Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná 1972, roč. 21, č. A20

Obrázek
Rok
1972
Rok vydání
1973
Poznámka
  • K VII. mezinárodnímu sjezdu slavistů ve Varšavě
Page Title
[5]-7 20 let Sborníku prací Filosofické fakulty Lamprecht, Arnošt | pdficon
Stati
Page Title
[9]-19 K vývoji gramatických kategorií v dětské řeči Pačesová, Jaroslava | pdficon
[21]-38 Der verbale modus im Indoeropäischen Erhart, Adolf | pdficon
[39]-52 Lexicostatistic dating and slavonic languages : some tentative results Čejka, Mirek | pdficon
[53]-61 K praslovanským palatalizacím Večerka, Radoslav | pdficon
[63]-66 K zakončení nom. sg. o-kmenů v praslovanštině Lamprecht, Arnošt | pdficon
[67]-78 Příspěvek k rekonstrukci praslovanských názvů měsíců Šaur, Vladimír | pdficon
[79]-96 K slovanským činiteľským menám na -tec Bartáková, Jarmila | pdficon
[97]-105 Славянский ситаксический тип "мне нечего читать" Mrázek, Roman | pdficon
[107]-122 O nových slovanských evropeismech s předložkovou funkcí vyjadřujících obecné vztahy souvislosti a odlišnosti Ševčík, Oldřich | pdficon
[123]-132 Možnosti syntakticko-geografického členění západoslovanských jazyků Michálková, Věra | pdficon
[133]-142 Kmenoslovný vývoj slovesných a-kmenů v češtině Šlosar, Dušan | pdficon
[143]-150 Vyjadřování tzv. voluntativní modality v novodobé češtině Grepl, Miroslav | pdficon
[151]-162 Některé syntaktickosémantické vlastnosti českých sloves pohybu Pavelková, Marie; Pala, Karel | pdficon
[163]-178 Имена носителя отношения к субстанции с интернациональными суффиксами в современном русском языке: (в сопоставлении с чешским) Jiráček, Jiří | pdficon
[179]-191 Словообразовательный и функционально-семантический анализ прилагательных, обозначающих выразительный признак: (на материале русского и чешского языков) Žaža, Stanislav | pdficon
[193]-200 Úplné a částečné otázky zjišťovací v ruštině Hančilová, Miluše | pdficon
[201]-208 Pražská Cimelie č. 1 očima romanisty : (Fragmentum Pragense Euangelii S. Marci) Beneš, Pavel | pdficon
Rozhledy
Page Title
[209]-213 Nouvelles contributions á la pédolinguistique Ohnesorg, Karel | pdficon
[215]-225 A new study on the ontogenesis of grammar Pačesová, Jaroslava | pdficon
Recenze - referáty - zprávy
Page Title
[227] [Horák, Ladislav; Šrámek, Rudolf. Místní jména na Moravě a ve Slezsku. I, A-L] Šlosar, Dušan | pdficon
[227]-229 [Wandruszka, Mario. Sprachen vergleichbar und unvergleichlich] Ducháček, Otto | pdficon
229-230 [Coseriu, Eugenio. Einführung in die strukturelle Betrachtung des Wortschatzes] Ducháček, Otto | pdficon
230-231 [Haudricourt, André; Juilland, Alphonse. Essai pour une histoire structurale du phonétisme français] Ducháček, Otto | pdficon
231-232 [Études de linguistique appliquée. Red. A.J. Greimas, R. Moreau, Ch. Muller, B. Pottier, P.J. Wexler, J.M. Zemb] Ducháček, Otto | pdficon
232-233 [Lopatnikova, N.N.; Movšovič, N.A. Precia de lexicologie du français moderne] Ducháček, Otto | pdficon
233-234 [Dictionnaire du français contemporain: spécial enseiguement] Ducháček, Otto | pdficon
234-236 [Šmilauer, Vladimír. Novočeské tvoření slov] Rusínová, Zdenka | pdficon
236-238 [Rivière, Philippe; Danchin, Laurent. Linguistique et culture nouvelle] Ducháček, Otto | pdficon
238-240 [Hundsnurscher, Franz. Neuere Methoden der Semantik: eine Einführung anhand deutscher Beispele] Ducháček, Otto | pdficon
241 [Geckeler, H. Zur Wortfelddiskussion: Untersuchungen zur Gliederung des Wortfeldes "alt - jung - neu" im heutigen Französisch] Ducháček, Otto | pdficon
241-244 [Weihen, E. Der negative Vergleich in der russischen Volkspoesie] Brandner, Aleš | pdficon
244-246 [Laskowski, Roman. Derywacja rzeczowników w dialektech laskich. I., Abstracta, collectiva, deminutiva, augmentativa ; Laskowski, Roman. Derywacja rzeczowników w dialektech laskich. II., Rzeczowniki z formantem w funkciji przadmiotowej] Šlosar, Dušan | pdficon
246 [Lichem, Klaus. Phonetik und Phonologie des heutigen Italienisch] Ohnesorg, Karel | pdficon
247-250 [Worth, D.S.; Kozak, A.S.; Johnson, D.B. Russian derivational dictionary] Jiráček, Jiří | pdficon
250-251 [Шигаревская, Н.А. Очерки по синтаксису современной французской разговорной речи] Bartoš, Lubomír | pdficon
251-253 Apprentissage du français langue étrangère Stavinohová, Zdeňka | pdficon
253-256 [Martin, Robert. Temps et aspect: essai sur l'emploi des temps narratifs en moyen français] Fialová, Marie | pdficon
256-258 [Muljačič, Žarko. Introduzione allo studio della lingua italiana] Kolářová, Zdeňka | pdficon
258-259 [Vereščagin, J.M. Iz istorii vozniknovenija literaturnogo jazyka slavjan. I., Perevodčeskaja technika Kirilla i Mefodija ; Vereščagin, J.M. Iz istorii vozniknovenija literaturnogo jazyka slavjan. II., Vaŕjirovanije [i.e. Var'jirovanije] sredstv vyraženija v perevodčeskoj technike Kirilla i Mefodija] Večerka, Radoslav | pdficon
259-261 [Йирачек, Йиржи. Интернациональные суффиксы существительных в современном русском языке] Šlosar, Dušan | pdficon
261-262 [Girtelschmidová, V.; Hladký, J. Mluvnice ruského jazyka pro příslušníky ČSLA] Žaža, Stanislav | pdficon
263-264 [Das Stadtrechtsbuch von Sillein: Einleitung. Edition und Glosar von Ispo Tapani Piirainen] Masařík, Zdeněk | pdficon
Page Title
[265]-274 Výměna - Книгообмен - Books received - Büchereinlauf Hošková, Magda | pdficon