Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky 2005, roč. 54, č. X8

Obrázek
Rok
2005
Rok vydání
2005
ISSN
1212-1509
ISBN
80-210-3691-5
Ústav FF MU
Obor
Články – Articles – Aufsätze – Статьи
Page Title
[5]-17 Искусство интерпретации и его "metanoia" на рубеже тысячелетий : вклад славянских мыслителей в искусство герменевтической интерпретации Mikulášek, Miroslav | pdficon
[19]-30 Modernizm, awangarda, postmodernizm – próba całości Dąbrowski, Mieczysław | pdficon
[31]-45 Jazyk a žánr v ruských literárněkritických textech : (vybrané problémy 1980-2002) Pospíšil, Ivo | pdficon
[47]-58 Intertextuality in Slovak prose and drama Žilka, Tibor | pdficon
[59]-67 Wisława Szymborska wobec poezji czeskiej Kardyni-Pelikánová, Krystyna | pdficon
[69]-75 Poetika besedy v Turgeněvově románě Dým Kšicová, Danuše | pdficon
[77]-84 Reflexia v poezii, poézia v reflexii : (tvorba ako rezistencia, spósob prežitia, pestovanie trvania existencie) Bátorová, Mária | pdficon
[85]-92 Transformacje w małych formach wierszowych S.J. Leca na przykładach aforystyki i epigramatyki Štěpán, Ludvík | pdficon
[93]-99 Жанр давн'оукраїнс'кого щоденника в контексті традицій Sobol', Valentina | pdficon
[101]-108 Román Sanin jako příklad změny v modelu světa Dohnal, Josef | pdficon
Slavistika v období globalizace : (z lublaňského "kulatého stolu")
Page Title
[109]-114 О современной русской поэзии : (поэзия на интернете и интернет-поэзия) Gardzonio, Stefano | pdficon
[115]-118 Что изменилось? : (pазмышления по поводу актуального положения филологии и, в частности, славистики) Žekulin, Nicholas G. | pdficon
[119]-126 Česká slavistika a její dnešní problémy: metody, programy, instituce Pospíšil, Ivo | pdficon
[127]-130 Литературоведение и культурология Suchanek, Lucjan | pdficon
Materiály a diskuse – Materials and discussion – Materiale und Diskussion – Материалы и дискуссии
Page Title
[131]-134 Novodobé koncepce slavistiky a rus(k)ologie z Krakova a problém typologie textů Pospíšil, Ivo | pdficon
[135]-143 Autor ve službě společnosti : (půl tisíciletí od narození velkého polského renesančního básníka Mikołaje Reje) Štěpán, Ludvík | pdficon
[145]-150 "Я любовь узнаю по боли..." : (М. Цветаева в Чеxии) Binová, Galina Pavlovna | pdficon
Jubilea a nekrology – Anniversaries and obituaries – Jubiläen und Nekrologe – Юбилеи и некрологи
Page Title
[151]-154 Krystyna Kardyni-Pelikánová jubiluje Štěpán, Ludvík | pdficon
[155]-158 Miroslav Mikulášek pětasedmdesátníkem Štěpán, Ludvík | pdficon
[159]-167 Životní jubileum Ivana Dorovského Pospíšil, Ivo | pdficon
[169]-170 Vídeňský polonista Bonifacy Miązek má sedmdesát Martinek, Libor | pdficon
[171]-172 Vyslanec české kultury, světoobčan a obnovitel Slovanského ústavu Akademie věd ČR Antonín Měšťan (1930-2004) Pospíšil, Ivo | pdficon
[173] Za Bogdanem Pięczkou (1935-2004) Štěpán, Ludvík | pdficon
[175]-176 Nedožité osmdesátiny Vlasty Vlašínové Pospíšil, Ivo | pdficon
Recenze – Reviews – Besprechungen – Рецензии
Page Title
[177]-180 Dvacáté století v literatuře a jeho kořeny Štěpán, Ludvík | pdficon
180-182 Болдинские чтения: Пушкин и современный мир Pospíšil, Ivo | pdficon
182-183 Slovenský zájem o Černou Horu Dorovský, Ivan | pdficon
183-185 Aktuálně o Berďajevovi Kováčová, Marta | pdficon
185-188 Значительный вклад в область компаративистики Kšicová, Danuše | pdficon
188-191 Nezbytí více dotyků a souvislostí Pospíšil, Ivo | pdficon
191-194 O umění dialogu a přemýšlení o literárních procesech Pavera, Libor | pdficon
194-195 Nepřikrášlená líčení lidské duše Przybylski, Michal | pdficon
196-198 Komparativně o romantismu Štěpán, Ludvík | pdficon
198-199 Obecné dějiny slovanských Makedonců Dorovský, Ivan | pdficon
199-200 Fenomén Slovanstva multidisciplinárně Pospíšil, Ivo | pdficon
201-204 Oryginalna synteza polskiej literatury Kardyni-Pelikánová, Krystyna | pdficon
204-206 Nové pohľady na Štefana Krčméryho Zelenková, Anna | pdficon
206-208 Julius Zeyer, dílo a jeho souvislosti Pospíšil, Ivo | pdficon
208-210 O jugoslávské literatuře pro děti a mládež Dorovský, Ivan | pdficon
210-211 V meandrech tvorby Andrzeje Kuśniewicze Przybylski, Michal | pdficon
211-212 Hloubka a šíře slovenské literatury Pospíšil, Ivo | pdficon
212-213 Wollmanovo Slovinské drama slovinsky Poláková, Helena | pdficon
214-215 Editor neznámý, aneb, Podivuhodnosti jednoho sborníku Pospíšil, Ivo | pdficon
216 Pokus o náčrt národního vědomí Štěpán, Ludvík | pdficon
217-218 Intertextualita v praxi: barokní elementy v současné polské poezii Pavera, Libor | pdficon
219-220 Uchopení problému: současná polská literatura českého Těšínska Pospíšil, Ivo | pdficon
220-221 Žeň ostravského kulatého stolu Wunschová, Diana | pdficon
221-223 Encyklopedie literárních žánrů a její otazníky Pospíšil, Ivo | pdficon
Informace a zprávy – Information – Nachrichten – Сообщения
Page Title
[225] Sborník k osmdesátinám Ladislava Ťažkého Pospíšil, Ivo | pdficon
226 Новые работы молодых болгарских литературоведов Kšicová, Danuše | pdficon
226-227 Slezská poezie v kulturním proudění věků Pospíšil, Ivo | pdficon
227-228 Slovenský literárny exil Zelenková, Anna | pdficon
228-229 Zdařilý genderový sborník studií Kšicová, Danuše | pdficon
229 Aktuální slovakistika a její kontexty Štěpán, Ludvík | pdficon
229-230 Problém reprezentace, spekulace a rozpětí Pospíšil, Ivo | pdficon
230-231 Nově o Čapkovi a Bulgakovovi Hrala, Milan | pdficon
231 Polonica Slovaca 1990-2002 Štěpán, Ludvík | pdficon
Dokumenty Mezinárodního komitétu slavistů
Page Title
232-233 Проект тематики ХIV Международного съезда славистов (Р. Македония, Охрид, 2008 год), принятый на заседании Президиума Международного Комитета Славистов в Ополе, Польша, с 9 по 11 сентябрь [i.e. сентября] 2004 г. | pdficon
233 Протокол первого заседания Президиума Международного славистического комитета, состоявшегося с 9 по 11 сентрября 2004 года в местечке Камень Шлонски, недалеко от г. Ополе в Польше | pdficon
Stručně – Briefly – Kurz – Kratko
Page Title
239 O slovensko-polské spolupráci Štěpán, Ludvík | pdficon
239 Připomínka Jaroslawa Iwaszkiewicze Štěpán, Ludvík | pdficon
239 O Lužici a Adolfu Černém Štěpán, Ludvík | pdficon
239 Třetí mezinárodní konference BraSlav Štěpán, Ludvík | pdficon
240 80 let bratislavské polonistiky Štěpán, Ludvík | pdficon