Hankova verze jihoslovanské hrdinské epiky

Název: Hankova verze jihoslovanské hrdinské epiky
Variantní název:
  • Hanka's version of South Slavic heroic epic
Zdrojový dokument: Bohemica litteraria. 2015, roč. 18, č. 1, s. 40-55
Rozsah
40-55
  • ISSN
    1213-2144 (print)
    2336-4394 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Přístupová práva
přístupné po uplynutí embarga
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
The study deals with the translation of the collections of poems by Vuk Karadžić, translated and edited by Václav Hanka in 1817 under the title Prostonárodní srbská Musa do Čech převedená. Hanka selected from the original collection 8 Serbian poems and added two Russian texts. Thetranslator combined various kinds of poetics and themes. He included a heroic poem, heroically comic poem, and lyric in the anacreontic style as well. He linked classicist with the romantic tendencies.
Note
Tato studie vznikla v rámci projektu GA ČR P 406/12/0347 Diskurzivita literatury 19. století v česko-slovenském kontextu.
Reference
[1] ARISTOTELES, 1962. Poetika (Praha: ORBIS)

[2] DVOŘÁK, Karel, 1946. "Studie", in František Ladislav Čelakovský, Slovanské národní písně (Praha: Ladislav Kuncíř), s. 538–608

[3] DOLANSKÝ, Julius, 1964. "Vuk Karadžić a česká literatura jeho doby", AUC – Philologica 2, Slavica Pragensia 6, 1964, s. 43–154

[4] DOLANSKÝ, Julius, 1968. Neznámý jihoslovanský pramen Rukopisů královédvorského a zelenohorského (Praha: Academia)

[5] GASPAROV, Michail Leonovič, 2012. Nástin dějin evropského verše (Praha: Dauphin)

[6] HANKA, Václav, 1817. Prostonárodní srbská Muza do Čech převedená (Praha: J. F. Vetterl z Wildenbrunnu)

[7] HANUŠ, Josef, 1902. "Počátky novočeské romantiky: Václav Hanka", in Literatura česká XIX. století I (Praha: Jan Laichter), s. 648–732

[8] JAGIĆ, Vatroslav (ed.), 1885. Briefwechsel zwischen Dobrovsky und Kopitar (1808–1828) (Berlin: Commisionverlag der Weidmanschen Buchhandlung)

[9] JIREČEK, Josef, 1878. "O stavu české literatury v letech 1815–1820", ČČM 52, 1878, č. 2, s. 241

[10] JIREČEK, Josef, 1879. "Hankovy původní básně od 1813 do 1819", ČČM 53, 1879, č. 2, s. 358–359

[11] KARADŽIĆ, Vuk Stefanovic, 1814. Mala prostonarodnja slaveno-serbska pesnarica. (U Vienni: U Pečatnji Ioanna Šnirera)

[12] KARADŽIĆ, Vuk Stefanovic, 1815. Narodna srbska pěsnarica (U Vienni: U Pečatnji Ioanna Šnirera)

[13] KREJČÍ, Karel, 1964. Heroikomika v básnictví Slovanů (Praha: Nakladatelství československé akademie věd)

[14] KREJČÍ, Karel, 2014. "Klasicismus a sentimentalismus v literaturách východních a jižních Slovanů", in Literatura a žánry v evropské dimenzi: nejen česká literatura v zorném poli komparatistiky (Praha: Slovanský ústav AV ČR, v.v.i.), s. 177–201

[15] MÁCHAL, Jan, 1918. "Úvod", in Hankovy písně a Prostonárodní srbská muza do Čech převedená (Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění) 1918, s. I–XXIII

[16] MARKL, Jaroslav, 1987. Nejstarší sbírky českých lidových písní (Praha: Supraphon)

[17] MURKO, Matija, 1906. Die serbokroatische Volkspoesie in der deutschen Literatur (Berlin: Weidmansche Buchhandlung), Sonderabruck aus dem Archiv für slawische Philologie, Bd. XXVIII

[18] NOVÁK, Arne, 1936–1939. Přehledné dějiny literatury české (Olomouc: Promberger)

[19] PEŠKOVÁ, Jaroslava, 1988. "Problém tradice a jejího vlivu na národní charakter", in Povědomí tradice v novodobé české kultuře (Praha: Národní galerie), s. 112–118

[20] PETŘÍČEK, Miroslav, 2009. "Komparatistika jako způsob myšlení", in Tureček, Dalibor (ed.), Národní literatura komparatistika (Brno: Host), s. 48–55

[21] ŠAFAŘÍK, Pavel Jozef, 1814. Tatranská Múza s lýrou slovanskou (Levoča: Jozef Mayer)

[22] TONCROVÁ, Marta, UHLÍKOVÁ, Lucie (eds.), 2011. Hudební a taneční folklor v ediční praxi (Praha: Etnologický ústav AV ČR, v.v.i.)

[23] TUREČEK, Dalibor, 2005. "Murkovy Deutsche Einflüsse a jejich české přijetí", in Pospíšil, Ivo, Zelenka, M. (eds.), Matija Murko v myšlenkovém kontextu evropské slavistiky (Brno: Masarykova univerzita), s. 87–99

[24] TUREČEK, Dalibor, 2006. "Časopis Deutsches Museum Friedricha Schlegela a česká obrozenská literatura", in Tureček, D., Urválková, Z. (eds.), Mezi texty a metodami. Národní a univerzální v české literatuře 19. století (Olomouc: Periplum), s. 123–142

[25] TUREČEK, Dalibor a kol., 2012. České literární romantično (Brno: Host)

[26] VINAŘICKÝ, Karel, 1843. Varyto a lyra (Praha: Bohumil Haas)

[27] ZAJAC, Peter, 2006. "Literárne dejepisectvo ako synoptická mapa", in Tureček, D., Urválková, Z. (eds.), Mezi texty a metodami. Národní a univerzální v české literatuře 19. století (Olomouc: Perpilum), s. 13–22

[28] ZILYNSKYJ, Orest, 1978. Lidové balady v oblasti západních Karpat. Interetnická skupina (Praha: Academia)