výzkum architektury. In: Monumentorum tutela 6, s. 140 až 192.

[34] Machek, V., 1957: Etymologický slovník jazyka českého a slovenského. Praha.

[35] Malina, J., 1976: Možnosti a metody archeologicko-petrografickeho výzkumu kamenných artefaktů středověku. In: Zborník SNM - História 16, s. 289-297.

[36] Marsina, R., 1971: Codex diplomaticus et epistolaris Slovatiae. 1. Bratislava.

[37] Mencl, V., 1937: Stredoveká architektúra na Slovensku. Praha - Prešov.

[38] Mencl, V., 1948: Česká architektura doby Lucemburské. Praha.

[39] Mencl, V., 1965: Vztahy výhodného Slovenska ku gotike sliezsko-polskej vetvy. In: Zo starších výtvarných dejín Slovenska. Bratislava, s. 25-51.

[40] Merhautová-Livorová, A., 1970: Einfache mitteleuropäische Rundkirchen. Rozpravy ČSAV Praha.

[41] Mon. Vat., 1887: Monumenta Vaticana historiam Regni Hungariae illustrantia seria I, 1. zv. Budapest.

[42] Münnich, S., 1896: Igló királyi korona – es bányaváros történetc. Igló.

[43] Nekuda, V., 1964: Z dílen středověkých hrnčířů na Moravě. Brno.

[44] Nešporová, T., 1978: Trenčín. In: Významné slovanské náleziská na Slovensku. Bratislava, s. p. 217 až 223.

[45] Novák, J., 1967: Slovanské mestské a obecné erby. Bratislava.

[46] Oswald, F. – Schaefer, L. – Sennhauser, H. R., 1966: Vorromanische Kirchenbauten. München.

[47] Péterffy, C., 1742: Sacra consilia ecclesiae romano-catholicae in regno Hungariae celebrata. Pars II. Viennae.

[48] Polla, B., 1975: Stredoveké zaniknuté osady na Spiši. In: Nové obzory 17, s. 161-191.

[49] Radó, P., 1947: Libri liturgiae manuscripti bibliothecarum Hungariae. tom. I. Budapestini.

[50] Radwański, K., 1975: Krakow przedlokacyjny (rozvoj przestrzenny). Krakow.

[51] Rupp, J., 1872: Magyarorság helyrajzi történéte fötekintettel az egyházi intézetekre. II. Budapest.

[52] Sedlák, V., 1980: Regesta diplomatica nec non epistolaria Slovaciae. 1. Bratislava.

[53] Slivka, M., 1982: Výsledky výskumu kostola v Chrasti nad Hornádom, okr. Sp. Nová Ves. In: Archaeologia historica 7, Brno, s. 385-411.

[54] Slivka, M. – Čaplovič, D., 1983: Terénný prieskum v oblasti Šariša. AVANS v roku 1982, Nitra, s. 73-77.

[55] Sommer, P., 1982: K postihnutelnosti termínů eccelsia a capella v archeologických pramenech. In: Archaeologia historica 7, Brno, s. 453-468.

[56] Súpis pamiatok, 1967-1969: Súpis pamiatok na Slovensku. 1.–3. zv. Bratislava.

[57] Szabó, I., 1971: A falurendszer kialakulása Magyarországon (X-XV) század. Budapest.

[58] Šilhan, J., 1981: Kaple a kaplan. In: Arch. historica 6, Brno, s. 248-251.

[59] Šolle, M., 1982: Rotunda sv. Petra na Budci podle nových objevů. In: Archeologia historica 7, Brno, s. 443-450.

[60] Šmelhaus, V., 1972: Villa. In: Historická geografie 8, s. 53-62.

[61] Špirko, J., 1937: Husiti, jiskrovci a bratríci v dejínách Spiša (1431–1462). Levoča.

[62] Špirko, J., 1943: Církevné dejiny I. Turč. Sv. Martin.

[63] Togner, M., 1978: K rekonstrukei dvou gemerských rotund (Šivetice a Prihradzany). In: Najnovšie poznatky výskumu výtvarnych pamiatok v objektoch vyvoja architektúry v okrese Rožňava (sborník zo seminára). Rožňava, s. 72-81.

[64] Tomasewski, A., 1974: Romańskie koscioly z emporami zachodnimi na obsarze Polski, Czech i Wegier. Wroclaw–Warszawa–Kraków–Gdaňsk.

[65] Tóthová, Š., 1979: Výsledky zisťovacieho archeologického výskumu v Liptovskej Anne, okr. Liptovský Mikuláš. In: Archaeologia historica 4, Brno, s. 83-90.

[66] Tóthová, Š., 1980: K lokalizácii "Bieleho kostola" v Holiči, okr. Senica. In: Archaeologia historica 5, Brno, s. 83-90.

[67] Trochta, J., 1971: Zoznam stredovekych fár na Slovensku. IX. Spojená Gemersko–Malohontianska stolica. Rukopis v Hist. ústave SAV v Bratislave.

[68] Unger, J., 1976: Archeologický výzkum trati "Klášterka" u Pohořelic v letech 1970-1972. In: Archaeologia historica I, Brno, s. 169-174.

[69] Uličný, F., 1971: Osídlenie Šariša v 13.-14. storočí. dolina Svinky. In: Nové obzory 13, s. 133-207.

[70] Vencko, J., 1927: Dejiny štiavnického opátstva na Spiši. Ružomberok.

[71] Vencko, J., 1941: Z dejín okolia Spišského hradu. Spišské Podhradie.

[72] VSO 1977: Vlastivedný slovník obcí na Slovensku. I. zv. Bratislava.

[73] Wagner, C., 1778: Analecta Scepusii sacri et profani. III. Posonii et Cassoviae.

[74] Wagner, C., 1780: Diplomatarium comitatus Sarosiensis. Posonii et Cassoviae.

[75] Walicki, M., 1968: Sztuka Polska przedrománska i romanska do schylku XIII wieku. Warszawa.

[76] Weber, S., 1891: Podolin város történxte. Budapest.

[77] Wenzel, G., 1873: Árpadkori új okmánytár – Codex diplomaticus Arpadianus continautus, zv. X. Budapest.

[78] Wimmer, O., 1966: Handbuch der Namen und Heiligen (mit einer geschichte des christlichen Kalenders). Innsbruck.

[79] Zsigmondkori okl. 1951: Zsigmondkori okmánytár. cd. Mályusz E., I. zv. Budapest.