A message from a Bohemian "interculture" : Patočka's translation of Durych's Boží duha

Název: A message from a Bohemian "interculture" : Patočka's translation of Durych's Boží duha
Variantní název:
  • Poselství z české "mezikultury" : Patočkův překlad Durychovy Boží duhy
Zdrojový dokument: Bohemica litteraria. 2020, roč. 23, č. 2, s. 31-50
Rozsah
31-50
  • ISSN
    1213-2144 (print)
    2336-4394 (online)
Type: Článek
Jazyk
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Jan Patočka's essay accompanying his 1975 German translation of Jaroslav Durych's novel, Boží duha (God's rainbow, 1969) has divided Czech critics. While some reject altogether his association of the novel with the post-war expulsion of the Bohemian German population from Czechoslovakia, others criticize the effect his essay has had in reducing the novel to this context, undermining its more universal message of reconciliation, and others objected to the co-opting of the conservative Roman Catholic Durych into a secular liberal agenda. This article approaches the translation venture and its reception as a case study in translation history, in order to assess these criticisms in the light of a more accurate and detailed understanding of Patočka's motives for publishing the translation. It focuses on both Patočka and his collaborator in the venture, the German academic, Frank Boldt, and compares his foreword with contemporaneous essays on Comenius and on Czech history. It argues that the real difficulty is not so much Patočka's interpretation of Durych's novel as their long-standing inseparability in translations and Czech editions, which disrupts the careful balance in the novel between history and universality and between didacticism and aestheticism.
Patočkův esej, doprovázející jeho německý překlad Durychova románu Boží duha (česky, 1969) z roku 1975, rozděluje české kritiky. Zatímco někteří zcela odmítají jeho spojení románu s poválečným vyhnáním německého obyvatelstva z Československa, jiní kritizují to, že v eseji je román redukován do jednoho historického kontextu a ztrácí se v něm Durychovo obecnější volání po smíření. Jiní zase protestují proti začlenění konzervativního katolíka Durycha do sekulární liberální agendy. V tomto příspěvku přistupuji k Patočkovu překladatelskému projektu a jeho recepci metodou překladatelské historie a posuzuji kritické postoje ve světle přesnějšího a podrobnějšího pojetí Patočkových motivací při vydávání tohoto překladu. Sleduji jak Patočku, tak i jeho spolupracovníka v projektu, německého historika Franka Boldta, a srovnávám Patočkovu předmluvu s jeho eseji o Komenském a českých dějinách psanými ve stejném období. Argumentuji, že skutečným problémem není tolik Patočkova interpretace Durychova románu, jako jejich dlouhodobá neoddělitelnost v překladech a českých edicích románu, která ruší křehkou rovnováhu v románu mezi historičností, univerzalitou, didaktismem a estetismem.
Reference
[1] DURYCH, Jaroslav. 1991 [1969] Boží duha (Prague: Academia)

[2] PATOČKA, Jan. 1996 [1990] Heretical Essays in the Philosophy of History, trans. Erazim Kohák, ed. James Dodd (Chicago and La Salle: Open Court)

[3] PATOČKA, Jan. 1998 [1970] "Komenský a otevřená duše", in Jan Patočka: Komeniologické studie II. Sebrané spisy Jana Patočky. Vol. 10, ed. Věra Schifferová (Prague: Oikoymenh – Filosofia), pp. 223–231

[4] PATOČKA, Jan. 1999 [1970] "Duchovní základy života v naší době", in Jan Patočka: Péče o duši II. Sebrané spisy Jana Patočky. Vol. 2, eds. Ivan Chvatík, Pavel Kouba (Prague: Oikoymenh), pp. 9–28

[5] PATOČKA, Jan. 2004 [1975] "Předmluva k Boží duze Jaroslava Durycha", in Jan Patočka: Umění a čas I. Sebrané spisy Jana Patočky. Vol. 4., eds. Daniel Vojtěch, Ivan Chvatík (Prague: Oikoymenh – Filosofia), pp. 526–535

[6] PATOČKA, Jan. 2006 [1985] "Co jsou Češi?", trans. Vladimír Jochmann, Jan Sokol, in Jan Patočka: Češi II. Sebrané spisy Jana Patočky. Vol. 13, eds. Karel Palek, Ivan Chvatík (Prague: Oikoymenh – Filosofia), pp. 253–324

[7] BLAŽEK, Petr. 2017. "Kéž je to všecko ku prospěchu obce!": Jan Patočka v dokumentech Státní bezpečnosti (Prague: Academia)

[8] BOLDT, Frank. 1975 "Vorrede für den Deutschen Leser", Postilla Bohemica 4, no. 11–12, pp. 15–18

[9] BOLDT, Frank. 2010. Cheb – město evropských dějin. Esej o česko-německé koexistenci (Prague: Litomyšl – Paseka)

[10] BUBENÍČEK, Petr. 2007. "K Patočkově interpretaci Durychovy novely Boží duha", Ivo Navrátil – Tomáš Hermann (eds.): Jan Patočka, české dějiny a Evropa (Semily: Státní okresní archiv), pp. 271–281

[11] ČÁLEK, Oldřich. 1993. "Zápas o Boží duhu", Tvar 4, no. 39–40, p. 13

[12] CHITNIS, Rajendra. 2012. "'Moral Limits': The Expression and Suppression of Guilt in Czech Post-War Writing About the Borderlands", Central Europe 10, no. 1, pp. 18–54. | DOI 10.1179/1479096312Z.0000000002

[13] CHITNIS, Rajendra – LINKA, Jan. 2016. "Afterword: Ira et iris seu littera gesta docet", in Jaroslav Durych: God's Rainbow, translated by David Short (Prague: Karolinum), pp. 239–249

[14] DURYCH, Václav. 1991. "Oh money, money", Moravské noviny, July 18th, pp. 4–5

[15] GEISS, Immanuel. 1995. "Německý pohled na české země: Češi a jejich dějiny viděné z Německa", in Frank Boldt (ed.): Velké dějiny, malý národ: O dnešní české státnosti a o současném odkazu velkých dějin zemí české koruny a československé republiky (Prague: Český spisovatel, Evropské Comenium), pp. 7–21

[16] KASTEN, Tilman. 2014. "Pavel Eisner a Bloudění Jaroslava Durycha: literární transfer, tvorba kánonu a identita", Česká literatura 62, no. 6, pp. 745–783

[17] LINKA, Jan. Undated "Fašista a formalista píše Boží duhu: Rozpor veřejné podobizny a vnitřního světa Jaroslava Durycha" (typescript of unpublished article), 14 pp.

[18] MĚŠŤAN, Antonín. 1997. "K problematice Boží duhy", in Jan Dvořák (ed.): Bloudění časem a prostorem. Jaroslav Durych známý i neznámý (Hradec Králové: Gaudeamus), pp. 187–193

[19] PALEK, Karel – CHVATÍK, Ivan. 2006. "Ediční komentář", in Jan Patočka: Češi II. Sebrané spisy Jana Patočky. Vol. 13, eds. Karel Palek and Ivan Chvatík (Prague: Oikoymenh – Filosofia), pp. 421–481

[20] PUTNA, Martin C. 2003. Jaroslav Durych (Prague: Torst)

[21] PYM, Anthony. 1998. Method in Translation History (Manchester: St. Jerome Publishing)

[22] PYM, Anthony. 2009. "Humanizing Translation History", Hermes – Journal of Language and Communication Studies, 42, pp. 23–48

[23] ROIG-SANZ, Diana – MEYLAERTS, Reine (eds.). 2018. Literary Translation and Cultural Mediators in 'Peripheral' Cultures: Customs Officers or Smugglers? (Basingstoke: Palgrave Macmillan)

[24] SVATOŠ, Michal. 2010. "Slovo o autorovi", in Frank Boldt: Cheb – město evropských dějin. Esej o česko-německé koexistenci (Prague: Litomyšl – Paseka), pp. 5–12

[25] TOURY, Gideon. 1995. Descriptive Translation Studies – and beyond (Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins)

[26] VIMR, Ondřej. 2020. "Supply-driven Translation: Compensating for Lack of Demand", in Rajendra Chitnis, Jakob Stougaard-Nielsen, Rhian Atkin and Zoran Milutinović (eds.): Translating the Literatures of Small European Nations (Liverpool: Liverpool University Press), pp. 48–68

[27] VLADISLAV, Jan. 1998. "Z Pařížského deníku", Proglas 9, no. 5–6, pp. 47–51

[28] VOJTÍŠKOVÁ, Marie – DURYCH, Václav. 1995. "Jaroslav Durych a Lužické hory", Českolipsko literární 12, pp. 7–43