Konštantné hodnoty človečenstva v (slovenských) prózach Andreja Severíniho

Název: Konštantné hodnoty človečenstva v (slovenských) prózach Andreja Severíniho
Variantní název:
  • Constant values of humanity in (Slovak) prose of Andrej Severíni
Zdrojový dokument: Opera Slavica. 2019, roč. 29, č. 1, s. 25-34
Rozsah
25-34
  • ISSN
    1211-7676 (print)
    2336-4459 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Príspevok poukazuje na dôležitosť vzájomnej spolupráce na poli kultúrno-literárnych vzťahov. Dôkazom toho je aj osobnosť Cornelia Barboricu, teda pseudonymom Andreja Severíniho, ktorý dlhé roky (od totalitného režimu až dodnes) konkrétnymi tvorivými činmi pomáha porozumeniu medzi Rumunmi a Slovákmi. Podstatou tohto textu je preto interpretačnou metódou poukázať na dôležitosť týchto atribútov (aj) pomocou analýz jednotlivých – po slovensky publikovaných – krátkych próz tohto rodeného Rumuna.
The contribution shows the importance of mutual cooperation in the field of cultural and literary relations. This is evidenced by Corneliu Barborică's personality (pseudonym Andrej Severíni), who for many years (from a totalitarian regime to this days) helps understanding between Romanians and Slovaks. The essence of this text is with interpretation methods to highlight the importance of these attributes and to analyse of individual—published in Slovak—short stories of this native Romanian.
Reference
[1] ANOCA, D. M.: Andrej Severíni – vyznávač smiechu a pochybností. In: Hľadanie sférického priestoru. Nadlak: Vydavateľstvo Kultúrnej a vedeckej spoločnosti Ivana Krasku, 1997, s. 152 – 167.

[2] ANDRUŠKA, P.: Súčasní slovenskí spisovatelia z Rumunska. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2009.

[3] BARBORICĂ, C.: Dobýjať sa zmyslu alebo o životodarnej sile pochybnosti. In: Pohľady, rozhľady a solilokviá. Nadlak: Vydavateľstvo Kultúrnej a vedeckej spoločnosti Ivan Krasko, 1996.

[4] GÁFRIK, M.: Vzácny slovakista Corneliu Barborică (Andrej Severíni). In: Slováci v zahraničí 23. Martin: Matica slovenská, 2006, s. 75 – 81.

[5] SEVERÍNI, A.: Cintorín slonov a paralelné zrkadlá. Nadlak: Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Krasku, 1995.

[6] SEVERÍNI, A.: Ktože vie prečo. In: KMEŤOVÁ, E. D., MÓŤOVSKÁ, A. (eds): Antológia slovenskej literatúry. Zväzok IV. Nadlak: Vydavateľstvo Ivan Krasko, 2005, s. 462 – 467.