1-2

Title: Linguistica Brunensia
Rok: 2009
Ročník: 57
Číslo: 1-2
Rok vydání
2009
ISSN
1803-7410 (print)
2336-4440 (online)
ISBN
978-80-210-4891-1
Title Document
Vzpomínky na počátky Sborníku prací filozofické fakulty MU | [3]–5
Večerka, Radoslav
PDF
Stati – Статьи – Articles – Aufsätze
Title Document
Strings, oppositions, metrics | [7]–17
Šefčík, Ondřej
PDF
Phonology in axiomatic functionalism | [19]–33
Bičan, Aleš
PDF
Kontexty kontextu v současné pragmalingvistice | [35]–44
Hirschová, Milada
PDF
Development of Sandhi phenomena in Sanskrit and in Aśokan Prakrit and Pāli | [45]–59
Dočkalová, Lenka
PDF
Jméno "Buddha" ve středoasijských jazycích | [61]–72
Schwarz, Michal
PDF
Přenášení názvů rostlin : Stanislavu Žažovi k osmdesátinám | [73]–79
Havlová, Eva
PDF
Соположение именных основ как словообразовательная база композита славяно-русского текста | [81]–91
Nikiforova, Svetlana
PDF
Способы выражения категории числа у имен существительных в русском языке | [93]–106
Brandner, Aleš
PDF
Nochmals zum deutschen Einfluss auf das Tschechische im Bereich der Phonologie | [107]–113
Vykypěl, Bohumil
PDF
Deriváty na -čí: gramatika, slovník a korpus | [115]–127
Osolsobě, Klára
PDF
Tělesné tekutiny a orgány v českých a německých metaforách hněvu | [129]–142
Zemanová, Jana
PDF
Gothic loans in Romance languages | [143]–167
Čevelová, Denisse; Blažek, Václav
PDF
Jakým jazykem hovořili "Eskymáci" na Novosibirských ostrovech za časů Jana "Eskymo" Welzla? | [169]–181
Blažek, Václav; Schwarz, Michal
PDF
Bibliografie – Библиогрфни – Bibliographies – Bibliographien
Title Document
Václav Blažek - a bibliography of his writings for the years 1982-2008 | [183]–198
Novotná, Petra; Boček, Vít
PDF
Soupis prací Žofie Šarapatkové | 198–200
Vykypěl, Bohumil
PDF
Dodatek k soupisu prací Evy Havlové | 201–203
Villnow Komárková, Jana
PDF
Dodatek k soupisu prací S. Žaži : (navazuje na soupis zveřejněný v SPFFBU A52, 2004, s. 180-181) | 203–205
PDF
Dodatek k soupisu prací Ludmily Pacnerové | 205–206
Vykypěl, Bohumil
PDF
Kronika – Хроника – Anniversaries – Chronik
Title Document
Z pozůstalosti Augusta Schleichera: Sedm let profesorem v císařsko-královských službách | [207]–228
Schleicher, August
PDF
Poslední přípěvek Františka Kopečného k teorii pravopisu a spisovnosti: Dnešní stav spisovné češtiny | 229–236
Kopečný, František
PDF
70. narozeniny prof. PhDr. Zdenky Rusínové, CSc. | 236
Osolsobě, Klára
PDF
Mirek Čejka osmdesátiletý | 236–239
Blažek, Václav
PDF
Zdravice profesoru Miroslavu Greplovi k osmdesátinám | 240
Večerka, Radoslav
PDF
Osmdesátiny profesora Stanislava Žaži | 240–242
Brandner, Aleš
PDF
Jiřímu Jiráčkovi k pětaosmdesátinám | 242–243
Žaža, Stanislav
PDF
Za Ludmilou Pacnerovou | 243
Šarapatková, Žofie
PDF
Werner Vycichl (*20.1.1909 Praha - †23.9.1999 Ženeva) | 243–249
Blažek, Václav
PDF
Marvin Lionel Bender (Mechanicsburg, Pennsylvania 18.8.1934 - Cape Girardeau, Missouri 19.2.2008) | 250–252
Blažek, Václav
PDF
Kamil Zvelebil (17.11.1927-17.1.2009) | 253–266
Novotná, Petra; Blažek, Václav
PDF
Recenze – Рецензии – Reviews – Besprechungen
Title Document
[Universals of language today. Edited by Sergio Scalise, Elisabetta Magni, Antonietta Bisetto] | 267–269
Vykypěl, Bohumil
PDF
[Sörés, Anna. Typologie et linguistique contrastive: théories et applications dans la comparaison des langues] | 269–271
Vykypěl, Bohumil
PDF
[Linguistic typology. Editor Frans Plank. 2007, vol. 11, No. 1] | 271–273
Vykypěl, Bohumil
PDF
[De Cuypere, Ludovic. Limiting the iconic: from the metatheoretical foundations to the creative possibilities of iconicity in language] | 274–276
Vykypěl, Bohumil
PDF
[Gardani, Francesco. Borrowing of inflectional morphemes in language contact] | 276–277
Vykypěl, Bohumil
PDF
[Sapir, Edward. The collected works of Edward Sapir. 1, General linguistics] | 277–278
Vykypěl, Bohumil
PDF
[Trubeckoj, Nikolaj S. Correspondance avec Roman Jakobson et autres écrits] | 278–279
Vykypěl, Bohumil
PDF
[Malzahn, Melanie, ed. Instrumenta Tocharica] | 280–283
Schwarz, Michal
PDF
[Толстая, Светлана Михайловна. Пространство слова: лексическая семантика в общеславянской перспективе] | 283–285
Janyšková, Ilona
PDF
[Šul'hač, Viktor P. Narysy z praslovjans'koji antroponìmìji] | 285–287
Valčáková, Pavla
PDF
[Gallo, Ján. Vyjadrovanie kategórie neurčitosti v ruštině a slovenčině] | 287–288
Oplatek, Stanislav
PDF
[Sikimić, Biljana; Ašić, Tijana, ed. The Romance Balkans: collection of papers presented at the international conference The Romance Balkans, 4-6 November 2006 = Romanski Balkan: zbornik radova sa međunarodnog naučnog skupa održanog 4-6. novembra 2006] | 289–291
Boček, Vít
PDF
[Stojkov, Stojko. Izbrani ezikovedski trudove ; Mladenov, Maksim. Dialektologija, balkanistika, etnolingvistika] | 291–294
Villnow Komárková, Jana
PDF
[Бурмистрович, Ю.Я. Важнейшие концепции современной русистики: учебное пособие для филологов высших учебных заведений] | 294–298
Brandner, Aleš
PDF
[Gregor, Jan. Verbonominální spojení v ruštině: (v částečné konfrontaci s češtinou)] | 298–300
Žaža, Stanislav
PDF
[Ondrejovič, Slavomír. Jazyk, veda o jazyku, societa: sociolingvistické etudy] | 300–304
Boček, Vít
PDF
[Slančová, Daniela, ed. Štúdie o detskej reči] | 304–305
Doleží, Linda
PDF
[Vojtová, Jarmila. Slovník středomoravského nářečí horského typu] | 306–309
Kloferová, Stanislava
PDF
[Wodtko, Dagmar S.; Irslinger, Britta; Schneider, Carolin. Nomina im Indogermanischen Lexikon.] | 309–315
Blažek, Václav
PDF
Ciorănescu, A. Dicţionarul etimologic al limbii române ... : v kontextu rumunské etymologické lexikografie | 316–317
Boček, Vít
PDF
[Vaan, Michiel Arnoud Cor de. Etymological dictionary of Latin and the other Italic languages] | 317–331
Blažek, Václav
PDF
Title Document
Informace pro přispěvatele | [335]
PDF