Archaeologia historica 1998, roč. 23, č. [1]

Obrázek
Rok
1998
Rok vydání
1998
A. Výzkum komunikací – Erforschung der Kommunikation
Page Title
K problematice dispozice a komunikačního systému Pražského hradu v raném středověku Boháčová, Ivana | pdficon
21-26 Zaniklé předasanační komunikace na Starém Městě pražském Kašička, František | pdficon
27-34 K problematice raně středověkých komunikací v prostoru pražského Malého náměstí a řešení jeho vzniku Starec, Petr | pdficon
35-[57] Terénní průzkum starých komunikací na příkladu Zlaté stezky Kubů, František; Zavřel, Petr | pdficon
59-[71] K počátkům Norimberské cesty na Tachovsku Široký, Radek; Nováček, Karel | pdficon
73-78 Rejstřík vybírání poplatků z pronájmu loveckých stezek na rožmberských panstvích Český Krumlov a Prachatice z 50. let 16. století Kubíková, Anna | pdficon
79-[88] Problém importů a rekonstrukce cest v 8.-9. století Profantová, Naďa | pdficon
89-95 Die Entwicklung eines Verkehrsnetzes in Sachsen unter besonderer Berücksichtigung der Pässe des Erzgebirges und des Vogtlandes Wißuwa, Renate | pdficon
97-110 Komunikační síť v SV části Krušných hor v období vrcholného středověku a její kontext s polohami sklářských hutí Černá, Eva | pdficon
111-[130] Středověké fortifikace a "Jesenická stezka" v údolí Černé Opavy Kouřil, Pavel; Prix, Dalibor; Wihoda, Martin | pdficon
133-159 Komunikace, topografie a importy ve středověku a raném novověku (7.-17. století) na území města Olomouce Bláha, Josef | pdficon
161-172 Zaměření a charakter zaniklé vsi Konůvky (kat. Heršpice, okr. Vyškov) : příspěvek k poznání středověkých cest na Moravě Měchurová, Zdeňka | pdficon
173-181 Obchodní cesty na jižní Moravě a v Dolním Rakousku do doby vrcholného středověku Měřínský, Zdeněk; Zumpfe, Eva | pdficon
183-191 Křížové kameny a jejich vztah k provozu a nehodám na starých stezkách Procházka, Zdeněk | pdficon
193-[201] Komunikace severočeských hradů Gabriel, František | pdficon
203-213 Několik poznámek ke vztahu českých hradů ke komunikacím a k jejich komunikačnímu schématu Durdík, Tomáš | pdficon
215-[222] Keltské osídlení České republiky v závislosti na predispozici stezek Květ, Radan | pdficon
223-[231] Jantar a komunikace v raně středověkých Čechách Tomková, Kateřina | pdficon
233-244 Komunikácie Slovenska z 10.-13. storočia v kontexte trás vojenských akcií Hanuliak, Milan | pdficon
245-252 K podobám stredovekých priečelí v mestských komunikáciách Smoláková, Mária | pdficon
253-258 Poslední cesta : k úloze komunikace v rituálech spojených se smrtí Litovský, Michal | pdficon
259-275 Rekonštrukcia cestnej siete na Slovensku : (Súčasný stav bádania a jeho perspektívy) Slivka, Michal | pdficon
277-284 Relikty późnośredniowiecznej drogi we wsi Rusko k. Strzegomia na Śląsku Błażejewski, Artur | pdficon
285-293 Doklady dálkových kontaktů ve středověké Evropě na základě studia vybraných archeobotanických nálezů Beneš, Jaromír; Kočár, Petr; Suchá, Romana | pdficon
295-302 Historické komunikácie na území stredovekého Slovenska Ruttkay, Matej; Hunka, Ján | pdficon
303-320 Stredoveký homo viator : (Slovensko vo vzťahu k medzinárodným pútnym miestam) Slivka, Michal | pdficon
B. Výzkum měst a sakrálních staveb - Erforschung der Städte und Sakralbauten
Page Title
323-334 Příspěvek ke gotické podobě kostela sv. Michala na Starém městě pražském Huml, Václav | pdficon
335-352 Předběžná zpráva o výzkumu kláštera Hradisko v Olomouci v roce 1996 Čižmář, Zdeněk; Kohoutek, Jiří | pdficon
353-368 Kostol klarisiek v Trnave : (Príspevok k problematike stredovekej architektúry mendikantov na Slovensku) Oriško, Štefan | pdficon
369-378 Výsledky výskumu fasád kostola sv. Andreja apoštola v Timoradzi Bóna, Martin; Kollárová, Renáta; Paulusová, Silvia | pdficon
379-387 Niekoľko nových poznatkov k urbanistickému vývoju Dolného mesta Nitra Ševčíková, Zuzana | pdficon
C. Opevněná sídla – Befestigte Sitze
Page Title
391-398 K původu stavebního typu hradu Špilberka Varhaník, Jiří | pdficon
399-408 Otázky vztahů mezi stavbami hradů Volfštejna a Valdeku Anderle, Jan | pdficon
409-413 Tvrz v Malé Dobré (okr. Kladno) ve světle povrchového průzkumu Chotěbor, Petr | pdficon
415-426 Tvrze ve zdech moravských zámků : (Předběžné výsledky grantu MK) Plaček, Miroslav | pdficon
D. Hmotná kultura – Die Sachkultur
Page Title
429-434 Poznámky k importům v Chrudimi a Hradci Králové Frolík, Jan; Sigl, Jiří | pdficon
435-455 K nálezům středověkých poutních odznaků v českých zemích Velímský, Tomáš | pdficon
457-[470] Stavební rekonstrukce pozdně gotických kachlových kamen z hradu Lichnice Glosová, Michaela; Hazlbauer, Zdeněk; Volf, Petr | pdficon
471-492 Soubor renesančních bot ze studny u kostela Všech svatých na Pražském hradě Bravermanová, Milena; Březinová, Helena; Hlaváček, Petr | pdficon
493-518 Výroba stredovekých baníckych želiez Mihok, Ľubomír; Pribulová, Alena; Labuda, Jozef | pdficon
Recenze – Buchbesprechungen
Page Title
519-520 [Měchurová, Zdeňka; Šmerda, Jan; Stloukal, Milan. Konůvky - zaniklá středověká ves ve Ždánickém lese: srovnávací analýza nálezového fondu ze zaniklé středověké vsi Konůvky, kat. Heršpice, okr. Vyškov] Nekuda, Vladimír | pdficon
hidden section Seznam autorů
Page Title
521-[522] Seznam autorů | pdficon