K problematice identifikace a interpretace archeometalurgického materiálu na příkladu raně středověké Prahy

Název: K problematice identifikace a interpretace archeometalurgického materiálu na příkladu raně středověké Prahy
Variantní název:
  • Identifikation und Interpretation des archäologischen Materials auf dem Beispiel des frühmittelalterlichen Prags
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2006, roč. 31, č. [1], s. 389-402
Rozsah
389-402
  • ISSN
    0231-5823
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] ČIHÁKOVÁ, J., 2003: Záchranné archeologické výzkumy, Malostranské náměstí čp. 258/III,. In: Výroční zpráva 2002, Státní památkový ústav v hlavním městě Praze (ed. Vaňous, P., Dragoun, Z.), 51-52.

[2] ČIHAKOVA, J., 2004: Praha 1-Malá Strana, Malostranské náměstí čp. 258/III. In: Z. Dragoun a kol., Archeologický výzkum v Praze v letech 2001-2002, Pražský sborník historický XXXIII, 348-349.

[3] ERCKER, L., 1974: Kniha o prubířství. Praha.

[4] HAVRDA, J.-PODLISKA, J., 2003: Předběžné výsledky archeologického výzkumu v Nerudové ulici čp. 249/III na Malé Straně. In: Výroční zpráva 2002, Státní památkový ústav v hlavním městě Praze (ed. Vaňous, P., Dragoun, Z.), 89-97.

[5] HAVRDA, J.-PODLISKA, J.-ZAVŘEL, J., 2001: Surovinové zdroje, výroba a zpracování železa v raně středověké Praze (historie, současný stav a další perspektivy bádání) - Sources of raw materials, the production and wourking of iron in Early Medieval Prague (the history, present and nature perspectives of research), Archeologické rozhledy 53, 91-118.

[6] HAVRDA, J.-WALLISOVA, M., 1996: Konviktská 30, čp. 1005/1, Praha 1-Staré Město. Zpráva o záchranném archeologickém výzkumu - I. až III. etapa. Archiv archeologického odd. PÚPP.

[7] HAVRDA, J.-WALLISOVA, M., 1998: Praha 1-Staré Město, Konviktská ulice čp. 1005/1. In: Dragoun, Z. a kol., Archeologický výzkum v Praze v letech 1995-1996, Pražský sborník historický 30,272.

[8] HUTNICTWO, 1992: Hutnictwo na ziemiach polskich. Katovice.

[9] JELÍNEK, B., 1890: Die Funde zu Slup in Prag, Mitteilungen der Anthropologischen Gesellschaft in Wien 20, 137-147.

[10] KAŠPAR, P., 2000: Dílčí výsledky mineralogického studia v rámci zjišťovacího archeologického výzkumu provedeného v roce 1997 Pražským ústavem památkové péče v Praze 1 na Starém Městě v areálu Klementina čp. 1040/1. Nepublikovaná zpráva k NZ. Archiv NPÚ ú.o.p. v hl. m. Praze.

[11] LE GOFF, J., 1991: Kultura středověké Evropy. Praha.

[12] NOVAČEK, K., 2000: Výroba a zpracování kovů na sídlišti u sv. Petra na Poříčí v Praze - The metalworking at the St. Peter's settlement area at Prague, Archaeologica Pragensia 15, 219-230, 233-241.

[13] NOVÁČEK, K., 2001: Nerostné suroviny středověkých Čech jako archeologický problém: bilance a perspektivy výzkumu se zaměřením na výrobu a zpracování kovů - The mineral resources of medieval Bohemia as an archaeological problem: the state and perspectives of research into metal production and working, Archeologické rozhledy 53, 279-309.

[14] NOVÁČEK, K., 2002: Předběžný rozbor archeometalurgických nálezů z areálu bývalých kasáren Jiřího z Poděbrad na náměstí Republiky v Praze 1 (zjišťovací výzkum v letech 1998-1999) - Preliminary analysis of the archaeometallurgical finds from the area of the former George of Poděbrady barracks on nám. Republiky in Prague 1 (test trenching in 1998-1999), Archaeologica Pragensia 16, 295-298.

[15] PLEINER, R., 1953: Železářská dílna z mladší doby hradištní ve sklepení Betlémské kaple - Eine Eisenverhüttungsstelle aus der jüngeren Burgwallzeit in der Wölbung der Bethlemer Kapelle in Prag, Památky archeologické 44, 369-388.

[16] PLEINER, R., 1962: Staré evropské kovářství - Alteuropäisches Schmiedenhandwerk. Praha.

[17] PLEINER, R., 2000: Iron in Archaeology. The European Bloomery Smelters. Praha.

[18] PLEINER, R.-KOŘAN, J.-KUČERA, M.-VOZÁR, J., 1984: Dějiny hutnictví železa v Československu 1. Od nejstarších dob do průmyslové revoluce. Praha.

[19] PODLISKA, J., 2005: Výroba a zpracování železa v pražské aglomeraci (příspěvek archeologie k poznání nezemědělských aktivit 9.-13. století. Univerzita Karlova nepublikovaná disertační práce, 1-180. Praha.

[20] SOUCHOPOVÁ, V., 1995: Počátky západoslovanského hutnictví železa ve světle pramenů z Moravy - The Beginnings of the Metallurgy of Iron among Western Slavs in the Light of Sources from Moravia, Studie AU AV ČR v Brně XV/1. Brno.

[21] ZAVŘEL, J., 1987: Středověké vápenické a železářské objekty na Malé Straně v Praze. In: Studie z dějin hornictví 19, 302-313.

[22] ZAVŘEL, J., 1997: Iron Making in the Centre of Prague Basin and Possible Origin of the Name of the Town of Praha (Prague). In: Život v archeologii středověku (ed. Kubková, J., Klápště, J., Ježek, M., Meduna, P., et al.). Sborník příspěvků věnovaných Miroslavu Richterovi a Zdenku Smetánkoví. Praha, 667-671.

[23] ZAVŘEL, J., 2003a: Praha 1-Malá Strana, Hellichova ppč. 363 a 352/2. In: Zd. Dragoun a kolektiv, Archeologické výzkumy v Praze v letech 1999-2000, Pražský sborník historický 32, 302.

[24] ZAVŘEL, J., 2003b: Skláři v pražském podhradí? - Glassworking in the suburbium of the Prague Castle?, Archeologické rozhledy 55-2003, 718-735.

[25] ZAVŘEL, J., 2003c: Rozbor rud a tavenin barevných kovů z areálu Klementina na Starém Městě pražském. Nepublikovaná zpráva k NZ. Archiv NPÚ ú.o.p. Praha.

[26] ZAVŘEL, J.-TRYML, M., 2001: Svědectví hlíny - archeologie na Petříně. In: J. Zavřel a kolektiv, Pražský vrch Petřín, Praha, 89-97.