Archeologický skanzen v Modré u Velehradu - velkomoravské opevněné sídliště středního Pomoraví : (současný stav)

Variantní název
Archäologisches Freilichtmuseum in Modrá
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2005, roč. 30, č. [1], s. 9-22
Rozsah
9-22
  • ISSN
    0231-5823
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí
Document
Reference:
[1] ANÝŽ, R.-SLEZÁK, M.-ŠTĚPÁN, M.-THÉR, R.-TICHÝ, R., 2002: Rekonstrukce studny v Centru experimentální archeologie Všestary, (Re)konstrukce a experiment v archeologii 3/2002, 83-104.

[2] CIBULKA, J., 1958: Velkomoravský kostel v Modré a začátky křesťanství na Moravě. Praha 1958.

[3] DOSTÁL, B., 1986: Velké zahloubené stavby z Břeclavi-Pohanska, SPFFBU E 31, 1987, 97-137.

[4] GALUŠKA, L. 1989: Výrobní areál velkomoravských klenotníků ze Starého Města-Uherského Hradiště, Památky archeologické LXXX, 1989,405-454.

[5] GALUŠKA, L., 1990: Předběžné hodnocení výzkumu profánní kamenné architektury ve Starém Městě "Na Dědině". In: L. Galuška (sestavovatel); Staroměstská výročí, 121-136. Brno 1990.

[6] GALUŠKA, L., 1991: Velká Morava. Brno 1991.

[7] GALUŠKA, L., 1992: Dvě velkomoravské kovárny s depoty ze Starého města, Časopis Moravského muzea - vědy společenské LXXVII, 1992, 123-161.

[8] GALUŠKA, L., 1996: Uherské Hradiště-Sady. Křesťanské centrum Říše Velkomoravské. Brno 1996.

[9] GALUŠKA, L., 2002: Deset let archeologických výzkumů Moravského zemského muzea v oblasti Starého Města (1992-2001), Přehled výzkumů 43 (2001), 51-69.

[10] GALUŠKA, L., 2004: Slované. Doteky předků. O životě na Moravě 6.-10. století. Brno 2004.

[11] GALUŠKA, L.-VAŠKOVÝCH, M., 2003: Památník Velké Moravy. Uherské hradiště 2003.

[12] HRUBÝ, V., 1965: Staré Město, Velkomoravský Velehrad. Praha 1965.

[13] HRUBÝ, V., 1970: Střešní krytina velkomoravského kostela v Uherském Hradišti-Sadech. In: Sborník Josefu Poulíkovi k šedesátinám, 95-102. Brno 1970.

[14] HRUBÝ, V.-HOCHMANOVÁ, V.-PAVELČÍK, J., 1955: Kostel a pohřebiště z doby velkomoravské na Modré u Velehradu, Časopis Moravského muzea - vědy společenské XL, 1955,42-126.

[15] KOVÁŘŮ, V., 2003: Kdo a jak vyráběl stavební prvky, Památková péče na Moravě 7,2003,11-14.

[16] LICHARDUS, J., 2003: Grundriss einer Altslawischen Holzkirche von Modrá, Slovenská archeológia LI-1, 2003,109-118.

[17] MAKÝŠ, O., 2003: Realizácia experimentálnych rekonštrukcií stavieb - poznámky, (Re)konstrukce a experiment v archeologii 4/2003,201-210.

[18] MAREŠOVÁ, K., 1977: Přesleny ze sadského lupku, Časopis Moravského muzea - vědy společenské LXXII, 1977,29-38.

[19] MAREŠOVÁ, K., 1980: Archeologický výzkum velkomoravského Starého Města v r. 1979, Časopis Moravského muzea - vědy společenské LXV, 1980,240-242.

[20] MAREŠOVÁ, K., 1985: Uherské Hradiště-Sady. Slovanské sídliště na Dolních Kotvicích. Brno 1985.

[21] NEVĚŘIL, J., 1940: Velehrad v obrázcích, Sborník Velehradský 1940, Nová řada č. 11, 70-80.

[22] POPELKA, M., 2000: Několik poznámek k experimentální archeologii, Rekonstrukce a experiment v archeologii 1/2000,207-211.

[23] POŠMOURNÝ, J., 1961: Stavební umění velkomoravské říše, Architektura ČSSR XX, 1961.

[24] TICHÝ, R., 2000: Experimentální archeologie nebo experiment v archeologii? Rekonstrukce a experiment v archeologii 1/2000, 207.

[25] VAŠKOVÝCH, M.-MENOUŠKOVÁ, D., 2003: Nové poznatky k osídlení Uherskohradišťská, Slovácko 2002,XLIV,93-112.

[26] VAVŘÍNEK, V, 1980: Nálezy velkomoravské církevní architektury jako historický pramen. In: B. Dostál-J.Vignatiová (edit.); Slované 6.-10. století, 277-288. Brno 1980.