Archaeologia historica 1987, roč. 12, č. [1]

Obrázek
Rok
1987
Rok vydání
1987
Page Title
9-32 Stavební kultura 6.—9. století na území ČSSR Dostál, Bořivoj | pdficon
A. Vesnické sídlo - Dörfliche Siedlung
Page Title
33-46 Základní otázky historicko archeologického studia vesnického sídla, domu a dvora Nekuda, Vladimír | pdficon
47-83 Vesnická stavební kultura mezi středověkem a novověkem Frolec, Václav | pdficon
85-95 Vesnice husitského období na táborsku ve světle archeologických výzkumů Krajíc, Rudolf | pdficon
97-110 Podzemní chodby v jihomoravské středověké a novověké vesnici Unger, Josef | pdficon
111-128 Příspěvek k možnostem rekonstrukce středověké krajiny, území zaniklých vesnic a typů sídlišť Měřínský, Zdeněk | pdficon
129-141 Teorie agrární krize pozdního středověku — teoretický základ koncepce hospodářského a sociálního vývoje předhusitských Čech (Metodologická studie) Čechura, Jaroslav | pdficon
B. Vesnický dům - Dörfliches Haus
Page Title
145-155 Archeologický výskum stredovekého dedinského domu na Slovensku Čaplovič, Dušan | pdficon
157-169 Půdorysná a stavební podoba středověkého venkovského domu na střední Moravě Belcredi, Ludvík | pdficon
171-181 Využitie národopisných paralel pri rekonštrukcii stavebných technik objektov dedinskej usadlosti v stredoveku Hanuliak, Milan | pdficon
183-188 Příspěvek archeologického průzkumu k počátkům tzv. slánského domu Richterová, Julie | pdficon
189-202 Neskoro stredoveká fáza zaniknutej osady Somkút Füryová, Klára | pdficon
203-213 Poznámky k pokračujícímu průzkumu domu čp. 2 v Lučici (Ke vzniku středověkého domu s trojdílným půdorysem) Škabrada, Jiří | pdficon
215-218 Výsledky výzkumu městského domu se zřetelem k vesnickému obydli Muk, Jan | pdficon
219-224 Geografické rozšírenie foriem pôdorysu tradičného domu na Slovensku Benža, Mojmír | pdficon
225-232 Ke stáří domů situovaných rovnoběžně s komunikací (Stavebně historický průzkum Strážnice) Macek, Petr | pdficon
233-243 Příspěvek k typologii topenišť Langer, Jiří | pdficon
245-273 Sociálne determinácie roľníckych obydlí vo svete etnografických zistení Botík, Ján | pdficon
C. Usedlost - dvůr - Bauernhof, Klosterhof
Page Title
277-286 Vybavení venkovské zemědělské usedlosti v době předbělohorské (na pozadí poddanských inventářů) Petráňová, Lydia; Vařeka, Josef | pdficon
287-299 Hospodářské dvory klášterů ve světle písemných pramenů (Ke stavební podobě dvorů řádů benediktinského, premonstrátského a cisterckého) Charvátová, Kateřina | pdficon
301-317 Statek v Trstěnici u Litomyšle z roku 1597 Severin, Karel | pdficon
D. Panská a církevní sídla - Herrensitze und Ordenshäuser
Page Title
321-329 K problematice kresebných rekonstrukcí stavební podoby středověkých staveb Chotěbor, Petr | pdficon
331-343 Soubor tří feudálních sídel a dvorce v Kestřanech u Písku Kašička, František | pdficon
345-354 Ves a dvůr Holoubek K otázce vztahu dvora a panského sídla ve středověku Plaček, Miroslav | pdficon
355-365 Zemnice na českých královských hradech 13. století Durdík, Tomáš | pdficon
367-374 Nástin vývoje české hradní kuchyně Cejpová, Miroslava | pdficon
375-382 Drobné středověké opevnění Lipina a jeho archeologický výzkum (okr. Frýdek-Místek) Kouřil, Pavel; Žáček, Rudolf | pdficon
383-402 Rádové domy v štrukture osídlenia Slovenska a v jeho politických a sociálno-ekonomických vzťahoch (so zameraním na krížovnícke rády) Slivka, Michal | pdficon
E. Výrobní objekty - Erzeugungobjekte
Page Title
405-411 Příspěvek k podobě zaniklých středověkých skláren v Čechách Černá, Eva | pdficon
Zprávy – Mitteilungen
Page Title
413-416 Světový archeologický kongres (The World Archaeological Congress, Southampton and London) Měřínský, Zdeněk | pdficon
416 Výroční konference západo- a jihoněmeckého svazu pro archeologii (Westund Süddeutscher Verband für Altertumsforschung) se konala ve dnech 20. až 25. května 1986 v Koblenzi Nekuda, Vladimír | pdficon
417-418 Mezinárodní konference o typologii raně feudálních států Dostál, Bořivoj | pdficon
418 Stav a úkoly výskumu slovanského a stredovekého osídlenia Slovenska Měřínský, Zdeněk | pdficon
418-419 II. mezinárodní sympozium archeologů a historiků skla Himmelová, Zdenka | pdficon
419-420 XVI. mikulovské sympozium Měřínský, Zdeněk | pdficon
420-421 Archeologický seminář v Mokřinkách u Opavy Měchurová, Zdeňka | pdficon
421-422 VIII. seminář o zkoumání výrobních objektů a technologií archeologickými metodami Himmelová, Zdenka; Měřínský, Zdeněk | pdficon
422-424 Sympozium o nejstarších dějinách Bratislavy Měřínský, Zdeněk; Sulitková, Ludmila | pdficon
424 Zasedání sekce pro dějiny skla ČSSA Himmelová, Zdenka | pdficon
424-425 Kolokvia "Mediaevalia Archaeologica Bohemica" v roce 1986 | pdficon
425 5. celoštátne sympózium "Archeológia, geofyzika, archeometrie", Nové Vozokany 1986 Hašek, Vladimír; Měřínský, Zdeněk | pdficon
Recenze – Buchbesprechungen
Page Title
427-431 [Helen Clarke, The Archaeology of Medieval England.], [Brian K. Davison,The New Observer's Book of Castles.], [Elizabeth Eames, English Medieval Tiles] Měřínský, Zdeněk; Měřínská, Alena | pdficon
Page Title
432-433 [Joachim Werner, Der Schatzfund von Vrap in Albanien.] Měchurová, Zdeňka | pdficon
Page Title
434 [Benedykt Zientara, Świt narodów europejskich.] Kouřil, Pavel | pdficon
Page Title
434 [Hermann und Alida Fabini, Kirchenburgen in Siebenbürgen.] Plaček, Miroslav | pdficon
Page Title
435-437 [Teresa Kiersnowska, Czersk w XIII i XIV wieku ośrodek wlodzy książęcej na południowym Mazowszu], [Mediaevalia archaeologica. Acta archaeologica Lodziensia Nr. 31], [Wojciech Iwańczak, Tropem rycerskiej przygody. Wzorzec rycerski w piśmiennictwie czeskim XIV wieku] Kouřil, Pavel; Plaček, Miroslav | pdficon
Page Title
437-438 [Dimitar Angelov — Stefan Kašev — Boris Colpanov, Balgarska vojenna istorija ot antičnostta do vtorata četvart na X. v.], [Leszek Kajzer — Jerzy Augustyniak, Wstęp do studiów nad świeckim budownictwem obronnym sieradzkiego w. XIII—XVII/XVIII wieku] Plaček, Miroslav; Kouřil, Pavel | pdficon
Page Title
438-439 [Kultura na srednovekovnija Tarnov] Unger, Josef | pdficon
Page Title
439-442 [Bořivoj Dostál, Břeclav-Pohansko III.] Měřínský, Zdeněk | pdficon
Page Title
442-443 [Vladimír Nekuda, Mstěnice 1. Zaniklá středověká ves u Hrotovic. Hrádek — tvrz — dvůr — předsunutá opevnění] Polla, Belo | pdficon
Page Title
444 [Alojz Habovštiak, Středověká dědina na Slovensku] Unger, Josef | pdficon
Page Title
444-445 [Belo Polla, Košice. Krásna. K středověkým dějinám Krasnej nad Hornádom ] Nekuda, Vladimír | pdficon
Page Title
445-447 [Umění XXXIII, 1985], [Památky a příroda 10, 1985] Kundera, Lubomír | pdficon
Page Title
447-448 [Hrady a zámky v Cechách. Edice A—Z na cesty] Plaček, Miroslav | pdficon
Page Title
448-449 [Josef Unger, Hrady na Pavlovských vrších], [Josef Unger, Přírůstky archeologického pracoviště Regionálního muzea v Mikulově v letech 1974—1983] Měchurová, Zdeňka | pdficon
Page Title
450-451 Životné jubileum dr. Belo Polly, CSc. Slivka, Michal | pdficon
Page Title
451-453 Životné jubileum PhDr. Vladimíra Nekudu, CSc. Polla, Belo | pdficon
hidden section Za Antonínem Hejnou
Page Title
454-455 Za Antonínem Hejnou Durdík, Tomáš | pdficon
hidden section Seznam zkratek
Page Title
456 Seznam zkratek | pdficon