Archaeologia historica 1989, roč. 14, č. [1]

Obrázek
Rok
1989
Rok vydání
1989
A. Archeologie a problematika 13. století – Archäologie und Probleme des 13. Jahrhunderts
Page Title
9-17 Česká archeologie a studium problematiky 13. století Klápště, Jan | pdficon
19-42 Století posledních Přemyslovců na Moravě a ve Slezsku ve světle archeologických výzkumů a nálezů Měřínský, Zdeněk | pdficon
43-51 K problému energetiky v období středověku : (Pracovní these) Smetánka, Zdeněk | pdficon
53-63 K poznání české církevní hmotné kultury 13. století Sommer, Petr | pdficon
B. Výzkum měst – Erforschung der Städte
Page Title
67-93 K problematice počátků českých měst — prostorový vývoj a nejstarší zástavba Velímský, Tomáš | pdficon
95-107 K problému translací českých měst ve 13. a 14. století Terminologie, třídění a kód středověkých kovových předmětů Smetana, Jan | pdficon
109-122 Archeologický výzkum v areálu bývalé osady Újezd v Praze 1, Malé Straně : (Předběžná zpráva o výzkumu ve dvoře čp. 425-III) Huml, Václav | pdficon
123-130 Nové příspěvky ke stavebnímu vývoji Chebu Šebesta, Pavel | pdficon
131-140 Minoritský klášter v zástavbě středověkého Brna Procházka, Rudolf | pdficon
141-147 K lokalizaci Nového hrádku a Hradce v románské Olomouci Konečný, Lubomír | pdficon
149-160 Funkcie mestských priestorov v 13. storočí v Bratislave Zemková, Miloslava; Musilová, Margaréta | pdficon
161-169 Neznáma veža Vodnej veže v Bratislave? Baxa, Peter; Ferus, Viktor; Klinčoková, Katarína | pdficon
171-180 Príspevok k stredovekému osídleniu Zvolena Mácelová, Marta | pdficon
181-190 Príspevok k lokovaniu mesta Kežmarok Slivka, Michal | pdficon
C. Opevněná sídla – Befestigte Sitze
Page Title
193-202 Jiřské náměstí na Pražském hradě : (Shrnuti výsledků 1. etapy výzkumu) Boháčová, Ivana; Frolík, Jan; Žegklitz, Jaromír | pdficon
203-212 Staré purkrabství Pražského hradu — výsledky poslední stavebně historické analýzy Kašička, František | pdficon
213-217 Revizní archeologický výzkum na knížecí a královské akropoli na Vyšehradě (Předběžné sdělení) Nechvátal, Bořivoj | pdficon
219-232 Archeologický výzkum ve Starém Plzenci Frýda, František; Hus, Miroslav | pdficon
233-255 K původu kastelů středoevropského typu Durdík, Tomáš | pdficon
257-270 Nejstarší období výstavby českých tvrzí (do pol. 14. stol.) Chotěbor, Petr | pdficon
271-278 K otázce prostorového členění olomouckého hradu ve 12.—13. století Dohnal, Vít | pdficon
D. Vesnická sídla – Dorfsiedlungen
Page Title
281-298 Zmeny štruktúry osídlenia v 13.—prvej pol. 14. stor. : (Pokus o náčrt modelov v regiónoch Zemplin a Spiš) Čaplovič, Dušan | pdficon
299-310 Výskum stredovekého osídlenia v Bajči Ruttkay, Matej | pdficon
311-318 Nesvětice, zaniklá středověká ves na Mostecku : Současný stav a perspektivy výzkumu Brych, Vladimír | pdficon
319-324 K problematice trojdílného domu v Čechách Smetánka, Zdeněk | pdficon
325-336 Dům čp. 171 v Čisté u Litomyšle Škabrada, Jiří; Syrová, Zuzana | pdficon
E. Sakrální stavby – Sakralbauten
Page Title
339-346 Ozvučnicové nádoby z klenby presbytáře kostela sv. Havla v Myšenci, okres Písek Varhaník, Jiří; Zavřel, Jan | pdficon
347-352 Ještě ke kostelu v Zahrádce u Ledče/Sáz. Radová-Štiková, Milada | pdficon
F. Pohřebiště – Gräberfelder
Page Title
355-378 Prvky gotickej módy v odeve a ozdobách dedinského obyvateľstva na území Slovenska : (Horizont hrobov zo 14.-15. stor. v Ducovom, obec Moravany nad Váhom) Ruttkay, Alexander | pdficon
379-396 Sledované aspekty etnicity v archeologickom materiáli na podklade pohrebísk z Malých Kosíh a Bučian Hanuliak, Milan | pdficon
G. Hmotná kultura – Die Sachkultur
Page Title
399-408 Raně středověká keramika z areálu býv. Anežského kláštera v Praze 1, Staré Město Reichertová, Květa | pdficon
409-436 Motiv mořské víly — Meluziny — v ikonografii českých gotických reliefních kachlů Hazlbauer, Zdeněk | pdficon
437-472 Terminologie, třídění a kód sředověkých kovových předmětů Belcredi, Ludvík | pdficon
473-488 Nálezy bronzových předmětů ze zaniklé středověké osady Konůvky (okr. Vyškov) Měchurová, Zdeňka | pdficon
H. Dějiny archeologie – Die Geschichte derder Archäologie
Page Title
491-498 K začiatkom archeológie na Slovensku Polla, Belo | pdficon
hidden section Seznam autorů
Page Title
499 Seznam autorů | pdficon