A12

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná
Rok: 1964
Ročník: 13
Číslo: A12
Rok vydání
1964
Články
Title Document
K sedmdesátinám profesora V. Machka | [7]–15
Erhart, Adolf
PDF
Slawisch *vьrstva und *vьrstь, vьrsta : ein Beitrag zur slawischen Homonymie | [17]–23
Havlová, Eva
PDF
Slave živica "résine, poix" | [25]–33
Plevačová, Hermína
PDF
Mateřídouška - matris animula | [35]–36
Novotný, František
PDF
Das angebliche altrussische vermije | [37]–41
Mátl, Antonín
PDF
Une tautologie toponymique | [43]–46
Beneš, Pavel
PDF
La colonisation et la langue | [47]–58
Vašek, Antonín
PDF
Remerkungen zum Nasalinfix im Slawischen | [59]–67
Erhart, Adolf
PDF
Zur Problematik der slawischen Zahlwörter | [69]–79
Večerka, Radoslav
PDF
Zum Problem der vermeintlichen Einwirkung der gotischen Bibelübersetzung auf die Altkirchenslavische | [81]–95
Zatočil, Leopold
PDF
Nový pohled na měkkostní korelaci ve staré češtině | [97]–103
Lamprecht, Arnošt
PDF
Poznámky k otázce přízvukování jednoslabičných původních předložek ve spojení se jménem : z diplomové práce obhájené v roce 1962 | [105]–116
Krčmová-Hrabáková, Marie
PDF
Výrazy předložkové povahy v dnešní spisovné češtině | [117]–130
Jelínek, Milan
PDF
Spojky a částice | [131]–139
Bauer, Jaroslav
PDF
K obsahovým větám oznamovacím s kondicionálem | [141]–145
Grepl, Miroslav
PDF
Některé konkurující syntaktické prostředky v nářečí | [147]–155
Michálková, Věra
PDF
Územní diferenciace syntaktických jevů v lašských nářečích | [157]–163
Balhar, Jan
PDF
Нейтральное слово как средство выражения эмоциональной оценки | [165]–168
Puchljaková, Helena
PDF
Десигнаторы интенсификации действия в русском языке | [169]–180
Mrázek, Roman
PDF
К вопросу об обособленных членах предложения | [181]–187
Žaža, Stanislav
PDF
Notes on gender in Modern English | [189]–194
Vachek, Josef
PDF
Outline of phonemic system in Mycenaean Greek | [195]–209
Bartoněk, Antonín
PDF
Materiály
Title Document
Názvy nositelů vlastnosti ve staré češtině | [211]–215
Rusínová, Zdenka
PDF
Současný stav nářečí pavlovkého výběžku, severozápadně od Velkého Meziříčí | [216]–226
Valíková, Dana
PDF
Předložka из v současné spisovné bulharštině | [227]–234
Šaur, Vladimír
PDF
Recenze, referáty, zprávy
Title Document
[Sommerfelt, Alf. Diachronic and synchronic aspects of language: selected articles] | [235]–236
Vachek, Josef
PDF
[Style in language] | 236–238
Chloupek, Jan
PDF
[Harris, Zellig S. String analysis of sentence structure] | 238–241
Pala, Karel
PDF
[Gvozdev, A.N. Вопросы изучения детской речи] | 241–243
Ohnesorg, Karel
PDF
[Hála, Bohuslav. Uvedení do fonetiky češtiny na obecně fonetickém základě] | 243–245
Trojanová, Jaroslava
PDF
[Blanár, Vincent. Zo slovenskej historickej lexikológie] | 245–246
Machek, Václav
PDF
[Kiparski, Valentin. Der Wortakzent der russischen Schriftsprache] | 246–248
Novák, Bořivoj
PDF
[Василевская, Евгения Алексеевна. Словосложение в русском языке] | 248–250
Šlosar, Dušan
PDF
[Trypućko, Józef. Jezyk Władyslava Syrokomli (Ludwika Kondratowicza). Tom I. ; Trypućko, Józef. Jezyk Władyslava Syrokomli (Ludwika Kondratowicza). Tom II. ] | 250–252
Skulina, Josef
PDF
IV. kongres jugoslávských slavistických společností a 10. výročí založení Ústavu pro jazyk makedonský | 252–253
Pačesová, Jaroslava
PDF
[Hornby, A.S.; Gatenby, E.V.; Wakefield, H. The Advanced learner's dictionary of current English] | 253–254
Firbas, Jan
PDF
[Šabršula, J.; Hampl, Z.; Uhlíř, V.; Smrčková, J. Úvod do srovnávacího studia románských jazyků] | 254–255
Ostrá, Růžena
PDF
[Mańczak, Witold. Phonétique et morphologie higtorique du française] | 255–256
Ducháček, Otto
PDF
Nuevas contribuciones a la linguística hispana | 256–258
Bartoš, Lubomír
PDF
[Бережан, С. Контрибуций ла студиул инфинитиьулуй молдовенеск] | 258–259
Beneš, Pavel
PDF
[Cohen, Marcel. Pour une sociologie du langage] | 259
Ohnesorg, Karel
PDF
Title Document
Výměna - Книгообмен - Books received - Büchereinlauf | 260–267
PDF