Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná 2002, roč. 51, č. A50

Obrázek
Rok
2002
Rok vydání
2002
ISSN
0231-7567
ISBN
80-210-2819-X
Stati
Page Title
[5]-37 Skalička - Hjelmslev (Praha - Kodaň) Vykypěl, Bohumil | pdficon
[39]-45 Trubeckého "Schwesterreihen" a jejich syntagmatické alternace Šefčík, Ondřej | pdficon
[47]-60 Existují illyrské stopy v toponymii Čech? Vondrová, Marcela; Klain, Václav; Blažek, Václav | pdficon
[61]-66 Paluba Havlová, Eva | pdficon
[67]-80 Sémantická motivace a překlad biblických idiomů a frazémů : (na srbském, českém a bulharském materiálu) Krejčí, Pavel | pdficon
[81]-88 Наречия в кругу частей речи : история их возникновения (образования) Brandner, Aleš | pdficon
[89]-92 K jednomu typu českých a ruských vět s funkčním predikativem : (Ireně není do smíchu - Ирине не до смеха) Žaža, Stanislav | pdficon
[93]-104 Slovotvorně motivované neologismy - produktivita a pravidelnost jejich tvoření Ziková, Markéta | pdficon
[105]-110 Perspektivy nářeční lexikografie Vojtová, Jarmila | pdficon
[111]-118 Tvoření desubstantivních, deverbálních a denumerálních adverbií ve východomoravských nářečích Hlubinková, Zuzana | pdficon
[119]-139 Možnosti zkoumání koheze textu v rámci stylistického rozboru : (na materiálu z románové pentalogie Karla Poláčka) Křístek, Michal | pdficon
Jubilea
Page Title
[141]-149 Joseph H. Greenberg (28.5.1915-7.5.2001) Blažek, Václav | pdficon
Recenze
Page Title
151-153 [Vaňková, Irena (ed.). Obraz světa v jazyce: sborník z příspěvků, které zazněly v jazykovědné sekci XXVII. ročníku česko-polské meziuniverzitní konference Univerzita Karlova - Uniwersytet Warszawski ve dnech 2.-4. května 2000 v prostorách FF UK Praha] Hladká, Zdeňka | pdficon
153-158 [Бурмистрович, Ю.Я. Историческая фонемология последовательного pяда или цепи славянских языков, связанных отношениями "предок-потомок", от праиндоевропейского в лице его протославянского диалекта до русского: научное издание] Brandner, Aleš | pdficon
158-165 [Bańkowski, Andrzej. Etymologiczny słovnik języka polskiego] Blažek, Václav | pdficon
165-167 [Gwary dziś. 1, Metodologia badań] Šipková, Milena | pdficon
168-169 [Słownik gwar śląskich. Tom I, (A-BECZKA)] Fic, Karel | pdficon
169-170 [Meškank, Timo. Retrogradny słownik hornjoserbskeje rěče] Vykypěl, Bohumil | pdficon
170-172 [Kloferová, Stanislava. Mluva v severomoravském pohraničí] Vojtová, Jarmila | pdficon
172-174 [Kazmíř, Silvestr. Slovník valašského nářečí] Hlubinková, Zuzana | pdficon
175-178 [Krobotová, Milena. Úvod do české stylistiky] Křístek, Michal | pdficon