Archeologické výzkumy sakrálních staveb v Litovli

Název: Archeologické výzkumy sakrálních staveb v Litovli
Variantní název
Archäologische Forschungen der Sakralbauten in Litovel
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2006, roč. 31, č. [1], s. 303-322
Rozsah
303-322
  • ISSN
    0231-5823
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí
Reference
[1] BLÁHA, J., 1995: Olomouc - příspěvek ke kulturní historii pozdněstředověkých měst. In: Wachovski, K. (ed.): Kultura średniowiecznego Ślaska i Czech. Miasto. Wrocław, s. 29-39.

[2] BLÁHA, J., 2003: K raně středověké topografii Olomouce se zvláštním zřetelem k oblasti tzv. Předhradí. In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Sborník prací historických, č. 19. Olomouc, s. 13-28.

[3] BOHÁČ, Z., 1973: Patrocinia jako jeden z pramenů k dějinám osídlení. Československý časopis historický, č. 21, s. 369-388.

[4] DOHNAL, V., 1982: Hroby v okolí někdejšího kláštera sv. Ducha v Litovli (okr. Olomouc). In: Přehled výzkumů, r. 1980. Brno, s. 40-41.

[5] DRÁPAL, S., 2002: Z historie zvonů a zvonařství. In: Zvony a zvonařství. Z dějin hutnictví 32. Rozpravy Národního technického muzea v Praze, č. 177. Praha, s. 4-18.

[6] DROZDOVÁ, E.-ŠEDO, O., 2004: Úvodní informace o objektu 6/86 s pohozenými lidskými a zvířecími kostrami z doby velkomoravské v Letonicích. In: Ve službách archeologie 5. Brno, s. 223-235.

[7] FALTÝNEK, K., 2000: Záchranný archeologický výzkum v kapli sv. Jiří a v kostele sv. Marka v Litovli. In: Památkový ústav v Olomouci. Výroční zpráva 1999. Olomouc, s. 76-82, 159-163.

[8] FOLTÝN, D. a kol., 2005: Encyklopedie moravských a slezských klášterů. Praha.

[9] HANULIAK, M., 1997: K problematike skeletov ľudských jedincov zo sídliskových objektov. Slovenská archeológia, č. 45, s. 157-182.

[10] JANKOVSKÁ, V., 2005: Litovel, Revoluční ulice, sonda S21/03, profil P1. Nálezová zpráva o pylové analýze uložená v archivu NPÚOl.

[11] KAŠPÁRKOVÁ, S., 1999: Litovel (okres Olomouc). In: Hlobil, I.-Perůtka, M.: Od gotiky k renesanci. Výtvarná kultura Moravy a Slezska 1400-1550. III. Olomoucko. Olomouc, s. 169-174.

[12] KAUEROVÁ, V., 2000: Kostel sv. Marka v Litovli. In: Památkový ústav v Olomouci. Výroční zpráva 1999. Olomouc, s. 87-92.

[13] KAUEROVÁ, V.-KOUDELA, M., 1998: Památky staré Litovle. Olomouc.

[14] KAUEROVÁ, V.-VÍTEK, T.-FALTÝNEK, K., 1999: Výsledky průzkumu kostela sv. Filipa a Jakuba v Litovli. In: Památkový ústav v Olomouci. Výroční zpráva 1998. Olomouc, s. 84-90, 160-162.

[15] KOČÁR, P.-KOČÁROVÁ, R., 2004: Litovel. Nálezová zpráva o archeobotanickém výzkumu. ZIP o.p.s. Plzeň. Nálezová zpráva uložená v archivu NPÚOl pod č. D-651.

[16] KOLLMANN, V., 1987: Litovel v proměnách staletí. Ikonografie Litovle do roku 1905. Litovel.

[17] KOTYZA, O.-TOMAS, J., 1995: Nejstarší městské hradby v Litoměřicích. Porovnání archeologických nálezů se zprávami pramenů. Archaeologia historica, č. 20, s. 91-106.

[18] KŠÍR, J., 1946: Dřevěné zvoničky na Hané. Časopis Vlasteneckého musejního spolku v Olomouci, roč. 55, sv. II, oddíl duchovědný, s. 321-333.

[19] KUČA, K., 1995: České, moravské a slezské zvonice. Praha.

[20] KUČA, K., 1998: Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. III. díl; Kolín-Mi. Praha.

[21] KUDĚLKA, Z., 1984: Románská architektura na Moravě. In: Dějiny českého výtvarného umění, díl I/1. Praha, s. 74-91.

[22] KUX, J., 1900: Geschichte der Stadt Littau von den, ältesten Zeiten bis zum Jahre 1848. Brünn.

[23] MAPY. Prezentace starých mapových děl z území Čech, Moravy a Slezska. I. Vojenské mapování [online]. Most: Univerzita J. E. Purkyně, 2005. http://oldmaps.geolab.cz/. lst (2nd) Military Survey, Section No, Morava 26, Austrian State Archive/Military Archive, Vienna; Laboratoř geoinformatiky Univerzita J. E. Purkyně -

[24] MELZER, M., 2005: Městské muzeum v Litovli opět otevřeno. Vlastivědný věstník moravský, č. 57, s. 313-315.

[25] MERHAUTOVÁ, A., 1988: Skromné umění. Ostrovská zdobená terakota. Praha.

[26] MERHAUTOVÁ, A., 2003: Ostrovský klášter a jeho výroba keramiky. In: 1000 let kláštera na Ostrově (999-1999). Praha, s. 29-42.

[27] PINKAVA, V., 1903: Litovelský okres. Vlastivěda moravská. Brno.

[28] RBM: Emler, J. (ed.), 1882: Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae, sv. II. Pragae.

[29] SAMEK, B., 1999: Umělecké památky Moravy a Slezska. 2. svazek J/N. Praha.

[30] SMYČKA, J., 1907: Litovel a okolí za pravěku. In: Pravěk, č. 3. Kojetín, s. 140-150.

[31] SMYČKA, J., 1913: Založení města Litovle. Časopis moravského musea zemského, č. 13, s. 54-75, 315-329.

[32] SMYČKA, J., 1914: Založení města Litovle (Dokončení). Časopis moravského musea zemského, č. 14, s. 66-77, 357-365.

[33] SMYČKA, J., b.d.: Dějiny litovelských kostelů a hřbitovů [sebrané články z časopisů]. Uloženo ve Státním okresním archivu Olomouc. B.m.

[34] ŠALINGOVÁ, Z., 1973: Konštrukcia a súpis dřevených zvoníc na Slovensku. Slovenský národopis, č. 21, s. 553-572.

[35] ŠLÉZAR, P.-FALTÝNEK, K., 2004: Litovel (okr. Olomouc). Centrum města. In: Přehled výzkumů, č. 45. Brno, s. 204-207.

[36] ŠLÉZAR, P., v tisku a: Předběžná zpráva o objevu "antiqua civitas" na Starém městě v Litovli a několik poznámek k aspektům geneze města Litovle. In: Přehled výzkumů, č. 46, Brno.

[37] ŠLÉZAR, P., v tisku b: Litovel (okr. Olomouc). Nám. Svobody. In: Přehled výzkumů, č. 46, Brno.

[38] TOMKOVÁ, K., 2003: Lidské pozůstatky v raně středověkých sídlištních situacích v Čechách. Archeologie ve středních Čechách, č. 7/2. Praha, s. 573-602.

[39] ULRICH, R., 1935-1936: Regulace řeky Moravy v Litovli. In: Vlastivědný sborník střední a severní Moravy, roč. 14. Olomouc, s. 150-153.

[40] UNGER, J., 2000: Pohřební ritus městského obyvatelstva 13. až 18. století v archeologických pramenech Moravy a Slezska. Archaeologia historica, č. 25, s. 335-356.

[41] ŽIVNÝ, M., 2005a: Antropologická analýza lidské kosti ze Zahradní ulice v Litovli. Nálezová zpráva uložena v archivu NPÜ ú.o.p. v Olomouci. Olomouc.

[42] ŽIVNÝ, M., 2005b: Antropologická analýza obsahu hrobu 15/99 z kostela sv. Marka v Litovli. Nálezová zpráva uložena v archivu NPÚ ú.o.p. v Olomouci. Olomouc.