Mittelalterliche Städte in Südmähren und ihre Beziehungen zu mittelalterlichen Städten im niederösterreichischen Raum nördlich der Donau (Arbeitsthese)

Variantní název
Středověká města na jižní Moravě a jejich vztahy ke středověkým městům v dolnorakouském prostoru severně od Dunaje (these)
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1995, roč. 20, č. [1], s. 181-[185]
Rozsah
181-[185]
Type: Článek
Jazyk
německy
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí
Document
Reference:
[1] DEHIO, 1990: Dehio-Handbuch. Die Kunstdenkmaler Österreichs. Topographisches Denkmälerinventar herausgegeben vom Bundesdenkmalamt. Niederösterreich nördlich der Donau. Wien.

[2] DOSTÁL, O. (Hrsg.) et al. (HRŮZA, J.-LÍBAL, D.-VODĚRA, S.-ZALČIK, T.), 1974: Československá historická města. Praha.

[3] EPPEL, F., 1978: Das Waldviertel. Seine Kunstwerke, historischen Lebens- und Siedlungsformen. Österreichische Kunstmonographie, Bd. I. Salzburg.

[4] GUTKAS, K., 1957: Die Bedeutung der Grundherrschaften für die Stadt- und Marktwerdung niederösterreichischer Orte, Jhb. f. Landeskunde von Niederösterreich, N. F., 33, 48-64.

[5] GUTKAS, K., 1963: Die Entwicklung des österreichischen Städtewesens im 12. und 13. Jahrhundert (hrsg. von W. Rausch), 77-91. Linz.

[6] GUTKAS, K., 1977: Das österreichische Städtewesen im Mittelaller. In: Die mittelalterliche Städtebildung im südöstlichen Europa (hrsg. von H. Stoob). Städteforschung - Veröffentlichungen des Instituts für vergleichende Städtegeschichte in Münster. Reihe A: Darstellungen, Bd. 4, 134-163. Köln-Wien.

[7] HAVLÍK, L., 1963: Staří Slované v rakouském Podunají v době od 6. do 12. století, Rozpravy ČSAV, řada společenských věd, roč. 73, č. 9. Praha.

[8] HOFFMANN, A. (Hrsg.) et al., 1976: Österreichische Städtebuch, Bd. 4. Niederösterreich (2. Teil, H-P). Wien.

[9] HOFFMANN, F., 1990: K systémové analýze středověkých měst, ČČH LXXXVIII, 252-275.

[10] HOFFMANN, F., 1992: České město ve středověku. Praha.

[11] JAROŠ, Z., 1993: Historický kalendář gotické Jihlavy. Jihlava.

[12] JUSTOVÁ, J., 1990: Dolnorakouské Podunají v raném středověku. Praha.

[13] KAVKA, F., 1963: Die Städte Böhmens und Mährens zur Zeit des Přemysliden-Staates. In: Die Städte Mitteleuropas im 12. und 13. Jahrhundert (hrsg. von M. Rausch), 137-153. Linz.

[14] KEJŘ, J., 1969: Zwei Studien über die Anfänge des Städtewesens in den böhmischen Ländern, Historica XVI, 81-142.

[15] KEJŘ, J., 1979: Městské zřízení v českém státě ve 13. století, ČsČH XXVII, 226-252.

[16] KLAAR, A., 1963: Die Siedlungsformen der österreichischen Donaustädte. In: Die Städte Mitteleuropas im 12. und 13. Jahrhundert (hrsg. von W. Rausch), 93-115. Linz.

[17] KUTHAN, J., 1991: Zakladatelské dílo krále Přemysla Otakara II. v Rakousku a ve Štýrsku. Praha.

[18] KUTHAN, J., 1993: Přemysl Otakar II. Král železný a zlatý, král zakladatel a mecenáš. Vimperk.

[19] KUTHAN, J., 1994: Česká architektura v době posledních Přemyslovců. Města-hrady-kláštery-kostely. Vimperk.

[20] LÁZNIČKA, Z., 1948: Moravská města. Brno.

[21] LECHNER, K., 1985: Die Babenberger. Markgrafen und Herzöge von Österreich 976-1246. Wien-Köln-Graz (3. Aufl.).

[22] LECHNER, K. (Hrsg.) et al., 1970: Handbuch der historischen Stätten Österreichs I. Donauländer und Burgenland. Stuttgart.

[23] LÍBAL, D., 1970: Starobylá města v Československu. Stavba jako obraz dějin. Praha.

[24] MAREK, J., 1961: Areál středověkých měst, ČMatMor LXXX, 227-237.

[25] MAREK, J., 1971: Městská síť na Moravě v 15. a 16. století (Studie o moravské společnosti v době jagellonské I.), ČMatMor XC. 281-303.

[26] MĚŘÍNSKÝ, Z., 1981: Přehled dosavadního stavu výzkumu fortifikací 11. až 1. poloviny 16. století na Moravě a ve Slezsku (hradiska a hrady). AH 6, 147-197.

[27] MĚŘÍNSKÝ, Z., 1993: Otázky kolonizace a interetnických vztahů na středověké Moravě, AH 18, 99-118.

[28] MĚŘÍNSKÝ, Z., 1995: Problematik der Enstehung der südmährischen Städte und deren Beziehungen zum donauländischen Gebiet. In: Sborník sympózia Podunajské mestá, Smolenice 30. IX. 1991, in Druck.

[29] MĚŘÍNSKÝ, Z.-NEKUDA, R., 1995: Fortifikationen der südmährischen Städte, in Druck.

[30] MĚŘÍNSKÝ, Z.-ZUMPFE, E., 1994: Keramika z hradu Rokštejna (okr. Jihlava) a její vztahy k jihlavské a dolnorakouské keramice, AH 19, 407-413.

[31] PAMĚŤ MĚST, 1975: Paměť měst. Městské památkové rezervace v českých zemích (hrsg. von V. Novotný). Praha.

[32] RAZÍM, V., 1991: Městské hradby a formulářová sbírka přemyslovské královské kanceláře, AH 16, 171-177.

[33] REICHERT, F., 1981: Die Kuenringerstädte. In: Die Kuenringer. Das Werden des Landes Niederösterreich. Niederösterreichische Landesausstellung, Stift Zwettl, 16. Mai-26. Oktober 1981. Katalog des Niederösterreichischen Landesmuseums, N. F., Nr. 110, 110-116. Wien.

[34] REICHERT, F., 1982-1983: Grundlagen und Entstehung des landesfürstlichen Befestigungsregals im Herzogtum Österreich, Jhb. f. Landeskunde von Niederösterreich, N. F., 48/49, 1-19.

[35] SEEBACH, G., 1976: Stadtbefestigungen. In: 1000 Jahre Babenberger in Österreich (hrsg. von E. Zöllner und K. Gutkas). Niederösterreichische Jubiläumsausstellung, Stift Lilienfeld 15. Mai-31. Oktober 1976. Katalog des Niederösterreichischen Landesmuseums, N. F., Nr. 66, 362-363. Wien.

[36] STOOB, H., 1970: Minderstädte. Formen der Stadtentstehung im Spätmittelalter. In: Forschungen zum Städtewesen in Europa 1, 225-245.

[37] ŠTARHA, I., 1966-1967: Městská práva na jihovýchodní Moravě, Slovácko VIII-IX, 125-132.

[38] ŠTARHA, I., 1969: Okruh znojemského zemského práva, JM 5, 84-89.

[39] ŠTARHA, I., 1983: Okruh brněnského městského práva. In: Brno mezi městy střední Evropy, 158-165. Brno.

[40] ŽEMLIČKA, J., 1986: Století posledních Přemyslovců (Český stát a společnost ve 13. století). Praha.

[41] ŽEMLIČKA, J., 1990: Přemysl Otakar I. Panovník, stát a česká společnost na prahu vrcholného feudalismu. Praha.