Vztah dvorů k vesnickému osídlení na panstvích cisterckých klášterů v Čechách

Variantní název
Die Beziehungen der Meierhöfe zur ländlichen Besiedlung auf den Herrschaften der Zisterzienserklöster in Böhmen
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1986, roč. 11, č. [1], s. 461-467
Rozsah
461-467
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí
Document
Reference:
[1] ÁČ: Archív český II, Praha 1842, ed. F. Palacký.

[2] Anderle J., Rožmberský P., Švábek V., 1984: Hrad Železnice či dvůr Třebekov? in: Ročenka Klubu Augusta Sedláčka 84, 64-72, Plzeň.

[3] Beresford M., 1965: The Lost Villages of England, London.

[4] Berman C., 1979: Administrative Evidence for the Cistercian Grange. The Record of the Cartularies of Bonnecombe, Citeaux XXX, 201-220.

[5] Desmond L. A., 1975: The Appropriation of Churches by the Cistercians in England to 1400. Analecta Cisterciensia XXXI/2, 246-266.

[6] DRC: Decem registra censuum Bohemica compilata aetatae bellum hussiticum praecedente, Praha 1881, ed. J. Emler.

[7] Charvát P., 1978: Slovanské osídlení Vraclavska do poloviny 13. století, nepubl. kandidátská disertační práce, Archeologický ústav ČSAV, Praha.

[8] Charvátová, K. 1984: Kolonizace oseckého kláštera ve 13. a 14. století, Folia Historica Bohemica 6, 235-288.

[9] Charvátová, K. 1985: Význam cisterciáckého řádu pro osídlení Čech, Archaeologia historica 10, 415-421.

[10] Kłoczowski J., 1968: Zakony na zemiach polskich w wiekach średnich. In: Kościół w Polsce I, Średniowiecza. Kraków.

[11] Lékai L. J., 1977: The Cistercians. Kent State University Press.

[12] MJČ: A. Profous, Místní jména Čechách, díl І, Praha 1949.

[13] MJČ: A. Profous, Místní jména Čechách, díl II, Praha 1954.

[14] Neumann A., 1926: Prameny k dějinám duchovenstva v době předhusitské a Husově, Olomouc.

[15] RBM: Regesta diplomatica nec hon epistolaria Bohemiae et Moraviae, Praha 1882 sqq, ed. J. Emler et al.

[16] RBMV: Regesta Bohemiae et Moraviae aetatis Venceslai IV, tomus III, Fontes archivi publici Trebonensis, Praha 1977, ed. B. Kopičková.

[17] Ribbe W., 1980: Die Wirtschaftstätigkeit der Zisterzienser im Mittelalter: Agrarwirtschaft. In: Die Zisterzienser. Ordensleben zwischen Ideal und Wirklichkeit, 203-215. Köln.

[18] Roehl, R., 1972: Plan and Reality in a medieval monastic Economy: The Cistercians. In: Studies in Medieval and Renaissance. History IX, 81-113, Lincoln.

[19] Schien, W., 1980: Die Wirtschaftstätigkeit der Zisterzienser im Mittelalter: Handel und Gewerbe. In: Die Zisterzienser. Ordensleben zwischen Ideal und Wirklichkeit, 217-236. Köln.

[20] Smetánka Z., Klápště J., 1981: Geodeticko-topografický průzkum zaniklých středověkých vsí na Černokostelecku, PA LXXII, 416-458.

[21] UBG: Urkundenbuch des Cistercienserstiftes Goldenkron in Böhmen, Fontes rerum austriacarum XXXVII, Wien 1872, ed. M. Pangerl.

[22] UBH: Urkundenbuch des Cistercienserstiftes zu Hohenfurt in Böhmen, Fontes rerum austriacarum XXIII, Wien 1865, ed. M. Pangerl.