Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná 1974-1975, roč. 23-24, č. A22-23

Obrázek
Rok
1974-1975
Rok vydání
1976
Page Title
[5]-6 Prof. dr. Leopold Zatočil, DrSc., sedmdesátiletý Masařík, Zdeněk | pdficon
Page Title
7-8 Soupis prací prof. L. Zatočila | pdficon
Stati
Page Title
[9]-18 Some notes on Italian phonology Pačesová, Jaroslava | pdficon
[19]-29 Der indoeuropäische Akzent und seine Funktionen Erhart, Adolf | pdficon
[31]-35 K historické fonologii nářečí města Bavorova (Baborów) ve Slezsku Lamprecht, Arnošt | pdficon
[37]-42 Vývoj funkcí slovesného prefixu vz- v češtině Šlosar, Dušan | pdficon
[43]-47 O vlivu slovotvorného systému na systém morfologický Rusínová, Zdenka | pdficon
[49]-58 Český jazykový purismus z hlediska funkční teorie spisovného jazyka Ševčík, Oldřich | pdficon
[59]-67 K teritoriálně podmíněné diferenciaci městské mluvy Krčmová, Marie | pdficon
[69]-73 Banatismy v češtině na území Rumunska Skulina, Josef | pdficon
[75]-87 Experimentální ověření úspěšnosti popisu významů českých sloves pohybu Pavelková, Marie | pdficon
[87]-102 Существительные с интернацнональными суффиксами в современном русском языке с точки зрения их стилистического качества Jiráček, Jiří | pdficon
[103]-116 К психолингвистической и метаязыковой характеристике значений русских высказываний с императивом : типичные значения императива Brym, Jiří | pdficon
[117]-123 О неадвербиальных функциях падежей с предлогами на, с, в, из Brandner, Aleš | pdficon
[125]-135 Дистрибуция дательного притяжательного, конструкции "y + родительный" и родительного притяжательного в русском языке Vácha, Michal | pdficon
[137]-146 О названиях животных в чешском и русском языках Puchljaková, Helena | pdficon
[147]-158 О взаимосвязи восточноболгарских рефлексов ѣ с протоболгарским суперстратом Šaur, Vladimír | pdficon
[159]-171 Textkritische Bemerkungen zum Ackermann aus Böhmen Zatočil, Leopold | pdficon
[173]-183 Eine Prager deutsche Handschrift der Reisebeschreibung Mandevilles Uhrová, Eva | pdficon
[185]-197 Zur mittelalterlichen deutschen Kanzleisprache Nordwestmährens Masařík, Zdeněk | pdficon
199-210 On semantic in Latin intransitive verbs Pala, Karel; Podlezlová, Bohumila | pdficon
[211]-220 Studies of child language development Pačesová, Jaroslava | pdficon
[221]-234 Zamyšlení nad příbuzností jazykových rodin a nad slovníkem nostratických jazyků od Illice-Svityče Lamprecht, Arnošt; Čejka, Mirek | pdficon
[235]-238 Příspěvek k poznání městské mluvy v Blansku Minářová, Eva | pdficon
Etymologická hlídka
Page Title
[239]-242 K etymologii slov "plápoliště" a "ošklivý" Havlová, Eva | pdficon
[243]-249 K etymologii slova "Sibiř" z hlediska orientalistiky Pokora, Timoteus | pdficon
Recenze - referáty - zprávy
Page Title
[251]-253 [Mažiulis, Vitantas Pjetro. Balţu ir kitų indoeuropiečių kalbų santykiai: (deklinacija)] Erhart, Adolf | pdficon
253-254 [Slovar slovenskega knjižnega jezika. I. knjiga, A - H] Čejka, Mirek | pdficon
254-255 [Hartmann, R.R.K.; Stork, F.C. Dictionary of language and linguistics] Erhart, Adolf | pdficon
255-258 [Alston, William P. Philosophy of language ; Cornman, James W. Metaphysics, reference and language] Žaža, Stanislav | pdficon
258-259 [Avanesov, Ruben Ivanovič. Russkoje literaturnoje proiznošenije: učebnoje posobije dlja studentov pedagogičeskich institutov] Krčmová, Marie | pdficon
259-260 Sociolingvistický pohled na zvukovou stránku ruštiny Krčmová, Marie | pdficon
260-261 [Martin, Robert; Martin, Éveline. Guide bibliographique de linguistique française] Ducháček, Otto | pdficon
261-263 [Girard, Denis. Linguistique appliquée et didactique des langues] Stavinohová, Zdeňka | pdficon
263-265 [Lavis, Georges. L'expression de l'affectivité dans la poésie lyrique française, du Moyen Âge (XIIe-XIIIe s.): etude sémantique et sylistique du réseau lexical joie-dolor] Vrbková, Vlasta | pdficon
265-267 [Moignet, Gérard. Grammaire de l'ancien française: morphologie - syntaxe] Ducháček, Otto; Hronová, Vlasta | pdficon
267-268 [Camproux, Charles. Les langues romanes] Ducháček, Otto | pdficon
268-270 [Penn, Julia M. Linguistic relativity versus innate ideas: the origins of the Sapir-Whorf hypothesis in German thought] Žaža, Stanislav | pdficon
270-272 [Alarcos Llorach, Emilio. Estudios de gramática funcional del español] Spitzová, Eva | pdficon
272-274 [Daneš, František; Hlavsa, Zdeněk; Kořenský, Jan et al. Práce o sémantické struktuře věty: (přehled a kritický rozbor)] Stavinohová, Zdeňka | pdficon
274-275 VIII. mezinárodní kongres fonetických věd Pačesová, Jaroslava | pdficon
275 III. mezinárodní symposium o dětské řeči Pačesová, Jaroslava | pdficon
275-278 [Project child language syntax. Report No 1, 2] Pačesová, Jaroslava | pdficon
278-279 [Liškař, Čestmír. Programované učení] Krystýnková, Jarmila | pdficon
279-281 [Méthodologie d'incitation à l'expression française] Stavinohová, Zdeňka | pdficon
281-282 [Principes et méthodologies des techniques d'expression] Stavinohová, Zdeňka | pdficon
282-283 [Arcaini, Enrico. Principes de linguistique appliquée] Stavinohová, Zdeňka | pdficon
284 [Buyssens, Eric. Les catégories grammaticales du français] Ducháček, Otto; Hronová, Vlasta | pdficon
285 [Leonťjev, A.A. Sprache - Sprechen - Sprechtätigkeit] Hronová, Vlasta | pdficon
285-287 [Séguy, Jean; Ravier, Xavier; Allières, Jacques. Atlas linguistique de la Gascogne. Vol. 5, La verbe] Fialová, Marie | pdficon
287-290 [Ройзензон, Леонид Иванович. Лекции по общей и русской фразеологии: учебное пособие] Brandner, Aleš | pdficon
290-292 [Артемов, В.А. Метод структурно-функционального изучения речевой интонации] Lízalová, Ljubov | pdficon
Page Title
[293]-305 Výměna - Книгообмен - Books received - Büchereinlauf Štukavec, Libor | pdficon