On mastodons, Faust and tight hugs : Jan Patočka on literature

Název: On mastodons, Faust and tight hugs : Jan Patočka on literature
Variantní název:
  • O mastodontech, Faustovi a pevném objímání : Jan Patočka o literatuře
Autor: James, Petra
Zdrojový dokument: Bohemica litteraria. 2020, roč. 23, č. 2, s. 51-68
Rozsah
51-68
  • ISSN
    1213-2144 (print)
    2336-4394 (online)
Type: Článek
Jazyk
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Although Patočka did not develop a systematic theory of aesthetics, he wrote numerous texts that together make up for his "philosophy of literature" as he himself called it. He creates a highly personal corpus of writers, a corpus that reflects his own philosophical positions. He dedicates a highly committed, indeed political interpretation to the works of Ivan Vyskočil, where he focuses on the description of mechanisms of power and its abuse. The political, civic dimension of Patočka's literary criticism, where he does not shy away from contemporary polemics, contradicts the largely shared idea of Patočka's late commitment to political debate. The persistent presence of the figure of Socrates in his texts, as a symbol of the philosopher's role in society, further refutes the notion of an apolitical nature of Patočka's work prior to Charter 77. The topic of "selling one's soul" that Patočka explores in his texts on Faust could be seen as the reverse side of caring for one's soul and a complement to his philosophical texts on the soul by Plato dating from the same period. Patočka's texts on literature and art, where we can see Patočka's philosophical concepts in action, coming alive in concrete literary interpretations, might be a refreshing, alternative port of entry into the complex but coherent and extremely rich Patočka's intellectual universe that still maintains its surprises and topical appeal today.
Přestože Patočka nevyvinul systematickou teorii estetiky, napsal četné texty, které společně tvoří jeho "filozofii literatury". Vytváří vysoce osobní korpus spisovatelů, který odráží jeho vlastní filozofické pozice. Bytostně osobní a politicky angažovanou interpretaci věnuje dílům Ivana Vyskočila, kde se zaměřuje na popis mechanismů moci a jejího potencionálního zneužití. Politická a občanská dimenze Patočkovy literární kritiky, ve které se nevyhýbá dobovým polemikám, vyvrací obecně sdílené tvrzení, podle kterého Patočka vstupuje do politické debaty až v pozdějším věku. Konsistentní přítomnost figury Sokrata jako symbolu role filozofa ve společnosti v Patočkových textech dále popírá ideu apolitičnosti Patočkovy tvorby, která předcházela jeho zapojení do aktivit související s Chartou 77. Motiv "prodeje duše", který Patočka reflektuje ve svých studiích ze sedmdesátých let věnovaných Faustovskému tématu, můžeme chápat jako odvrácenou stranu důležitého Patočkovského motivu "péče o duši". Meditace na faustovské téma zajímavě doplňuje Patočkovy soudobé filozofické texty věnované z velké části tématice duše u Platóna. Studie o literatuře a umění, ve kterých můžeme sledovat Patočkovy filozofické koncepty v akci, kde ožívají v konkrétních literárních interpretacích, mohou být osvěžující vstupní branou do komplexního, nicméně koherentního a velice bohatého Patočkova intelektuálního světa, který stále nabízí mnohá tajemství a zachovává si svou aktuálnost i v dnešním kontextu.
Reference
[1] PATOČKA, Jan. 1989a [1977]. "What Charter 77 is and What it is Not", in Jan Patočka: Philosophy and Selected Writings, trans. and ed. Erazim Kohák (Chicago and London: The University of Chicago Press), pp. 343–347

[2] PATOČKA, Jan. 1989a [1936]. "Titanism", in Jan Patočka: Philosophy and Selected Writings, trans. and ed. Erazim Kohák (Chicago and London: The University of Chicago Press), pp. 139–144

[3] PATOČKA, Jan. 1996 [1990]. Heretical Essays in the Philosophy of History, trans. Erazim Kohák, ed. James Dodd (Chicago and La Salle: Open Court)

[4] PATOČKA, Jan. 2004a [1963]. "Svět Ivana Vyskočila", in Jan Patočka: Umění a čas I. Sebrané spisy Jana Patočky. Vol. 4, eds. Daniel Vojtěch, Ivan Chvatík (Prague: Oikoymenh − Filosofia), pp. 183−189

[5] PATOČKA, Jan. 2004b [1972]. "Faustovská legenda včera a dnes: Nad románem Thomase Manna Doktor Faustus", in Jan Patočka: Umění a čas II. Sebrané spisy Jana Patočky. Vol. 5, eds. Daniel Vojtěch, Ivan Chvatík (Prague: Oikoymenh − Filosofia), pp. 105−119

[6] PATOČKA, Jan. 2004c [1973]. "Smysl mýtu o paktu s ďáblem: Úvaha o variantách pověsti o Faustovi", in Jan Patočka: Umění a čas I. Sebrané spisy Jana Patočky. Vol. 4, eds. Daniel Vojtěch, Ivan Chvatík (Prague: Oikoymenh − Filosofia), pp. 510−525

[7] PATOČKA, Jan. 2004d [1950, 1953, 1964]. "Kulhavý poutník Josef Čapek", in Jan Patočka: Umění a čas I. Sebrané spisy Jana Patočky. Vol. 4, eds. Daniel Vojtěch, Ivan Chvatík (Prague: Oikoymenh − Filosofia), pp. 137−158

[8] PATOČKA, Jan. 2004e [1965]. "Učení o minulém rázu umění", in Jan Patočka: Umění a čas I. Sebrané spisy Jana Patočky. Vol. 4, eds. Daniel Vojtěch, Ivan Chvatík (Prague: Oikoymenh − Filosofia), pp. 319−347

[9] PATOČKA, Jan. 2004f [1966]. "Umění a čas", in Jan Patočka: Umění a čas I. Sebrané spisy Jana Patočky. Vol. 4., eds. Daniel Vojtěch, Ivan Chvatík (Prague: Oikoymenh – Filosofia), pp. 303–318

[10] PATOČKA, Jan. 2004g [1966]. "Poznámky k polyperspektivě u Piccasa od W. Biemela", in Jan Patočka: Umění a čas II. Sebrané spisy Jana Patočky. Vol. 5, eds. Daniel Vojtěch, Ivan Chvatík (Prague: Oikoymenh – Filosofia), pp. 30–35

[11] PATOČKA, Jan. 2004h [1970/1971]. "Problematika filosofie dějin umění u Václava Richtera", in Jan Patočka: Umění a čas II. Sebrané spisy Jana Patočky. Vol. 5, eds. Daniel Vojtěch, Ivan Chvatík (Prague: Oikoymenh – Filosofia), pp. 72−104

[12] PATOČKA, Jan. 2004i [1974]. "Poznámky ke studii o Faustovi", in Jan Patočka: Umění a čas II. Sebrané spisy Jana Patočky. Vol. 5, eds. Daniel Vojtěch, Ivan Chvatík, (Prague: Oikoymenh – Filosofia), p. 287

[13] PATOČKA, Jan. 2006a [1977]. "Čím je a čím není Charta 77", in Jan Patočka: Češi I. Sebrané spisy Jana Patočky. Vol. 12, ed. Karel Palek, Ivan Chvatík (Prague: Oikoymenh – Filosofia), pp. 428–430

[14] PATOČKA, Jan. 2006b [1977]. "Co můžeme očekávat od Charty 77?", in Jan Patočka: Češi I. Sebrané spisy Jana Patočky. Vol. 12, ed. Karel Palek, Ivan Chvatík (Prague: Oikoymenh – Filosofia), pp. 440–444

[15] PATOČKA, Jan. 2019 [1969]. "The Writer's Concern", in Jan Patočka: Care for the Soul. Three Essays by Jan Patočka (booklet), trans. Alex Zucker (Edinburgh: Indigo Press), pp. 39–50

[16] VOJTĚCH, Daniel – CHVATÍK, Ivan. 2004. "Ediční komentář", in Jan Patočka: Umění a čas II. Sebrané spisy Jana Patočky. Vol. 5, eds. Daniel Vojtěch, Ivan Chvatík (Prague: Oikoymenh – Filosofia), pp. 367–428

[17] VYSKOČIL, Ivan. 1963. Vždyť přece létat je snadné (Prague: Mladá fronta)

[18] DERRIDA, Jacques. 1995. The Gift of Death (Chicago: University of Chicago Press)

[19] FINDLAY, Edward F. 2002. Caring for the Soul in a Postmodern Age (Albany: State University of New York Press)

[20] CHVATÍK, Ivan – ABRAMS, Erika (eds.). 2011. Jan Patočka and the Heritage of Phenomenology (Heidelberg: Springer)

[21] CHVATÍK, Květoslav. 1992. "Filosofie umění Jana Patočky", in Květoslav Chvatík: Melancholie a vzdor. Eseje o moderní české literatuře (Prague: Československý spisovatel), pp. 97−104

[22] KOHÁK, Erazim. 1989. Jan Patočka: Philosophy and Selected Writings, (Chicago and London: The University of Chicago Press)

[23] JANOUŠEK, Pavel. 2009. Ivan Vyskočil a jeho neliteratura (Brno: Host)

[24] JOSL, Jan. 2018. Umění a péče o duši u Jana Patočky (Prague: Karolinum)

[25] NOVOTNÝ, Karel. 2012. Une Genèse d'une hérésie: Monde, corps et histoire dans la pensée de Jan Patočka (Paris: Vrin)

[26] TLUSTÝ, Jan. 2007. "Patočkovo myšlení jako inspirace pro literární teorii", in Ivo Navrátil – Tomáš Hermann (eds.): Jan Patočka, české dějiny a Evropa. Sborník referátů z vědecké conference konané ve dnech 1.–2. června 2007 ve Vysokém and Jizerou (Semily: Státní okresní archiv), pp. 273–277

[27] UČNÍK, Lubica – CHVATÍK, Ivan – WILLIAMS, Anita (eds.). 2015. Asubjective Phenomenology: Jan Patočka's Project in the Broader Context of his Work (Nordhausen: Traugott Bautz)

[28] UČNÍK, Lubica. 2011. "Patočka on Techno-Power and the Sacrificial Victim ("Oběť")", in Ivan Chvatík – Erika Abrams, Jan Patočka and the Heritage of Phenomenology (Heidelberg: Springer), pp. 187–201

[29] STEIGERWALD, Karel. 2015. "Hudební skladatel Vladimír Vodička a jeho splněný sen. První muž Divadla Na zábradlí hrál šachy s režimem", Reflex, 17 September, online, consulted on 8 September 2020.