Skupina kostrových hrobov z Bratislavy, hradu Devín

Název: Skupina kostrových hrobov z Bratislavy, hradu Devín
Variantní název:
  • Eine gruppe von Skelettgräbern aus Bratislava von der Burg Devín
  • A group of skeletal graves from Devín Castle, Bratislava
Přispěvatel
Magar, Bernd (Translator of Summary)
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická. 2012, roč. 61, č. M17, s. [27]-38
Rozsah
[27]-38
  • ISSN
    1211-6327
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Na dolnom nádvorí stredovekého hradu Devín (mesto Bratislava) bolo počas archeologického výskumu Mestského múzea v Bratislave v druhej polovici 60.-tych a na začiatku 70.-tych rokov 20. storočia odkrytých osem kostrových hrobov s pozostatkami najmenej deviatich osôb a samostatná lebka. Mŕtvych uložili buď do samostatných hrobových jám alebo do sčasti už odpadom zaplnených sídliskových objektov. Jeden z hrobov s kostrou v polohe na chrbte a výrazne pokrčenými nohami bol sprievodnou nádobou datovaný do obdobia kultúry s mladšou lineárnou keramikou (LnK), iný do stupňa BB2–BC1 stredodunajskej mohylovej kultúry. Datovanie väčšiny zvyšných pohrebov do LnK je pravdepodobné, ale nie je jednoznačné.
During excavations carried out by the Bratislava Municipal Museum in the second half of the 1960s and the early 1970s, the lower courtyard of the medieval Devín Castle (Bratislava) yielded eight skeletal graves with the remains of at least nine people, as well as an individual skull. The bodies were buried in individual grave pits and in pits that had been partially filled with waste. One of the graves, containing a skeleton lying supine with bent legs, has, by means of a vessel found inside, been attributed to the late Linear Pottery Culture, another to the BB2–BC1 phase of the Central Danubian Tumulus Culture. The dating of most of the remaining graves to the Linear Pottery Culture period is probable but not certain.
Note
Obsahuje obrazové přílohy.