Dialektika – spojnice mezi českým strukturalismem a marxismem? : několik poznámek o dialektice u Jana Mukařovského

Název: Dialektika – spojnice mezi českým strukturalismem a marxismem? : několik poznámek o dialektice u Jana Mukařovského
Variantní název:
  • Dialectics – a link between Czech structuralism and Marxism? : a few notes on Jan Mukařovský's dialectics
Zdrojový dokument: Bohemica litteraria. 2021, roč. 24, č. 1, s. 90-110
Rozsah
90-110
  • ISSN
    1213-2144 (print)
    2336-4394 (online)
Type: Článek
Jazyk
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
During the 20th century, dialectics was applied in many philosophical and scientific disciplines. The remarkable use of the dialectical method occurred, for example, in Marxism but also in structuralism, which was developed in the 1920s by the Prague Linguistic Circle. The study focuses on the works of the Czech literary scholar and aesthetician Jan Mukařovský (1891–1975). The author provides a detailed description and analysis of both Mukařovský's conception of dialectics and his efforts to find a link between structuralism and Marxism. According to Mukařovský, dialectics is a tool of thought and knowledge, a method to discover and explore the contradictions appearing in reality. The author of the study demonstrates that it was dialectics which Mukařovský considered a link between structuralism and Marxism.
Note
Tato práce vznikla s podporou grantu GA ČR 17-22913S, "Český literárněvědný marxismus: Nový pohled". Při práci na publikaci byly využity zdroje výzkumné infrastruktury Česká literární bibliografie (http://clb.ucl.cas.cz).
Reference
[1] BEASLEY-MURRAY, TIM. 2015. "The Mukařovský Case: Structuralism, Stalinism, and the Avant-Garde", Central Europe 13, č. 1–2, s. 51–71 | DOI 10.1080/14790963.2015.1107323

[2] CVEKL, Jiří. 1968. Úvod do dialektiky (Praha: Státní pedagogické nakladatelství)

[3] ČERMÁK, Petr – POETA, Claudio – ČERMÁK, Jan. 2012. Pražský lingvistický kroužek v dokumentech (Praha: Academia)

[4] ČERVENKA, Miroslav. 1996 [1991]. "Jana Mukařovského rozchod se strukturalismem", in Miroslav Červenka: Obléhání zevnitř (Praha: Torst), s. 386−397

[5] ENGELS, Bedřich. 1950a [1878]. "Přírodověda ve světě duchů", přel. K. Ošancová, in Bedřich Engels: Dialektika přírody (Praha: Svoboda), s. 47–55

[6] ENGELS, Bedřich. 1950b [1880/1881]. "Základní formy pohybu", přel. K. Pátek, in Bedřich Engels: Dialektika přírody (Praha: Svoboda), s. 62–76

[7] ENGELS, Bedřich. 1952a [1877/1878]. "Stará předmluva k ‚[Anti]-Dühringu'. O dialektice", přel. M. Svatošová, in Bedřich Engels: Dialektika přírody (Praha: Svoboda), s. 37–44

[8] ENGELS, Bedřich. 1952b [1879]. "Dialektika", přel. K. Ošancová, in Bedřich Engels: Dialektika přírody (Praha: Svoboda), s. 54–59

[9] GRYGAR, Mojmír. 2013. "Robili jsme, co jsme považovali za nutné. Rozhovor s literárním teoretikem a historikem Mojmírem Grygarem", rozmlouval Ondřej Sládek, Česká literatura 61, č. 3, s. 369–384

[10] HAVRÁNKOVÁ, Marie – PETKEVIČ, Vladimír (ed.). 2014. Pražský škola v korespondenci. Dopisy z let 1924–1989 (Praha: Karolinum)

[11] HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich. 1992 [1817]. Malá logika. Encyklopedie filozofických věd. I. díl, přel. J. Loužil (Praha: Svoboda)

[12] HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich. 1960 [1807]. Fenomenologie ducha, přel. J. Patočka (Praha: Academia)

[13] HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich. 2004 [1837]. Filosofie dějin, přel. M. Váňa (Pelhřimov: Nová tiskárna)

[14] CHOTAŠ, Jiří – KARÁSEK, Jindřich (eds.). 2007. Hegelova dialektika (Praha: OIKOYMENH)

[15] JAKOBSON, Roman. 1935. "Strukturalismus mnoho těží…", Slovo a slovesnost 1, 1935, č. 3, s. 192

[16] KALANDRA, Zaviš. 1994 [1934]. "O metodu literární historie. Metodologické poznámky k J. Mukařovského Polákově Vznešenosti přírody", in Záviš Kalandra: Intelektuál a revoluce, ed. Jiří Brabec (Praha: Československý spisovatel), s. 9–15

[17] KALIVODA, Robert. 1966. "Dialektika strukturalismu a dialektika estetiky", in Struktura a smysl literárního díla, eds. Milan Jankovič, Zdeněk Pešat a Felix Vodička (Praha: Československý spisovatel), s. 13–39

[18] KANDA, Roman. 2019. "Strukturalisté dělají marxismus", Česká literatura 67, č. 5, s. 711–736

[19] KANT, Immanuel. 2001 [1781]. Kritika čistého rozumu, přel. J. Loužil, ve spol. s J. Chotašem a I. Chvatíkem (Praha: OIKOYMENH)

[20] KOL. MARX = Kolektiv autorů 1968 Marx a dnešek (Praha: Svoboda)

[21] KONRAD, Kurt. 1963 [1934]. "Ještě jednou svár obsahu a formy", in Kurt Konrad: Ztvárněte skutečnost, ed. Jiří Brabec (Praha: Československý spisovatel), s. 88–92

[22] KŘÍŽ, Michal. 2008. "Marxistická kritika českého literárněvědného strukturalismu (ideologismus vs. Idealismus), Acta Universitatis Palackianae Olomucensis Facultas Philosophica. Studia Moravica 6, s. 59–69

[23] KŘÍŽ, Michal. 2014. Boj o strukturalismus. Archeologie českého literárněvědného strukturalismu (Olomouc: Univerzita Palackého)

[24] LENIN, Vladimír Iljič. 1988a. Sebrané spisy. Sv. 29. Filozofické sešity, přel. kol. překladatelů (Praha: Svoboda)

[25] LENIN, Vladimír Iljič. 1988b. "Konspekt Hegelovy knihy Logika jako věda", přel. kol. překladatelů, in Vladimir Iljič Lenin: Sebrané spisy. Sv. 29. Filozofické sešity (Praha: Svoboda), s. 105–236

[26] MARX, Karel. 1954 [1867]. Kapitál. Kritika politické ekonomie I. Výrobní proces kapitálu, přel. T. Šmeral (Praha: Státní nakladatelství politické literatury)

[27] MUKAŘOVSKÝ, Jan. 1935a. "Poznámky k sociologii básnického jazyka", Slovo a slovesnost 1, č. 1, s. 29–38

[28] MUKAŘOVSKÝ, Jan. 1935b. "Replika J. Mukařovského", Slovo a slovesnost 1, č. 3, s. 190–192

[29] MUKAŘOVSKÝ, Jan. 1936. Estetická funkce, norma a hodnota jako sociální fakty (Praha: Fr. Borový)

[30] MUKAŘOVSKÝ, Jan. 1948a. Kapitoly z české poetiky I–III (Praha: Svoboda)

[31] MUKAŘOVSKÝ, Jan. 1948b. [1935] "Dialektické rozpory v moderním umění", in Jan Mukařovský: Kapitoly z české poetiky II. K vývoji české poesie a prózy (Praha: Svoboda), s. 290–307

[32] MUKAŘOVSKÝ, Jan. 1948c. "Kam směřuje dnešní teorie umění?" Slovo a slovesnost 11, č. 2, s. 49–59

[33] MUKAŘOVSKÝ, Jan. 1948d. "Předmluva k druhému vydání", in Jan Mukařovský: Kapitoly z české poetiky I. Obecné věci básnictví (Praha: Svoboda), s. 12

[34] MUKAŘOVSKÝ, Jan. 1950a [1949]. Stranickost ve vědě a v umění (Praha: Orbis)

[35] MUKAŘOVSKÝ, Jan. 1950b [1949]. "Věda a vědecká výchova v roce stranického školení", in Jan Mukařovský: Stranickost ve vědě a v umění (Praha: Orbis), s. 9–19

[36] MUKAŘOVSKÝ, Jan. 1950c [1949]. "Socialistická stranickost ve vědě a umění", in Jan Mukařovský: Stranickost ve vědě a v umění (Praha: Orbis), s. 20–45

[37] MUKAŘOVSKÝ, Jan. 1966a [1947]. "K pojmosloví československé teorie umění", in Jan Mukařovský: Studie z estetiky, ed. Květoslav Chvatík (Praha: Odeon), s. 117–124

[38] MUKAŘOVSKÝ, Jan. 1966b [1943–1945]. "Individuum a literární vývoj", in Jan Mukařovský: Studie z estetiky, ed. Květoslav Chvatík (Praha: Odeon), s. 226–235

[39] MUKAŘOVSKÝ, Jan. 1982a [1935–6]. "Vztah mezi sovětskou a československou literární vědou", in Jan Mukařovský: Studie z poetiky, ed. Hana Mukařovská (Praha: Odeon), s. 331–336

[40] MUKAŘOVSKÝ, Jan. 1982b [1934]. "Polákova Vznešenost přírody. Pokus o rozbor a vývojové zařadění básnické struktury", in Jan Mukařovský: Studie z poetiky, ed. Hana Mukařovská (Praha: Odeon), s. 439–513

[41] MUKAŘOVSKÝ, Jan. 1982c [1971]. "O dialektickém přístupu k umění a ke skutečnosti. Rozhovor s akademikem Janem Mukařovským", in Jan Mukařovský: Studie z poetiky, ed. Hana Mukařovská (Praha: Odeon), s. 787–797

[42] MUKAŘOVSKÝ, Jan. 2000a [1940, 1941]. "Strukturalismus v estetice a ve vědě o literatuře", in Jan Mukařovský: Studie I, eds. Miroslav Červenka a Milan Jankovič (Brno: Host), s. 9–25

[43] MUKAŘOVSKÝ, Jan. 2000b [1936]. "Estetická funkce, norma a hodnota jako sociální fakty", in Jan Mukařovský: Studie I, eds. Miroslav Červenka a Milan Jankovič (Brno: Host), s. 81–148

[44] MUKAŘOVSKÝ, Jan. 2000c [1934]. "Umění jako sémiologický fakt", in Jan Mukařovský: Studie I, eds. Miroslav Červenka a Milan Jankovič (Brno: Host), s. 208–214

[45] MUKAŘOVSKÝ, Jan. 2000d [1943]. "Záměrnost a nezáměrnost v umění", in Jan Mukařovský: Studie I, eds. Miroslav Červenka a Milan Jankovič (Brno: Host), s. 353–388

[46] MUKAŘOVSKÝ, Jan. 2000e [1934]. "K českému překladu Šklovského Teorie prózy", in Jan Mukařovský: Studie I, eds. Miroslav Červenka a Milan Jankovič (Brno: Host), s. 501–508

[47] MUKAŘOVSKÝ, Jan. 2000f [1946]. "O strukturalismu", in Jan Mukařovský: Studie I, eds. Miroslav Červenka a Milan Jankovič (Brno: Host), s. 26–38

[48] MUKAŘOVSKÝ–RKP [MUKAŘOVSKÝ, Jan]. [1946]. LA PNP, Fond Jan Mukařovský, Rukopisy vlastní, Československý strukturalismus, inv. č. 3176

[49] MÜLLER, Richard. 2018. "Dialektika", in Ondřej Sládek a kol.: Slovník literárněvědného strukturalismu (Brno: Host), s. 127–135

[50] NOVÝ, Lubomír. 1965. Filosofie v neklidné době (Praha: Československý spisovatel)

[51] SINGER, Peter. 1995 [1983]. Hegel, přel. J. Loužil (Praha: Argo)

[52] SLÁDEK, Ondřej. 2015. Jan Mukařovský. Život a dílo (Brno: Host)

[53] SLÁDEK, Ondřej. 2017. "Jan Mukařovský a dialektika", in Michaela Paštéková – Peter Brezňan (eds.): Umenie a estetično ako sociálne a autonómne fakty. Aktuálnosť diela Jana Mukařovského (Bratislava, Slovenská asociácia pre estetiku), s. 76–107

[54] STEINER, Peter. 2019 [2018]. "Od strukturalismu k marxismu (a zpět?)", Litikon 4, č. 2, s. 179–195

[55] SUS, Oleg. 1968. "O struktuře. K pojmosloví československého strukturalismu v díle Jana Mukařovského", Česká literatura 16, č. 6, s. 657–666

[56] ŠMAHELOVÁ, Hana. 2015. "O vědě, ideologii a strukturalismu", Slovo a smysl / Word & Sense 12, č. 23, s. 105–114

[57] VELTRUSKÝ, Jiří. 1980–1981. "Jan Mukařovský´s Structural Poetics and Esthetics", Poetics Today 2, č. 1b, s. 117–157

[58] VODIČKA, Felix. 1966. "Tvůrčí proces v díle Mukařovského", in Jan Mukařovský: Studie z estetiky, ed. Květoslav Chvatík (Praha: Odeon), s. 7–13

[59] LA PNP = Literární archiv Památníku národního písemnictví