"New human possibilities" in Patočka's philosophy of literature

Název: "New human possibilities" in Patočka's philosophy of literature
Variantní název
"Nové lidské možnosti" v Patočkově filozofii literatury
Zdrojový dokument: Bohemica litteraria. 2020, roč. 23, č. 2, s. 69-80
Rozsah
69-80
  • ISSN
    1213-2144 (print)
    2336-4394 (online)
Type: Článek
Jazyk
anglicky
Abstrakt(y)
This article considers Patočka's phenomenological account of literature in "The Writer's Concern" to defend the idea that literary writing offers a distinctive philosophical contribution. In this text, Patočka gives the writer a special claim on the activity of world disclosure and suggests that literature may offer a glimpse out of the techno-scientific framework that dominates contemporary life. I examine both science and literature as modes of relating to the world, raising questions about the distinctiveness of each and their use of the written word. Finally, I locate the philosophical advantage of literary writing in Patočka's dual claims about literature: that it offers "an individual capturing of life's meaning" and that it presents "the world" as an "undivided" whole.
Článek se zabývá fenomenologickou koncepcí literatury v Patočkově studii "Spisovatel a jeho věc" a rozvíjí myšlenku, že literatura nabízí výrazný filozofický přínos. Patočka přisuzuje spisovateli spoluúčast na aktivitě zjevování světa a ukazuje, že literatura může poskytnout vhled za technicko-vědecký rámec, který dominuje současnému životu. Zabývám se vědou i literaturou jako způsoby vztahování se ke světu, reflektuji osobitost každé z nich a způsob, jakým používají psané slovo. V závěru nacházím filozofický přínos literárního psaní v Patočkově dvojím tvrzení o literatuře: že nabízí "individuální zachycení smyslu života" a že představuje "svět" jako "nedělitelný" celek.
Reference
[1] HEIDEGGER, Martin. 1993 [1954]. "The Question Concerning Technology", in Martin Heidegger: Basic Writings, 2nd ed., trans. David Farrell Krell (San Francisco: Harper), pp. 307–342

[2] HERDER, Johann Gottfried. 2002. Herder: Philosophical Writings, ed. and trans. Michael N. Forster (Cambridge: Cambridge University Press)

[3] HUSSERL, Edmund. 1970. The Crisis of European Sciences and Transcendental Phenomenology, ed. and trans. David Carr (Evanston: Northwestern University Press)

[4] PATOČKA, Jan. 1989 [1967]. "The Natural World and Phenomenology", in Jan Patočka: Philosophy and Selected Writings, trans. Erazim Kohák (Chicago: Chicago University Press), pp. 239–273

[5] PATOČKA, Jan. 2006 [1969]. "Spisovatel a jeho věc", in Jan Patočka: Češi I. Sebrané spisy Jana Patočky. Vol. 12, ed. Karel Palek, Ivan Chvatík (Prague: Oikoymenh – Filosofia), pp. 280–292

[6] PATOČKA, Jan. 2011 [1971]. "The German Spirit in Beethoven's Era", Slovo a smysl 8, no. 16, trans. Martin Pokorný (Prague: Karolinum Press), pp. 211–239

[7] PATOČKA, Jan. 2019 [1969]. "The Writer's Concern", in Jan Patočka: Care for the Soul. Three Essays by Jan Patočka (booklet), trans. Alex Zucker (Edinburgh: Indigo Press), pp. 39–50

[8] BLAHUTKOVÁ, Daniela. 2014. "Patočka's reflections on Faust and Modern Art", Philosophica et Historica 1: Studia Aesthetica VII (Prague: Karolinum), pp. 65–72

[9] JOSL, Jan. 2016. "The End of Art and Patočka's Philosophy of Art", Horizon Studies in Phenomenology 5, no. 1 (Saint Petersburg: St Petersburg State University), pp. 232–246

[10] ŠEVČÍK, Miloš. 2014. "Dominant science and influential art: Jan Patočka on relations between art and science", Philosophica et Historica 1: Studia Aesthetica VII (Prague: Karolinum), pp. 73–84

[11] WILLIAMS, Anita. 2018. "The Meaning of the Mathematical", Asubjective Phenomenology, eds. L'ubica Učník, Ivan Chvatík, Anita Williams (Nordhausen: Verlag Traugott Bautz GmbH), pp. 227–252