Nejstarší městské hradby v Litoměřicích : (Porovnání archeologických nálezů se zprávami pramenů)

Název: Nejstarší městské hradby v Litoměřicích : (Porovnání archeologických nálezů se zprávami pramenů)
Variantní název:
  • Die ältesten Stadtmauern in Litoměřice (Leitmeritz) : (Vergleichen der archäologischen Funde mit den schriftlichen Quellen)
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1995, roč. 20, č. [1], s. 91-106
Rozsah
91-106
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] ANKERT, H., 1923: Die Leitmeritzer Friedhöfe. Leitmeritzer Zeitung ze dne 9. a 16. února 1923, bez pag.

[2] BOHÁČ, Z., 1970: Časové vrstvy patrocinií a jejich význam pro dějiny osídlení. Historická geografie 4, 7-41.

[3] BOHÁČ, Z., 1973: Patrocinia jako jeden z pramenů k dějinám osídlení. ČSČH 21, 369-388.

[4] CDB: Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae. Ed. G. Friedrich et al. Pragae 1904 sq.

[5] CIM: Codex iuris municipalis regni Bohemiae - Sbírka pramenů práva městského království českého. Ed. J. Čelakovský et al. Praha, 1886 sq.

[6] ČECHURA, J., (ed.) 1985: Nezdařená lokace Přemysla Otakara II. na Hoře sv. Štěpána a statky chotěšovského kláštera na Litoměřicku v době předhusitské (Doplňky k českému diplomatáři). Litoměřicko 17-20 (1981-1984), 43-69.

[7] DENKSTEIN, V., 1987: K vývoji symbolů a k interpretaci děl středověkého umění. Rozpravy ČSAV, SV, 97/2. Praha.

[8] DRAGOUN, Z., 1987: Stav a perspektivy poznání staroměstského opevnění. Staletá Praha 17, 39-70.

[9] DRAGOUN, Z., 1992: K lokalizaci pobřežní partie opevnění Starého Města pražského. Staletá Praha 22, 127-134.

[10] DUŠKOVÁ, S., 1960: Kdo byl notář Jindřich. SPFFBU C 7, 59-74.

[11] FRB: Fontes rerum Bohemicarum - Prameny dějin českých. Ed. J. Emler et al. Praha 1873 sq.

[12] FRIEDRICH, G., 1934: Rukověť křesťanské chronologie. Praha.

[13] FRIND, A., 1866: Die Kirchengeschichte Böhmens im Allgemei nen und ihrer besonderen Beziehung auf die jetzige Leitmeritzer Diözese. II. Band. Prag.

[14] GABRIEL, F.-DENKSTEIN, V., 1985: Románský reliéf z Litoměřic. AR 37, 615-627.

[15] GABRIEL, F.-SMETANA, J., 1984: Poznámky k problematice počátků města Litoměřic. In: Urbes medii aevi, 65-85. Praha.

[16] HRDLIČKA, L.-RICHTER, M., 1974: Slovanské a středověké osídlení Oškobrhu u Poděbrad. PA 65, II 1-184.

[17] JIRÁSKO, L., 1979: Kláštery ve městech v Čechách a na Moravě ve 13. století. Hospodářské dějiny 4, 133-164.

[18] KEJŘ, J., 1974: Die Anfänge der Stadtverfassung und des Stadtrechtes in den böhmischen Ländern. In: Die deutsche Ostsiedlung des Mittelalters als Problem der europäischen Geschichte. Vorträge und Forschungen XVII. Sigmaringen.

[19] KEJŘ, J., 1976: Päpstliche Urkunden und Anfänge des Stadtwesens in Böhmen und Mähren. Folia diplomatica 2, 51-63.

[20] KEJŘ, J., 1977: Forum a villa forensis v českých zemích. In: Rozmnožený referát symposia "Město a trh za feudalismu", bez pag. Pezinok.

[21] KEJŘ, J., 1987: Trhy a trhové vsi v Čechách a na Moravě. PHS 28, 9-44.

[22] KLÁPŠTĚ, J., 1991: K interpretačním souvislostem středověké reliéfní destičky z Litoměřic. Studia Mediaevalia Prag. 2, 117-123.

[23] KOTYZA, O., 1989: Zpráva pro investora o předstihovém archeologickém výzkumu v Litoměřicích - zadním traktu restaurace Slávie z června 1989. Litoměřice, rkp. uložen v OVM Litoměřice.

[24] KOTYZA, O., 1992: Zpráva pro investora o záchranném archeologickém výzkumu v Litoměřicích - Dominikánském náměstí ze srpna 1992. Litoměřice, rkp. uložen v OVM Litoměřice.

[25] KOTYZA, O., 1993: Tisícileté Litoměřice aneb o tom historickém povědomí. České noviny r. 1. č. 29 (ze dne 23. VII. 1993), 4-5.

[26] KOTYZA, O., 1994: Zpráva pro investora o záchranném archeologickém výzkumu v Litoměřicích - Klášterní ulici z května 1994. Litoměřice, rkp. uložen v OVM Litoměřice.

[27] KOTYZA, O.-SMETANA, J., 1992: Zaniklá středověká osada Mury a města doksanského kláštera. AR 44, 611-632.

[28] KOTYZA, O.-TOMAS, J., 1993: Příspěvek k problematice přechodů Krušných hor v raném středověku. In: Čechy a Sasko v proměnách dějin - Sachsen und Boehmen im Wandel der Geschichte. Acta Universitatis Purkyniae - Philosophica et historica I. Ústí n. L., 373-390.

[29] KOTYZA, O.-TOMAS, J., v tisku: Počátky Budyně nad Ohří. Litoměřicko 27-28, v tisku.

[30] LIPPERT, J., 1871: Geschichte der Stadt Leitmeritz. Prag.

[31] MENCLOVÁ, D., 1950: O středověkém opevnění našich měst. Zprávy památkové péče 10, 193-221.

[32] NOVÁČEK, K., 1994: K počátkům Březnice. Podbrdsko 1, 17-38.

[33] PLANITZ, H., 1944: Die deutsche Stadtgemeinde. ZRG GA 64, 1-85.

[34] PRAŽÁK, J., (ed.) 1963: Kladské dědiny. In: Zápisky katedry československých dějin a archivního studia IV. K poctě 80. narozenin akademika Václava Vojtíška, 21-37. Praha.

[35] RAZÍM, V., 1991: Městské hradby a formulářová sbírka přemyslovské královské kanceláře. Archaeologia historica 16, 171-177.

[36] RBM: Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae. Ed. J. Emler et al. Pragae 1855 sq.

[37] RICHTER, M., 1982: Hradišťko u Davle, městečko ostrovského kláštera. Praha.

[38] SLÁMA, J., 1977: Svatojiřské kostely na raně středověkých hradištích v Čechách. AR 29, 269-280.

[39] SMETANA, J., (ed.) 1978: Nejstarší kronikářské záznamy litoměřických radních písařů. Litoměřicko 14, 119-142.

[40] ŠAMÁNKOVÁ, E. 1982: Litoměřice. Praha.

[41] ŠTĚPKOVÁ, J., 1957: Islámské stříbro z nálezů v Kelči na Moravě. Numismatický sbor. 4, 73-95.

[42] ŠUSTA, J., 1915: Kritické příspěvky k počátkům Přemysla II. Otakara. ČČH 21, 12-34.

[43] TOMAS, J. 1966: Počátky města Litoměřic I. Sbor. Severočes. mus. - Hist. 5, 15-63.

[44] TOMAS, J. 1971: Labský obchod v Litoměřicích do Bílé hory. In: Historie plavby a obchodu po Labi. Rozpravy Národního technického muzea v Praze 46, 137-142.

[45] TOMAS, J. 1979: Litoměřický městský region ve středověku. Ústecký sbor. hist. 1979, 61-82.

[46] TOMAS, J. 1983: Počátky města Litoměřic II/1. Ústecký sbor. hist. 1983, 59-107.

[47] TOMAS, J. 1985: Počátky města Litoměřic II/2. Ústecký sbor. hist. 1985, 31-90.

[48] VOIGT, J., (ed.) 1863: Das urkundliche Formelbuch des königlichen Notars Heinricus Italicus aus der Zeit des Königs Otakar II. und Wenzel II. von Böhmen. Prag.

[49] VOJTÍŠEK, V., 1928: O pečetech a erbech měst pražských a jiných českých. Zprávy památ. sboru hl. m. Prahy 8, 1-255.

[50] VOTOČEK, O., 1955: Litoměřice. Městská reservace Státní památkové správy. Praha.

[51] VOTOČEK, O., 1985: Ke knize Evy Šamánkové Litoměřice. Památky a příroda 10, 90-95.

[52] ZÁPOTOCKÝ, M., 1965: Slovanské osídlení na Litoměřicku. PA 56, 205-385.

[53] ZÁPOTOCKÝ, M., 1966: Slovanské osídlení na území Litoměřic ve světle archeologických nálezů. Sbor. Severočes. mus. - Hist. 5, 89-106.

[54] ZOUBEK, F. J., 1878: O zakládání měst v Čechách v třináctém století. Praha.

[55] ŽEMLIČKA, J., 1980: Vývoj osídlení dolního Poohří a Českého středohoří do 14. století. Praha.