Otázky slovanské syntaxe. IV/2, Sborník sympozia Aktualizační (pragmatické) složky výpovědi v slovanských jazycích, Brno 6.-9. září 1976

Obrázek
Variantní název
Voprosy slavjanskogo sintaksisa. IV/2, Sbornik simpoziuma "Aktualizacionnyje (pragmatičeskije) komponenty vyskazyvanija v slavjanskich jazykach", Brno 6.-9. sentjabrja 1976 g
Přispěvatel
Grepl, Miroslav (Editor)
Vydání
Vyd. 1.
Místo vydání
V Brně
Nakladatel
Univerzita J.E. Purkyně
Rok vydání
1980
Rozsah
228 s.
Edice
  • Spisy Univerzity J.E. Purkyně v Brně, Filozofická fakulta = Opera Universitatis Purkynianae Brunensis, Facultas philosophica; 227
Jazyk
česky
rusky
Odkaz do knihovního katalogu MU: 77995
Předmětová hesla
Ústav FF MU
Obor
Licence: Neurčená licence
Držitel práv
Masarykova univerzita – Filozofická fakulta
Přístupová práva
otevřený přístup
A. Modalitní postoje
Page Chapter number Title
9-15 Типы модальных значений и их роль в конституировании структуры предложения | pdf icon Panfilov, Vladimir Zinov'jevič
17-25 Cechy dystynktywne modalności | pdf icon Piernikarski, Cezar
27-31 Kondensation, Modalität und Pragmatik | pdf icon Růžička, Rudolf
33-39 Соотношение модальных и временных компонентов высказывания | pdf icon Chrakovskij, Viktor Samuilovič
41-44 O стандартном и нестандартном употреблении вопросительных предложений | pdf icon Conrad, Rudi
45-48 O faktivnosti rečenice čije je glavni predikat glagol sa značenje "znati" | pdf icon Ivić, Milka
49-52 K problematice optativnosti | pdf icon Karlík, Petr
53-62 Postavení jistotní modality ve struktuře výpovědi | pdf icon Čejka, Mirek
63-69 К вопросу о валентности истинностных характеристик | pdf icon Bogusławski, Andrzej
71-74 Der Standpunkt des Sprechers bezüglich der Wahrheit der Mitteilung | pdf icon Zimmermann, Ilse
75-79 К вопросу о семантической интерпретации и синтаксической структуре сложноподчиненных изъяснительных предложений с глаголами, могущими иметь гипотетическое значение | pdf icon Šamraj, Tat'jana
81-86 Синтатичното отрицание като средство а изразяване на комуникативния замисъл | pdf icon Laškova, Lili
87-89 Modálnosť parataktických spojok | pdf icon Oravec, Ján
B. Emocionální postoje
Page Chapter number Title
93-98 Эмоциональность предложения и перспективы ее сравнительного исследования | pdf icon Mrázek, Roman
99-103 Odraz emocionálnosti v sémantické a gramatické výstavbě výpovědi | pdf icon Zimek, Rudolf
105-108 Vztah postojové modality a emocionality | pdf icon Buráňová-Benešová, Eva
109-112 Modálno-expresívne odtienky významov viet v slovenčine | pdf icon Ondruš, Pavol
113-118 Ролята на местоименията в емоционалната актуализация на изказването : (върху материал от славянските езици) | pdf icon Nicolova, Ruselina
119-121 Syntaktické využití rodu substantiv pro vyjádření emocionálnosti | pdf icon Zatovkaňuk, Mikuláš
123-129 Выражение эмоциональной актуализации высказывания лексическими средствами в древнеболгарском и древнерусском | pdf icon Staniševa, Dina; Dogramadžieva, Ekaterina
131-136 Некоторые наблюдения над эмоциональностью высказвания в болгарском и русском языках | pdf icon Vaseva-Kadănkova, Ivanka Stojanova
137-140 Argumentativní dialog a emocionalita | pdf icon Straková, Vlasta
A. Aktuální (kontextové) členění
Page Chapter number Title
143-146 K pojmu základního rozložení výpovědní dynamičnosti | pdf icon Firbas, Jan
147-152 Zur Stellung der Thema-Rhema Gliederung in der Gramatik | pdf icon Walther, Gisela
153-157 Zu einigen semantischen und pragmatischen Aspekten der sog. aktuellen Gliederung : (ein neuer Versuch ihrer Erfassung in einer formalen Sprachbeschreibung) | pdf icon Koenitz, Bernd
159-166 О соотношении актуализации и предикации в разговорном высказывании | pdf icon Lapteva, Ol'ga Aleksejevna
167-171 K emocionalitě v rovině aktuálního členění | pdf icon Uhlířová, Ludmila
173-178 Интонацията като актуализиращ фактор : въху [i.e. върху] материал от български език | pdf icon Georgieva, Elena
179-182 Тактовото членение като актуализиращ фактор | pdf icon Lilov, Metodi
183-184 Situační modifikace otázky a jejich odraz v modifikacích odpovědi | pdf icon Hajičová, Eva
185-189 Príznakovo spojené vetné členy | pdf icon Kačala, Ján
B. Otázky mluvených projevů a aspekty stylistické
Page Chapter number Title
193-194 Об актуализации в синтаксической синонимии | pdf icon Župerka, Kazimieras
195-198 O typech textové souvislosti v psaném a mluveném projevu | pdf icon Koževniková, Květa
199-201 Vztažení sémantického komponentu výpovědi ke komunikativní situaci v běžně mluvených projevech : k tzv. situační zakotvenosti výpovědi | pdf icon Kafková, Olga
203-206 Souvislost, spojitost a návaznost v promluvě : na materiálu ruských mluvených projevů | pdf icon Brčáková, Dagmar
207-211 К выражению модальных установок говорящих в диалоге | pdf icon Rejmánková, Ludmila
213-217 Reakce na apel v dialogu | pdf icon Flídrová, Helena
219-221 Vyjadřování propozice v novinových titulcích | pdf icon Zimková, Ludmila
223-224 Podíl větných frazeologismů na aktualizaci propozice | pdf icon Brandner, Aleš
225-228 Aktualizační faktory v komunikativní konotaci mluvčích | pdf icon Skulina, Josef