"New human possibilities" in Patočka's philosophy of literature

Název: "New human possibilities" in Patočka's philosophy of literature
Variantní název:
  • "Nové lidské možnosti" v Patočkově filozofii literatury
Zdrojový dokument: Bohemica litteraria. 2020, roč. 23, č. 2, s. 69-80
Rozsah
69-80
  • ISSN
    1213-2144 (print)
    2336-4394 (online)
Type: Článek
Jazyk
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
This article considers Patočka's phenomenological account of literature in "The Writer's Concern" to defend the idea that literary writing offers a distinctive philosophical contribution. In this text, Patočka gives the writer a special claim on the activity of world disclosure and suggests that literature may offer a glimpse out of the techno-scientific framework that dominates contemporary life. I examine both science and literature as modes of relating to the world, raising questions about the distinctiveness of each and their use of the written word. Finally, I locate the philosophical advantage of literary writing in Patočka's dual claims about literature: that it offers "an individual capturing of life's meaning" and that it presents "the world" as an "undivided" whole.
Článek se zabývá fenomenologickou koncepcí literatury v Patočkově studii "Spisovatel a jeho věc" a rozvíjí myšlenku, že literatura nabízí výrazný filozofický přínos. Patočka přisuzuje spisovateli spoluúčast na aktivitě zjevování světa a ukazuje, že literatura může poskytnout vhled za technicko-vědecký rámec, který dominuje současnému životu. Zabývám se vědou i literaturou jako způsoby vztahování se ke světu, reflektuji osobitost každé z nich a způsob, jakým používají psané slovo. V závěru nacházím filozofický přínos literárního psaní v Patočkově dvojím tvrzení o literatuře: že nabízí "individuální zachycení smyslu života" a že představuje "svět" jako "nedělitelný" celek.