A28

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná
Rok: 1980
Ročník: 29
Číslo: A28
Název čísla
Aktuální členění větné a bulharština : příspěvky z vědecké konference pořádané na Univerzitě Klimenta Ochridského v Sofii ve dnech 9.-11.11.1976
Rok vydání
1980
hidden section Předmluva
Title Document
Předmluva | 5–6
PDF
Title Document
Встъпителен доклад : на проф. Иван Леков, член-кореспондент на БАН | 7–9
Lekov, Ivan
PDF
I. Teoretická a metodologická problematika
Title Document
Обратна (смисловна и формална) връзка в словофоpмен синтагматичен и контекстов аспект : (върху материал от славянските езици) | 13–18
Lekov, Ivan
PDF
Ke konfrontačním studiím o aktuálním členění větném | 19–28
Firbas, Jan
PDF
K vyjadřování aktuálního členění v češtině a bulharštině | 29–[43]
Uhlířová, Ludmila
PDF
Несколько заметок к актуальному членению в болгарском и в других славянских языках | 45–[50]
Mrázek, Roman
PDF
Актуальное членение предложения и метод вопросов | 51–57
Sgall, Petr; Hajičová, Eva
PDF
Експериментални данни за синтагматичната актуализация при построяването на български текст-описание | 59–67
Petkov, Slavčo
PDF
Slovosledný aspekt mluvené řeči | 69–72
Chloupek, Jan
PDF
Теорията за актуалното членение и проблемите на синтактичното нормиране | 73–76
Lilov, Metodi
PDF
II. Aktuální větné členění v historickém aspektu
Title Document
Problematika zkoumání aktuálního větného členění v staroslověnštině | 79–90
Večerka, Radoslav
PDF
Третоличното местоимение в старобългарски език | 91–98
Ivančev, Svetomir
PDF
Спецификата на старобългарския синтаксис и проблемите на актуалното членение | 99–106
Bujukliev, Ivan
PDF
Към въпроса за актуалното членение в старобългаpcкото изречение | 107–116
Tichova, Marija
PDF
III. Aktuální větné členění v jednoduché větě a v souvětí
Title Document
Наблюдения върху еднородните части на изречението с оглед на към актуалното членение | 119–129
Vaseva-Kadănkova, Ivanka
PDF
Lexikální signály kontextového zapojení | 131–138
Čejka, Mirek
PDF
Българските отрицателни конструкции и теорията за актуалното членение | 139–144
Laškova, Lili
PDF
Частиците "да" и "не" в ролята на актуализатори : (върху български езиков материал) | 145–148
Ilieva, Kornelija
PDF
Категорията определеност/неопределеност на имената в българския език и въпросите на актуалното членение на изречението | 149–160
Ginina, Stefanija
PDF
Апозитивната функция на прилагателните в светлината на актуалното членение | 161–166
Selimski, Ljudvig
PDF
Aktuální členění a generovnání vícezákladových vět | 167–169
Adamec, Přemysl
PDF
Някои проблеми на актуалното членение в българското сложно изречение | 171–177
Nicolova, Ruselina
PDF
Сложните съставни изречения с подчинени обстоятелствени за основание в светлината на теорията за актуалното членение | 179–188
Petrova, Stefka Vălkova
PDF
Порядок следования частей сложноподчиненного предложения и актуальное членение | 189–191
Žaža, Stanislav
PDF
IV. Intonační a grafická stránka aktuálního větného členění
Title Document
Актуално деление и интонация | 195–204
Penčev, Jordan
PDF
По въпроса за подчертаванего на комуникативния център при същинските общи въпрси в българcки и френски език | 205–213
Nikov, Mišel
PDF
Актуално членение въз основа на графично отбелязване на интонацията и на синтактичните паузи | 215–224
Georgieva, Elena
PDF
Vystoupení k referátům a diskuse
Title Document
Vystoupení k referátům a diskuse | [225]–257
PDF
Recenze - referáty
Title Document
Kontenzivní typologie a dílo G.A. Klimova | 259–263
Romportl, Simeon
PDF
[Зализняк, Андрей Анатольевич. Грамматический словарь русского языка: словоизменение] | 263–264
Jiráček, Jiří
PDF
[Skoumalová, Zdena. Status tzv. kmenotvorných přípon slovesných v slovanských jazycích, zvláště v ruštině] | 265–266
Šlosar, Dušan
PDF