Užití kovu ve středověké osadě : Výsledky dosavadního archeologického výzkumu zaniklé středověké osady Bystřec

Variantní název
Die Verwendung von Metall in mittelalterlichen Siedlungen : Ergebnisse der bisherigen Untersuchungen in der MOW Bystřec
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1988, roč. 13, č. [1], s. 459-485
Rozsah
459-485
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí
Document
Reference:
[1] Algemeine Geschichte der Kunst. Sv. II, Leipzig, 1963.

[2] Bartoň F., 1906: Dialektický slovník moravský.

[3] Belcredi L., 1983: Zemědělské a řemeslnické nástroje na ZSO. AH VIII, 411—422.

[4] Belcredi L., 1986: Přínos archeologie k poznání stavební podoby středověkého venkovského domu. AH XI, 423—440.

[5] Belcredi L., Nekuda V., 1903: Pokračování výzkumu na ZSO Bystřeci u Jedovnic. ČMM LXVIII, vědy společenské, 43—60.

[6] Beranová M., 1980: Zemědělství starých Slovanů. Praha.

[7] Dostál B., 1975: Břeclav-Pohansko IV, velkomoravský velmožský dvorec. Brno.

[8] Goš Vl., 1976: Soubor železných předmětů a zbroje z hradu Rychleb ve Slezsku. VVM 1976/3, 293—300.

[9] Hanuliak V., 1983: Odkryté zvýšky kováčskej výhne na Liptovskom hrade. AH VIII, 479—490.

[10] Hejna A., 1962: Soubor nálezů z hrádku Bolkova v severových. Čechách. PA LIII, 455 až 473.

[11] Hejna A., 1983: Kovový nálezový inventář z hradu Vizmburka. AH VIII, 491—502.

[12] Holl I., Parádi N., 1982: Das mittelalterliche Dorf Sarvaly. Budapest.

[13] Hrubý V., 1958: Klíče z doby hradištní na Moravě. ČMM XLIII, 49—66.

[14] Huml V., 1867: Zaniklá tvrz Semonice. Hradec Králové.

[15] Chotek K., 1959: Staré způsoby práce v českosl. zemědělství (žatva srpem). Čs. etnografie, 275—290.

[16] Kolčin B. A., 1959: Železoobrabatyvajuščee remeslo Novgoroda Velikogo. Materialy i iszemědělské revoluce. VMM 1968/2, 208—227.

[17] Kolčin B. A., 1959: Železoobrabatyvajušče remeslo Novgoroda Velikogo. Materialy i issledovanija po archeologii SSSR 65. Trudy Novgorodskoj archeologičeskoj expedicii II, 7—120.

[18] Kouřil P., 1979: Archeologické nálezy z hradu Templštejnu — železné předměty. AH IV, 129—140.

[19] Kramařík J., 1959: Dřevěné rýče se železným okutím v českých zemích. Čs. etnografie, 244—261.

[20] Kramer K. S., 1985: Fränkisches alltagsieben um 1500 Jh. Würzburg.

[21] Lochmann Z., 1983: Kovový inventář hradu Vizmburku. Krkonoše, Podkrkonoší. 251 až 266.

[22] Merta J., 1974: Nález válečkového zámku a klíče na středověké fortifikaci pod Novým hradem. VVM XXVI, 165—169.

[23] Míka A., 1960A: Nástin vývoje zemědělské výroby v českých zemích v epoše feudalismu. Praha.

[24] Míka A., 1960B: Poddaný lid v Čechách v 1. pol. 16. stol.

[25] Nekuda Vl., 1975: Pfaffenschlag. Zaniklá ves u Slavonic. Brno.

[26] Nekuda Vl., 1985: Mstěnice. Zanikli středověká ves. Brno.

[27] Petráň J., 1963: Zemědělská výroba v Čechách v 2. pol. 16. a poč. 17. stol. Praha.

[28] Pleiner R., 1962: Staré evropské kovářství. Praha.

[29] Polla B., 1962: Pamiatky hmotnej kultury 15. stor. z Posádky pri Gajaroch. Sb. Slov. nár. muzea. Historia 2, LVI, 107—140.

[30] Polla B., 1960A: Stredoveká zaniknutá osada na Spiši, Zálužany. Bratislava.

[31] Polla B., 1979: Bratislava — západní suburbium. Košice.

[32] Polla B., 1986: Košice-Krásna. Bratislava.

[33] Richter M., 1982: Hradišťko u Davle, městečko ostrovského kláštera. Praha.

[34] Šaurová D., 1973: Zemědělské nástroje z Konůvek na Slavkovsku. AR XXV, 336—339.

[35] Šaurová D., 1981: Mizející hrádek v Rašovicích, okr. Vyškov na Moravě. AH VI, 327—332.

[36] Unger J., 1974: Archeologické nálezy z výzkumu hradu Melic na Vyškovsku. VVM 1974/2, 194—200.

[37] Unger J., 1984: Zaniklá ves Topolany u Vranovic (okr. Břeclav). AH IX, 65—100.

[38] Vermouzek R., 1983: Středověký vůz. AH VIII, 311—326.

[39] Vermouzek R., 1984: Kování středověkého vozu. Sb. Technického muzea v Brně, 110—122.

[40] Wagner E., Drobná Z., Durdík J., 1956: Kroje, zbroj a zbraně doby předhusitské a husitské. Praha.