K interpretaci džbánovitých objektů na pískovci

Název: K interpretaci džbánovitých objektů na pískovci
Variantní název
Zur Interpretation krugartiger Objekte im Sandstein
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1990, roč. 15, č. [1], s. 261-274
Rozsah
261-274
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí
Reference
[1] AH — Archaeologia historica.

[2] AR — Archeologické rozhledy.

[3] BERANOVÁ, M. 1965: K otázce používání obilních jam v pravěku. AR 17, 544—548.

[4] BERANOVÁ, M. 1980: Zemědělství starých Slovanů. Praha.

[5] ČMM — Časopis Moravského muzea.

[6] GABRIEL, F. 1987: Nálezová zpráva o výzkumu hradu Frýdštejna. Strojopis v ArÚ ČSAV Praha.

[7] GABRIEL, F. 1989: K problematice opevněných sídel na pískovci. Castellologica bohemica 1, 125—138.

[8] GABRIEL, F. v tisku: Keramický soubor z hradu Frýdštejna. AH.

[9] GABRIEL, F.—PANÁČEK, J. v tisku: Vývoj panských sídel na horním území novozámeckého panství. Castellologica bohemica.

[10] GABRIEL, F.—SMETANA, J. 1981: K datování a funkci středověkých opevnění v Českém Švýcarsku. AH 6, 33—62.

[11] GABRIEL, F.—SMETANA, J. 1986: Skalní hrady a jejich vztah k české hradní architektuře. AH 11, 143—152.

[12] GRAUS, F. 1953: Dějiny venkovského lidu v Čechách v době předhusitské I. Praha.

[13] HEBER, F. A. 1846: Böhmens Burgen, Vesten und Bergschlösser IV. Praha.

[14] CHOTĚBOR, P. 1986: Komplexní povrchový průzkum hradu Valečova. PA 77, 177—196.

[15] KUDRNÁČ, J. 1958: Skladování obilí v jamách — obilnicích. Vznik a počátky Slovanů II, 233—252.

[16] KUDRNÁČ, J. 1970: Klučov staroslovanské hradiště ve středních Čechách. Praha.

[17] KUNZ, L. 1951a: Obilní jámy a sýpky v Čejkovicích u Hodonína. Český lid 38, 221—226.

[18] KUNZ, L. 1951b: "Doly" na Záhoří. ČMM 36, 182—188.

[19] KUUZ, L. 1965: Historické zprávy o zemních silech v zóně mediteránního a eurosibiřského obilnářství. ČMM 50, 143—182.

[20] MACEK, P. 1986: Stavebně historický průzkum Vřísku. Strojopis SURPMO Praha.

[21] MACEK, P. 1988: Stavebně historický průzkum hradu Valdštejna. Strojopis SURPMO Praha.

[22] MENCL, V. 1980: Lidová architektura v Československu. Praha.

[23] NEUGEBAUER, A. 1985: Die Ausgrabungen in der Felsenburg Neurathen, Kr. Sebnitz. Arbeits- u. Forschungsber. z. sächs. Bodendenkmalpflege 29, 353—363.

[24] NEUSTUPNÝ, E. 1973: Jednoduchá metoda archeologické analýzy. PA 64, 169—234.

[25] NEUSTUPNÝ, E. 1986: Nástin archeologické metody. AR 38, 525—549.

[26] PA — Památky archeologické.

[27] PETRÁŇ, J. a kol. 1985: Dějiny hmotné kultury I. Praha.

[28] PIPER, O. 1900: Abriss der Burgenkunde. Leipzig.

[29] PLAČEK, M. 1984: Pitná a užitná voda na středověkém hradě a její zajištování. Folia Historica Bohemica 7, 197—250.

[30] SEDLÁČEK, A. 1895: Hrady, zámky a tvrze Království českého 10. Praha.

[31] SEDLÁČEK, A. 1936: Hrady, zámky a tvrze Království českého 14, druhé vydání, Praha.

[32] ŠER, J. A. 1970: Intuicija i logika v archeologičeskom issledovanii. In: Statistikokombinatornyje metody v archeologii, 8—24, Moskva.

[33] TÓTHOVÁ, S. 1978: Výsledky archeologického výzkumu na Beckovskom hrade. AH 3, 393—401.