Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná 2005, roč. 54, č. A53

Obrázek
Rok
2005
Rok vydání
2005
ISSN
0231-7567
ISBN
80-210-3705-9
Stati
Page Title
[5]-15 Der Sinn der Sprachtypologie Vykypěl, Bohumil | pdficon
[17]-29 Náčrt vzorců védského slovesného kořene Šefčík, Ondřej | pdficon
[31]-49 Astronomická terminologie v indoevropských jazycích Blažek, Václav | pdficon
[51]-80 Glottochronologie a její aplikace pro slovanské jazyky Novotná, Petra; Blažek, Václav | pdficon
[81]-93 Projevy analytismu v ruštině Brandner, Aleš | pdficon
[95]-102 České a bulharské publicistické idiomy a frazémy ve vzájemném srovnání Krejčí, Pavel | pdficon
[103]-114 Je vidět Sněžku : searching modality Caha, Pavel; Karlík, Petr | pdficon
[115]-124 Zkušenost s tvorbou korpusů češtiny v ÚČJ FF MU v Brně Hladká, Zdeňka | pdficon
[125]-136 Hypokoristika v Korpusu soukromé korespondence KSK Osolsobě, Klára | pdficon
[137]-145 Ke grafice bohemik X.-XII. století Čornejová, Michaela | pdficon
[147]-151 O některých postfixech v českých nářečích Hlubinková, Zuzana | pdficon
[153]-162 Tvoření deadjektivních adjektiv, zvláště ve východomoravských nářečích Hlubinková, Zuzana | pdficon
[163]-179 Výstavba funkce pravé strany přirovnání Julia Zeyera Schacherl, Martin | pdficon
Kronika
Page Title
[181]-196 Bratislavský lingvistický krúžok (Pressburger Linguistenkreis) : die Grunddaten Vykypělová, Taťána | pdficon
196-198 Profesoru Dušanu Šlosarovi k narozeninám Pleskalová, Jana; Kosek, Pavel; Křístek, Michal | pdficon
198-202 Z vědecké korespondence mezi Brnem a Vídní Havlová, Eva | pdficon
Bibliografie
Page Title
[203]-213 Bibliografie české baltistiky Blažek, Václav; Čeladín, Jindřich | pdficon
214-216 Dodatek k soupisu prací Marie Krčmové : (navazuje na SPFFBU, A 48, 2000, s. 175-187) | pdficon
217-218 Dodatek k soupisu prací Dušana Šlosara | pdficon
Recenze
Page Title
219-225 [Witczak, Krzysztof Tomasz. Indoeuropejskie nazwy zbóż] Blažek, Václav | pdficon
225-226 [Vykypěl, Bohumil. Studie k šlechtickým titulům v germánských, slovanských a baltských jazycích] Valčáková, Pavla | pdficon
226-228 [Руденко, Е.Н.; Ивашина, Н.В.; Яумен, Н.В. Семантико-синтактическое сопоставление славянских глаголов: (на материале белорусского, польского, русского и чешского языков)] Brandner, Aleš | pdficon
228-230 [Stěpanova, Ludmila. Česká a ruská frazeologie: diachronní aspekty] Žaža, Stanislav | pdficon
230-232 [Современный русский язык: социальная и функциональная дифференциация. Отв. редактор Л.П. Крысин] Gazda, Jiří | pdficon
233-235 [Пачаи, И. Специфика русской культурной зоны в русской народной речи и фольклоре] Brandner, Aleš | pdficon
236-238 [Отин, Е.С. Словарь конотативных собственных имен] Brandner, Aleš | pdficon
238-239 [Мокиенко, В.М.; Никитина, Т.Г. Словарь русской брани. Матизмы, обсценизмы, эвфемизмы] Korostenski, Jiří | pdficon
239-240 [Никитина, Т.Г. Словарь молодежного сленга 1980-2000 гг.] Korostenski, Jiří | pdficon
240-241 [Кожина, М.Н. Стилистический энциклопедический словарь русского языка] Krčmová, Marie | pdficon
241-242 [Findra, J. Stylistika slovenčiny] Křístek, Michal | pdficon
242-244 [Vídeňský podíl na počátcích českého národního obrození] Krčmová, Marie | pdficon
244-246 [Newerkla, Stefan Michael. Sprachkontakte Deutsch - Tschechisch - Slowakisch: Wörterbuch der deutschen Lehnwörter im Tschechischen und Slowakischen: historische Entwicklung, Beleglage, bisherige und neue Deutungen] Šlosar, Dušan | pdficon
246-248 [Jančáková, Jana; Jančák, Pavel. Mluva českých reemigrantů z Ukrajiny] Hladká, Zdeňka | pdficon
248-249 [Giger, Markus. Resultativa im modernen Tschechischen: unter Berücksichtigung der Sprachgeschichte und der übrigen slavischen Sprachen] Vykypěl, Bohumil | pdficon